MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studiets formål er å bidra til kunnskap om både det å være nyutdannet lærer i barnehage og skole og om kompleksitet og dilemmaer som knytter seg til lærerarbeidet. I tillegg sikter studiet mot å utvikle ferdigheter i å velge ut ulike medierende redskaper som kan støtte nye kollegaer i yrkesstarten når de skal lære å være lærere. Tematikken belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av profesjonell veiledning som "didaktiske møter". Fullført og bestått eksamen i studieemnet kvalifiserer for arbeid som profesjonsveileder for nyutdannede lærere og for opptak på fordypningsemnet «Profesjonslæring i utdanning og yrke».

Læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om:
 • veiledning, som "didaktiske møter" med vekt på kommunikasjon og samspill som medierende redskaper
 • relasjoners og emosjoners betydning for nye læreres profesjonelle utvikling
 • lærerarbeid og læring i barnehage og skole sett i lys av overgangen utdanning - yrke
 • organisasjonskultur og vilkår for nye læreres profesjonelle utvikling i et profesjonsfelleskap/læringsfellesskap

Studenten har ferdigheter i å:
 • koreografere, gjennomføre, vurdere og kommentere ulike didaktiske møter
 • velge ut og anvende ulike medierende redskaper som støtte til nye kollegaers læring alt etter person, sak og situasjon
 • legge til rette for nye kollegaers læring som del av organisasjonens arbeidsplasslæring
 • analysere hemmende og fremmende faktorer i organisasjonen som vilkår for nye læreres profesjonelle utvikling

Studenten har generell kompetanse som kommer til uttrykk gjennom:
 • bevissthet rundt egen aktør - og kommentatorkompetanse
 • forståelse for nye kollegaers særegne situasjon i overgangen mellom utdanning og yrke
 • forståelse for veiledning som ett medierende redskap for læring og profesjonell utvikling
 • diskusjon og kommentering av nyutdannede læreres læring og vilkår for læring i lys av profesjonsteoretiske og profesjonsetiske perspektiver

Innhold

Innholdet i videreutdanningen i "Profesjonell veiledning av nyutdannede lærer" er formulert i fire hovedtemaer:
1) Veiledning som "didaktiske møter", kommunikasjon og samspill, 2) Læring og lærerarbeid, 3) Organisasjon, kultur og innovasjon og 4) Profesjonskunnskap.
Temaene skal danne grunnlag for å utvikle nødvendig profesjonskompetanse som grunnlag for å kunne bidra i nyutdannede læreres profesjonelle utvikling. Temaene står i uprioritert rekkefølge, de vil vektlegges ulikt og vil tidvis være naturlig integrert i hverandre.

Forkunnskapskrav

godkjent lærerutdanning (i spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra kravet).minimum tre års yrkespraksis som lærer ( barnehage/skole).at studenten har en lærerutdannet kollega å veilede gjennom studiet, eventuelt en kollega med en annen profesjonsutdanning.

Eksamen/vurdering

Hjemmeksamen og Praktisk og mutlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeksamen1/2 Bestått - Ikke beståttAlle.
Praktisk og muntlig eksamen1/22 timerBestått - Ikke beståttAlle.
Omfang skriftlig innleveringsoppgave i gruppe eller individuelt: Fortløpende gjennom studiet, 3000-4000 ord.
Vurderingsmåtene speiler læringsutbytteformuleringene og er av både teoretisk og praktisk karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Samlemappe til innlevering ved semesterslutt
Samlemappe til innlevering ved semesterslutt
Det er obligatorisk tilstedeværelse (80%) på samlinger, praksis og basisgrupper
Skriftlige arbeidskrav innleveres fortløpende og en samlet datert dokumentasjon leveres til slutt.
 1. Veiledningskoreografi knyttet til det andre «didaktiske møtet» i praksis (individuelt) med oppsummerende læringslogg.
 2. a) Veiledningskoreografi knyttet til det tredje «didaktiske møtet» i praksis som følges av b) en oppsummerende læringslogg
 3. En presentasjon på et personalmøte for kolleger om nyutdannede læreres situasjon og behov. Presentasjonen skal følges av en didaktisk refleksjon (individuelt eller i gruppe).
 4. Tankekart om det å være nyutdannet lærer (gruppe)
 5. Koreografier og referat fra to basisgruppemøter (gruppe)
 6. Oppsummerende faglig tekst som forteller om utvikling av egen profesjonskompetanse etter endt utdanning.

Alle obligatoriske aktiviteter skal være innfridd for å få godkjent studiet. Aktiviteter som ikke er gjennomført må tas igjen ved neste ordinære studiegjennomføring

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Inger Benny Espedal Tungland
Faglærer
Marianne Sandvik Tveitnes

Arbeidsformer

Arbeidsformene skal fremme læringsutbyttet slik at studentene tilegner seg forutsetninger for å utføre det arbeidet de er tiltenkt som veiledere for nyutdannede/kollegalærere.
Ferdigheter, kunnskaper og generell kompetanse er knyttet til koreografering og gjennomføring av"didaktiske møter" som faglige diskusjonsmøter og til å kunne opptre i et profesjonsfellesskap i barnehage.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Profesjonell veiledning for og med nytilsatte universitetslærere ved UiS (VUB201_1) 15

Åpent for

Søkere med annen veilederutdanning kan etter søknad få godkjent deler av tidligere studier som deler av dette studieemnet. Søknaden må inneholde dokumentasjon på tidligere oppnådd kompetanse og vurderes i lys av emneplanen for VUB 200. 

Emneevaluering

Kommunikasjonen mellom studenter og faglærere sikres gjennom dialoger og skriftlige referater fra basisgruppene. Videreutvikling av planer for studieemner blir revidert på bakgrunn av skriftlige og muntlige studentvurderinger underveis i studiet og ved studiets slutt.

Litteratur

Grunnbok:
Handal, G og Lauvås, P.(1999). På egne vilkår. Oslo: Cappelen
Artikler/ kapitler blir lagt ut på Canvas.
Bjørndal, C.R.P. (2011). Hva slags kompetanse trenger veilederen? I T. Karlsen(red). Veiledning under nye vilkår. Oslo: Gyldendal akademisk forlag.
Caspersen, J. og Raaen, F.D. (2010). Nyutdannede læreres første tid i yrket - en sjokkartet opplevelse? I P. Haug (red.) Kvalifisering til læraryrket. Oslo: Abstrakt forlag AS.
Hanssen, B. og Østrem, S. (2010). Veiledning som didaktiske møter. I Høihilder, E. K. & Olsen, K- R. (red). Veiledning for nyutdannede lærere. Oslo: Pedlex.
Hanssen, B og Helgevold, N. (2010). Over dørstokken. Fra å lære å bli lærer til å lære å være lærer. I T.L. Hoel, G. Engvik, og B. Hanssen (red.) Ny som lærer - sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir akademiske forlag.
Jakhelln, R. (2008). Å se muligheter i det fremmede. I T.L. Hoel, B. Hanssen, R. Jakhelln og S. Østrem (red.) Det store spranget. Ny som lærer i skole og barnehage. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Jakhelln, R. (2009). Emosjonelle utfordringer i læreres yrkesstart. I Jakhelln, R. Leming, T. & Tiller,T.(red.) Emosjoner i forskning og læring. Tromsø: Eureka forlag.
Jensen, P og Ulleberg, I. (2011). Dialog og anerkjennelse (kpt.14) og Samtalens form og innhold (kpt.15). I P. Jensen og I. Ulleberg. Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.
Kleven, A. 2008. Lærerarbeidet som en samling valgsituasjoner. SPS-notat, UiO.
Kristiansen, A. (2008) Hva hører du når du lytter? Hvem blir du når du svarer? I Eide S.B., Grelland, H.H.,Kristiansen, A. Sævareid, H.I., Aasland, D.G., Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal akademisk.
Lund, I.(2017). Relasjonskompetanse inn i lærerutdanningene. Bedre Skole 1/2017.
Molander, A. og Terum, L.I. (2008). Profesjonsstudier - en introduksjon. I A. Molander og L.I. Terum. (red.) Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget.
Mosvold, R og Ohnstad, F.O. (2016). Profesjonsetiske perspektiver på læreres omtaler av elever. Norsk Pedagogsik tidsskrift 01/2016, s 26-36
Munthe, E. (2005). Læreren og læring; mellom usikkerhet og skråsikkerhet, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6, 431-445
Næss, G. (1999). Veiledning som møte. Veiledernettverket i Kristiansand. Årbok
Seland, M. (2013). «Nei! Jeg vil ikke!» Hvordan forstå barns motstand i barnehagen som en del av deres danning til demokrati. I: A. Greve, S. Mørreaunet & N. Winger (red.) Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen (s. 163-175). Bergen: Fagbokforlaget. (12 sider)
Säljö, R.(2016). Læring i et sosiokulturelt perspektiv. I R. Säljö. Læring - en introduksjon til perspektiver og metaforer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk forlag.
Säljø, R. (2016). Læring i et situert perspektiv. I R. Säljö. Læring - en introduksjon til perspektiver og metaforer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk forlag.
Supplerende litteratur:
For lærere i barnehagen.
Eik, L.T. Steinnes, G.S. Ødegård, E. (2016) Barnehagelæreres profesjonslæring. Bergen: Fagbokforlaget.
Tungland, I.B.E. (2017) Ny i barnehagelærerprofesjonen - vilkår for profesjonell identitetsutvikling i møte med et arbeidsfellesskap. I: A. Berge, E. Johansson (red.) Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Oslo: Universitetsforlaget AS
St.meld.nr.41 (2008-2009). Kvalitet i barnehagen
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/
Forskrift:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/rundskriv/2012/forskrift_rammeplan_barnehagelaererutdanning.pdf
Retningslinjer:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/rundskriv/2012/nasjonale_retningslinjer_barnehagelaererutdanning.pdf
For lærere i skolen.
Elstad, E og Helstad, K.(red.). (2014). Profesjonsutvikling i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.
Mausethagen, S. (2015). Læreren i endring. Oslo: Universitetsforlaget.
Lillejord, Sølvi & Børte, Kristin (2014). Partnerskap i lærerutdanningen. En forskningskartlegging. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning. http://docplayer.me/23961519-Partnerskap-i-laererutdanningen-en-forskningskartlegging-ksu-3-2014-solvi-lillejord-kristin-borte.html
St.meld. nr. 11 (2008 - 2009). Læreren. Rollen og utdanningen.https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-11-2008-2009-/id544920/
Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
Lærerutdanning 2025 Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene https://www.regjeringen.no/contentassets/d0c1da83bce94e2da21d5f631bbae817/kd_nasjonal-strategi-for-larerutdanningene_nett.pdf
Endelig litteraturliste fastsettes i juni 2019. Mindre justeringer kan forekomme.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.08.2019