MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Generell kompetanse:
  • Utvikle en god og differensiert rolleforståelse som ensemblemusiker

Kunnskap:
  • Utvikle kunstnerisk forståelse for ulike stilarter og uttrykksmåter i de kammerensembler som er naturlige og sentrale for instrumentet

Ferdigheter:
  • Utvikle evne til kammermusikalsk samspill
  • Utvikle forutsetninger for å lede og instruere kammermusikk på ulike nivåer

Innhold

Studiet dekker innstudering av kunnskaper og ferdigheter relevant for profesjonell utøving av kammermusikk innenfor tidlig repertoar. Det vil bli lagt spesiell vekt på innstudering og repertoarkunnskap, konsertpraksis og instrumentkunnskap.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Utøvende eksamen og hjemmeoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Utøvende eksamen2/3 A - F
Skriftlig hjemmeoppgave1/3 A - F
5 siders oppgave pluss programnoter til konsert. Konsert minimum 20 minutter

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøte til all undervisning, En skriftlig innlevering ved slutten av høstsemesteret, Aktiv deltakelse (spill) ved minst 2 konserter innen tidlig repertoar
Arbeidskrav regnes som en uunnværlig del av studentens utvikling som utøvende musiker innen kammermusikk. Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før avsluttende eksamen. Manglende godkjenning av arbeidskrav resulterer i at studenten ikke får gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lise Karin Meling
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas
Studiekoordinator
Rønnaug Rummelhoff Bakke

Arbeidsformer

Studiet stiller store krav til effektivitet, arbeidsdisiplin og evne til å organisere selv. Studiet stiller også spesielle krav til studentenes arbeidsforhold, da en vesentlig del av arbeidet foregår i samspill med andre. Undervisningen vil dels foregå i samlet gruppe, dels i kollokviegrupper og dels som individuell veiledning. Typiske undervisningsformer er ensembleaktivitet, mesterklasser og seminarer. En vil tilrettelegge veiledning etter behov med fokus på studentens utvikling som musiker innen tidlig musikk og relevant oppførelsespraksis. Hver faste gruppe skal ha sin egen ansvarlig faglærer. I tillegg stiller UK til rådighet en "Kammermusikkbank", hvor studentene kan benytte seg av tilgjengelige ressurser blant relevante faglærere.

Åpent for

Utøvende musikk - videreutdanning

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Studenten innøver og gjennomgår et repertoar på minimum 60 minutter i tillegg til repertoaret fra Bachelorstudiet. Tidligere eksamensrepertoar kan ikke benyttes.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.08.2019