MENY

Tilbake til arbeid etter brystkreft

Det er utfordrende for brystkreftoverlevere å komme tilbake til arbeid etter fullført behandling. Et nytt forskningsprosjekt ved UiS vil undersøke hvordan det bedre kan legges til rette for veien tilbake.

Tilbake til arbeid etter brystkreft Undersøkelser viser at de fleste brystkreftoverlevere med senskader opplever nedsatt arbeidsevne. Én av tre faller helt ut av arbeidslivet (Foto: Pexels)

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner, og utgjør 22% av alle krefttilfeller hos kvinner i Norge, ifølge Kreftregisteret.

Å få en brystkreftdiagnose og gjennomgå medisinsk behandling er en tøff, langvarig og livstruende prosess. De siste årene har det vært økende oppmerksomhet på seneffekter, forstått som bivirkning eller komplikasjon til kreftsykdommen eller behandlingen som varer i mer enn ett år.

– Kreftbehandling blir mer avansert og stiller større krav til helsepersonell når det gjelder kunnskap og opplæring til pasienter som er ferdig med behandling og skal tilbake til sitt hverdagsliv, forteller Siv Tove Aunan, universitetslektor ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Utfordrende å komme tilbake

De aller fleste kvinner som har overlevd brystkreft, men har fått senskader, forteller at de har nedsatt arbeidsevne. Både den fysiske og psykiske delen av arbeidsevnen svekkes av kreftsykdom, behandling og seneffekter.

– I en tidligere studie fant vi at brystkreftoverlevere opplever tilbakeføringsprosessen til vanlig arbeidsliv som spesielt utfordrende. De erfarer at arbeidsplasser mangler kunnskap om senskader etter behandling og i liten grad innhenter nødvendige informasjon slik at en realistisk plan kan utarbeides i samarbeid med overleveren selv, sier Aunan.

Arbeidsgiver trenger veiledning

En konklusjon fra studien var at arbeidsgivere behøver bedre informasjon og veiledning. Tusenvis av kvinner som har overlevd brystkreft har måttet slutte i jobben fordi arbeidsgiver ikke har tilrettelagt. Én av tre senskaderammede faller helt ut av arbeidslivet, skriver Brystkreftforeningen, og dette fører til store kostnader for samfunnet.

– På bakgrunn av dette ønsker vi mer kunnskap om hvordan både brystkreftoverlevere og arbeidsgivere erfarer tilbakeføringen til arbeidslivet. Vi ønsker svar på hvilke suksessfaktorer og barrierer kvinnene og deres arbeidsgivere beskriver i forbindelse med tilrettelegging av deres arbeidssituasjon, forklarer hun videre.

Hvordan lykkes?

Vellykket tilbakeføring til arbeidslivet avhenger av god og riktig informasjon, og ikke minst tilrettelegging også fra arbeidsgivers side. Forskningsprosjektet har derfor et tosidig fokus der både brystkreftoverleveres og arbeidsgiveres erfaring skal undersøkes. Prosjektet retter et viktig søkelys på hvordan vi bedre kan tilrettelegge for denne verdifulle gruppen kvinnelige ansatte når de skal tilbake til arbeid.

– Det vil også bidra til en bredere allmenn innsikt knyttet til samfunnsøkonomiske konsekvenser av kreftoverlevelse, senskader og arbeidsliv, legger Aunan til.

Tekst: Cathrine Sneberg

Kilde: Aunan, S.T., Wallgren, G. C., & Sætre Hansen, B. (2018). Breast cancer survivors' experiences of dealing with information during and after adjuvant treatment: A qualitative study. Journal of clinical nursing.