MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er et utøvende instrumentalemne der de instrumentale ferdigheter som kreves er på nivå mellom Bachleor- og Masterprogrammet. Studenten skal innstudere og fremføre et repertoar med stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et viderekommet teknisk og kunstnerisk nivå. Studenten skal kunne spesialisere seg innen ønsket genre, og opparbeide dybdeforståelse for valgt repertoar. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende fagområdet ligger hos fag- og programledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse
  • Reflektere over egen utøvende praksis på et høyere nivå enn ved avsluttet bachelor i utøvende musikk

Kunnskap
  • Ha høy kunnskap innenfor fagområdet og innsikt innen sitt hovedinstrument på et høyere nivå enn ved avsluttet bachelor i utøvende musikk.

Ferdigheter
  • demonstrere et viderekommet nivå som utøvende musiker
  • demonstrere kunstnerisk formidling på et profesjonelt plan

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til utøvingen av instrumentet. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar, improvisasjon, akkompagnement og samspill. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelt. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. For studenter med dirigering som hovedinstrument inngår også undervisning på biinstrument med egen eksamensdel. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen1/1 A - F
Utøvende eksamen.
Avsluttende utøvende hovedeksamen avholdes i vårsemesteret. Tidligere eksamensrepertoar kan ikke benyttes. Det er lagt opp til to ulike vurderingsordninger i emnet avhengig av om studenten har valgt klassisk eller improvisasjonsmusikk.
Eksamen for klassisk-studenter er en avsluttende konsert med et program på 30 - 45 minutter. Inntil 1/3 av repertoaret kan være kammermusikk.
Eksamen for studenter på improvisasjonsmusikk er en utøvende eksamen i hovedinstrument som fremføres i ensemble. Omfanget skal være 30 - 60 minutter.
Eksamen for studenter med dirigering som hovedinstrument er en avsluttende konsert med program på 25 minutter. I tillegg skal de spille et repertoar på biinstrument på ca. 10. minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøte til all undervisning, Aktiv deltakelse (spill) ved minst 2 konserter, Innlevering av repertoarliste
Fremmøte til all undervisning, Aktiv deltakelse (utøving) ved minst 2 konserter, Innlevering av repertoarliste Obligatoriske arbeidskrav regnes som en uunnværlig del av studentens utvikling som utøvende musiker. Arbeidskravene må være godkjent av hovedinstrumentlærer før avsluttende eksamen. Det er obligatorisk fremmøteplikt til alle øvelser, prosjekter, seminarer og undervisningsaktiviteter i hht. fremmøtekrav ved UK.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Harald Eikaas , Thomas Eide Torstrup , Stein Inge Brækhus
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Studenten skal innstudere og fremføre et repertoar med stilistisk bredde og en vanskelighetsgrad som dokumenterer et viderekommet teknisk og kunstnerisk nivå. Studenten skal kunne spesialisere seg innen ønsket genre, og opparbeide dybdeforståelse for valgt repertoar. Deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter er obligatorisk (minst 2 konsertdeltagelser). Det skal leveres repertoarlister innen oppgitt frist.

Åpent for

Utøvende musikk - videreutdanning

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020