MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Profesjonsveiledning i utdanning og yrke er et fordypningsemne på masternivå som kan søkes innpasset i relevante masterutdanninger. Målsettingen for emnet er å gi økt kunnskap om veiledning for og med lærerstudenter og nye lærere, der veiledningen inngår som en del av skolens utviklingsarbeid. Emnets teoretiske rammeverk tar utgangspunkt i sosiokulturelle teorier om læring og legger vekt på at læring skjer gjennom deltakelse i profesjonsfelleskap.
Emnet er forankret i rammeplanene for barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning og bygger på grunnemnene i følgende videreutdanningstilbud i veiledning for lærere
a) Grunnemnet: Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere
b) Praksislærerutdanning - Å lære studenter å bli lærere
Progresjonen fra de to grunnemnene som fordypningsemnet bygger på, viser seg ved et større abstraksjonsnivå. Analytisk evne, kommentatorkompetanse og evne til kritisk refleksjon over erfaringsbasert og teoretisk basert kunnskap og kompetanse blir vektlagt. Profesjonskompetansen fra grunnemnene videreutvikles gjennom praktisk utøvelse av metaveiledning i basisgrupper, og gjennomføring av et FoU-arbeid knyttet til veiledning.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:
 • ha inngående kunnskap om veiledning som medierende redskap i profesjonell utvikling
 • ha inngående kunnskap om læreres kontinuerlige profesjonsutvikling og etablering og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap i pedagogiske virksomheter
 • ha kunnskap om hvordan forsknings- og utviklingsarbeid kan bidra til profesjonslæring i praksis

Ferdigheter
Studenten skal:
 • ha gode ferdigheter i å analysere, diskutere og kommentere konkret veiledningspraksis
 • ha gode ferdigheter i å samhandle med kollegaer, ledelse og andre aktører i barnehage/skole om profesjonskvalifisering- og læring i virksomheten
 • ha gode ferdigheter i å selvstendig og i samarbeid med kollegaer kunne planlegge, gjennomføre, analysere og forholde seg kritisk til FoU-arbeid.

Generell kompetanse
Studenten skal:
 • kunne analysere og reflektere over etiske problemstillinger knyttet til veiledning for og med studenter, nyutdannede og nytilsatte, samt utforskning av denne praksisen

Innhold

Organisering
I emnet veksles det mellom samlinger på campus og arbeid i basisgrupper og individuelt.
Det vil bli fem samlinger på campus i perioden september til januar. Disse samlingene vil fortrinnsvis legges etter ordinær arbeidstid (kl. 16:00 – 20:00). Det vil bli lagt til rette for varierte og deltakende arbeidsmåter som skal fremme studentens læringsutbytte.
Samlinger på campus: Det veksles mellom forelesninger over tema som berøres i emnets litteratur, praktiske øvelser, refleksjon individuelt og gruppevis, erfaringsutveksling og diskusjon i plenum.
Selvstendig litteraturstudium: I litteraturlisten er kjernelitteraturen oppgitt. Den selvvalgte litteraturen velger studentene i tilknytning til det tema som det arbeides med i eget prosjekt. Ut over dette forventes det at studentene gjør seg kjent med lovverk og offentlige dokumenter som er relevant for emnets tematikker.
Basisgrupper: Studentene vil bli delt inn i basisgrupper. Gruppene skal selv organisere minimum to møter i løpet av studietiden. I basisgruppen skal studentene diskutere emnets litteratur, og med det som utgangspunkt samarbeide om å planlegge og gjennomføre metaveiledninger og FoU-prosjekt.
FoU-prosjekt: I studiet skal studentene utvikle og gjennomføre et FoU-arbeid. Studentene skal selv velge en tematikk som er relevant i forhold til profesjonslæring/skolers/barnehagers utviklingsarbeid. Oppgavens tema og problemstilling godkjennes av faglærer. Det legges til rette for at studentene skal kunne veilede hverandre. Veiledning av faglærere vil kunne tilbys innenfor visse rammer. Studentene har ikke krav på veiledning fra faglærer ved nytt eksamensforsøk.

Forkunnskapskrav

Søkerne må ha gjennomført og bestått ett av følgende grunnemner:

VUB 200; Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere (15 stp.)VLU 107; Praksislærerutdanning: Å lære studenter å bli lærere (15 stp.) VLU 813; Praksislærerutdanning 8-13 (15 stp.)

Tilsvarende grunnemner fra andre høgskoler/universiteter blir vurdert som innpass etter søknad. Emnet er ikke åpent for privatister.

Eksamen/vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig hjemmeeksamen Bestått - Ikke bestått
Muntlig eksamen Bestått - Ikke beståttAlle.
Skriftlig eksamen: FoU-oppgave i gruppe. Omfang på oppgaven: 6000 ord, ekskl. litteraturlisten (+/- 10 %).
Muntlig eksamen: Godkjent FoU-oppgave presenteres i gruppe for faglærere/medstudenter/evt. andre spesielt inviterte.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse (80%) på samlinger, praksis og basisgrupper, Skriftlige arbeidskrav i samlemappe
Alle obligatoriske arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstilles for eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
 • Tilstedeværelse i undervisning og basisgruppe (80%)
 • Innlevering og presentasjon av prosjektbeskrivelse
 • Innlevering av minimum ett kollektivt referat fra arbeid i basisgruppe
 • Gjennomføring av en metaveiledning med en medstudent fra basisgruppe
 • Innlevering av individuell læringslogg knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av metaveiledningen

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Sandvik Tveitnes
Studiekoordinator
Kjetil Endresen

Arbeidsformer

Studentene vil få tilbudt ulike medierende redskaper å interagere med og som har som hensikt å fremme læringsutbytteformuleringene; forelesninger, faglige diskusjoner, praktisk arbeid, basisgrupper, presentasjoner, metaveiledning, litteraturseminar.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Fortløpende gjennom vurderingsdialoger, logger og referater. Målrelatert vurdering til slutt.

Litteratur

Litteratur (mrk. Mindre endringer vil kunne forekomme)

Bøker:
Østrem (2015) Veiledning som redskap i profesjonell utvikling. Cappelen Damm Akademisk [230 s.]

Smith & Ulvik (2018) Veiledning av nye lærere, nasjonale og internasjonale perspektiver. 2.utg. Universitetsforlaget [224 s.]

Postholm & Moen (2018) Forsknings- og Utviklingsarbeid i Skolen: Metodebok for Lærere, Studenter og Forskere. 2.utg. Universitetsforlaget. [112 s.]


Bokkapitler og vitenskapelige artikler:

Andreasen & Høigaard (2017) Praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningene – en studie om veiledningskvalitet, Uniped 03 / 2017 (222-234). [13 s.]

Biesta (2015) Hva er en pedagogisk oppgave? Om å gjøre voksen eksistens mulig. I Brunstad, Reindal & Sæverot (red) Eksistens og pedagogikk. (194-208). [16 s.]

Bjerkholt (2017) Fra yrkesfaglig veiledning til profesjonsveiledning, kap 4 i boka Profesjonsveiledning, fra praktisk virksomhet til teoretisk felt, Cappelen Damm Akademisk (89-119). [30 s.]

Bjerkholt & Stokke (2017) Et forskende fellesskap - Forskningssirkler på tvers av læringsarenaene i lærerutdanningene. . Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 101(02), 157-168. [11 s.]

Bjuland & Mosvold 2014) Lærerstudenters refleksjoner om utvikling av læringsfellesskap. Uniped 04 / 2014 (s46-57). [11 s.]

Grimen (2008) Profesjon og kunnskap, kap 3 i Molander & Terum (red) Profesjonstudier. Universitetsforlaget. (s179-196) [16 s.]

Elstad, Helstad & Mausethagen (2014) Profesjonsutvikling i skolen, kap 1 i Elstad & Helstad (red) Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget (s 17-37). [22 s.]

Fimreite & Fossøy (2018) Kunnskap i endring. Nordic Studies in Education, Vol. 38, 1-2018, (52–66). [11 s.]

Helstad (2014) Kunnskapsutvikling gjennom samtaler i tverrfaglige læringsfelleskap, kap 7 i Elstad & Helstad (red) Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget (s 134-151). [18 s.]

Helleve & Langørgen (2012) Utdannet som veileder - utdannet til hva? Uniped 04 / 2012 (s.57-68). [11 s.]

Wang,, Odell, & Schwille. (2008). Effects of Teacher Induction on Beginning Teachers' Teaching: A Critical Review of the Literature. Journal of Teacher Education, 59(2), 132-152. [20 s.]

Lampert (2010) Learning Teaching in, from, and for Practice: What Do We Mean? Journal of Teacher Education 61(1-2) 21–34 [13 s]

Lejonberg (2018) Lektorstudenter i praksis: mestringsforventninger og vurderinger av veiledning. Uniped 03 / 2018 (s.304-318). [14s.]

Thorsen. (2016). Practice Teachers’ Role in Teacher Education – Individual Practices across Educational Curricula. Acta Didactica Norge, 10(2), 179-192. [13s]

Østrem & Hansen (2018) Videreutdanning i veiledning for lærere: rasjonalitet og kontinuum, Uniped 02 / 2018
(s. 106-119). [13s.]

Totalt 798 sider .
Studentene velger i tillegg 200 - 300 sider med selvvalgt litteratur. Den selvvalgte litteraturen knyttes opp med det temaet som studenten arbeider med i eget prosjekt.

Supplerende litteratur
Smith, Ulvik & Helleve (2013) Førstereisen, Lærdom hentet fra nye læreres fortellinger. Gyldendal

Det forutsettes at studentene gjør seg godt kjent med gjeldene lovverk og offentlige dokumenter, bl.a.:
· Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/
· Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/
· Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole https://www.regjeringen.no/contentassets/0081e41fad994cfdbb4e0364a2eb8f65/veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole.pdf
· Veiledning av nyutdannede – hvordan kan det gjennomføres?
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/hvordan-kan-det-gjennomfores/

· Fagfornyelsen, generell del, https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ny-generell-del-av-lareplanen/
· Rammeplan for barnehagen, https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.08.2019