MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi økt forståelse for rollen som praksislærer, veiledning som hjelpemiddel i studenters læring, og utvikling av et felles begrepsapparat knyttet til ledelse av klasser og læringsaktiviteter. Tematikken belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av veiledning i praksis. Kompleksitet og dilemmaer i lærerarbeidet vektlegges. Studiet sikter mot å bidra til økt analytisk kompetanse i veiledning og vurdering av studenters læringsprosesser. Fullført og bestått eksamen i studieemnet kvalifiserer for veiledningsoppgaver som praksislærer i PPU og lektorprogrammet og for opptak på fordypningsstudiet «Profesjonell veiledning i utdanning og yrke»

Læringsutbytte

Praksislæreren har kunnskaper om:
 • kommunikasjon, samspill og profesjonsetikk
 • profesjonell utvikling og studenters læring
 • undervisning og veiledning som didaktiske møter
 • lærerarbeidet, praksisskolen og klasserommet som kontekst
 • læreryrket som profesjon

Praksislæreren har ferdigheter i å:
 • analysere og tilpasse læreplaner for ulike målgrupper på ulike nivå
 • planlegge og gjennomføre ulike læringsmøter alt etter person, sak og situasjon
 • demonstrere, analysere og diskutere ulike klasseromssituasjoner og medierende redskaper for læring
 • vurdere studenter individuelt og/eller i gruppe med tanke på å gi fremovermeldinger
 • dokumentere studenters utvikling og læring

Praksislæreren har som generell kompetanse utviklet evne til å:
 • diskutere praksisopplæring i lys av profesjonsetiske perspektiver og utdanningspolitiske føringer
 • kommunisere med og inngå i samarbeid med ulike aktører i og utenfor skolen
 • analysere, identifisere og diskutere dilemmaer knyttet til studenters læring av lærerarbeidet og kan formidle dette til ulike aktører i og utenfor skolen
 • vurdere og kommentere egen utvikling som praksislærer

Innhold

Emnet er ryddet i tre hovedtema:
1) Det pedagogiske og didaktiske arbeid med elevene:
Klassen som sosialt system, læringsmiljøets betydning for læring og lærerens rolle som leder av læringsaktiviteter.
a) Begreper for analyse og refleksjon
b) Forholdet mellom fagdidaktikk og pedagogikk
c) Praksislærers rolle i studentenes arbeid med elever

2) Studenten og praksislæreren:
Veiledningsmøtene som læringsarena.
a) Roller og gjennomføring
b) Relasjon og kommunikasjon for læring og utvikling

3) Studenten og lærerprofesjonen i skolen som organisasjon:
Lærerrollen, profesjonsetikk og skolen som organisasjon for læring, samarbeid og utvikling
a) Begreper for analyse og refleksjon knyttet til kollegarollen og rollen som ansatt
b) Praksislærers rolle for studenters innføring i lærerprofesjonen
c) Vurdering av studentenes arbeid
Emnets hovedtemaer har i seg de fem hovedtemaene som gis i de nasjonale retningslinjene for praksisopplæring:
1 ) Kommunikasjon og samspill, 2) Veiledning og vurdering, 3) Det didaktiske møtet, 4) Det profesjonelle fellesskapet og samhandling med andre aktører, 5) Tverrgående perspektiver
Innholdskomponentene vil bli behandlet dels hver for seg, men også i sammenheng. De ulike hovedområdene vil bli belyst teoretisk, og arbeid med refleksjon og drøfting av ulike tilnærminger og metoder i praksisopplæringen utgjør sentrale deler av innholdet i studiet. Arbeidet med det teoretiske fagstoffet vil ta utgangpunkt i situasjoner fra praksisfeltet.
Organisering:
Studiet består av 6 dagssamlinger over to semester. Det er beregnet 170 timer til arbeid knyttet til samlingene, 200 timer til arbeidskrav og litteraturstudier og 50 timer til eksamen.

Forkunnskapskrav

Godkjent utdanning som lektorMinimum tre års yrkespraksis som lærerEr tilsatt ved en praksisskole og har studenter å veilede i løpet av studiet

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell fagtekst1/1 Bestått - Ikke beståttAlle.
Eksamen er individuell, og er en fagtekst på 4000 ord (+/- 10%). Oppgaven skal inneholde en faglig begrunnet plan for et veiledningssmøte med en student, referat fra møtet og en reflekterende tekst knyttet til gjennomføringen. Oppgaven gjøres hjemme med alle hjelpemidler tilgjengelig.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Obligatoriske arbeidskrav som må være gjennomført for å gå opp til eksamen:
1. Utvikling av en skolebasert praksisplan sammen med rektor og andre berørte parter ved praksisskolen. Dersom skolen allerede har en slik plan: Gjennomgå denne med tanke på revisjon, og vurdere behovet for tiltak for å sikre at planen brukes i praksisarbeidet.
2. Muntlig presentasjon av praksisplanen individuelt eller i gruppe. Praksisplanen leveres deretter inn.
3. En plan, gjennomføring og vurdering av en undervisningsøkt, der praksislærer er sammen med studenten i alle ledd. Følgende leveres inn:
 1. Planen for undervisningsøkten
 2. Læringslogg der gjennomføring ses i forhold til planen
 3. Gjennomført veiledning etter timen med refleksjon over studentens læring

Det er obligatorisk tilstedeværelse (80 %) på samlingene.
Alle obligatoriske aktiviteter skal være innfridd for å få godkjent studiet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Unni Vere Midthassel
Faglærer
Maren Stabel Tvedt
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

Forelesninger, plenumsdiskusjoner, arbeid i grupper og praktiske øvelser.
Det er obligatorisk tilstedeværelse (80 %) på samlingene.

Åpent for

Studenter som er tatt opp på praksislærerstudiet.

Emneevaluering

Kommunikasjon mellom praksislærere på studiet og faglærere sikres gjennom dialog. Videreutvikling av planer for studieemner blir revidert på bakgrunn av skriftlige og muntlige vurderinger underveis i studiet og ved studiets slutt. Det gjennomføres en sluttrapportering i samsvar med kvalitetssystemet ved UiS.

Litteratur

Bøker:
Lauvås, P og Handal, G. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
Nilssen, V. (2010). Praksislæreren. Oslo: Universitetsforlaget.
Enkle kapitler i bøker
Midthassel, U.V. (2014). Læringsmiljø og klasseledelse. I M.B. Postholm og T.Tiller (red.). Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. Cappelen Akademisk.
Karlsen, T. (2011). Forhold av betydning for veileders delaktighet i veiledning. I T. Karlsen . (red).Veiledning under nye vilkår. Oslo: Gyldendal akademisk forlag
Kristiansen, A. (2008) Hva hører du når du lytter? Hvem blir du når du svarer? I Eide S.B.,Grelland, H.H., Kristiansen, A. Sævareid, H.I., Aasland, D.G. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Ohnstad, F.O., & Munthe, E. (2010). Veiledet praksisopplæring og lærerstudenters kvalifisering, i P. Haug (red). Kvalifisering til læraryrket, Oslo: Abstrakt forlag.
Paulsen, E. & Bru, E. (2016). De stille elevene. I E. Bru, E. Cosmovici Idsøe og K. Øverland (red.). Psykisk helse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget,
Artikler
Bulie, Erik (2014). Sammen om god praksisopplæring. Bedre skole nr.1-2014
Fosse. B.O. (2016). Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen. Acta Didactica Norge, 10 (2), 235-251.
Lund, I. (2012). Klasseledelse i møte med det stille atferdsproblemet. Bedre Skole, 1. 49-52.
Munthe, E. (2005). Læreren og læring; mellom usikkerhet og skråsikkerhet, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6, 431-445. http://www.idunn.no/ts/npt/2005/06/lereren_og_lering_mellom_usikkerhet_og_skrasikkerhet
Munthe, E. & Ohnstad, F.O. (2008). Ensomme svaler? Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6, 471-482. http://www.idunn.no/ts/npt/2008/06/ensomme_svaler_en_studie_av_praksisskolelereres_rapportering_om_identitet_k
Munthe, E. & Haug, P. (2010). En integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert grunnskolelærerutdanning. Norsk pedagogisk Tidsskrift, 3, 188-202. http://www.idunn.no/ts/npt/2010/03/art03
Raaen, FD og Thorsen, K.E (2016), Grunnskolelærerutdanningen: rektors rolle i praksisopplæringen, Betre skole, nr1, s 63-67.
Solstad, A.G. (2013). Profesjonsorientert refleksjon i praksisopplæringen - en utfordring for lærerutdanningen. Norsk pedagogisk Tidsskrift, 2, 97-108.http://www.idunn.no/ts/npt/2013/02/profesjonsorientert_refleksjon_ipraksisopplringen_-_en_ut


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.12.2019