MENY

Undervisning på tvers

Profesjonsutøvarar arbeider sjeldan aleine. Dei fleste som har ei helse- og sosialfagleg utdanning vil i arbeidslivet samarbeide med andre på tvers av profesjonar. Nyleg samla studentar på sjukepleie og sosionomutdanninga seg difor til felles undervisning om tverrprofesjonelt samarbeid.

Undervisning på tvers

Forsking viser at samhandling mellom ulike profesjonar førebygger uønskte hendingar og er avgjerande for å sikre at pasientar og brukarar får gode og likeverdige tenestetilbod. Det er difor viktig at studentar allereie under utdanninga lærer seg å samarbeide og kommunisere godt med andre profesjonar.

Rutt Bengtson, førstelektor ved Institutt for sosialfag og Ingunn Aase, førsteamanuensis ved Det helsevitskapelege fakultetet er initiativtakarar til undervisninga. 

– Gjennom tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) vil studenten få betre forståing for eiga og andre si  profesjonsrolle undervegs i utdanninga, men det vil òg styrke studenten si evne til tverrfagleg samarbeid når dei kjem ut i yrkesfeltet, seier Ingunn Aase. Ho forskar på tverrprofesjonelt samarbeid, pasienttryggleik og simulering, og har skrive doktorgradsavhandling om samtrening mellom sjukepleie- og medisinstudentar. 

Program for undervisninga

På to dagar fekk studentane ein kort introduksjon om tverrprofesjonell samhandling i utdanning av Ingunn Aase, før dei fekk sjå film om pasienten «Anne» som skal i eit tverrprofesjonelt møte med lege, sjukepleiar, fysioterapeut og barnevern i forkant av utskriving frå sjukehuset.

Vidare gjekk Ane Bendixen, jurist ved Det helsevitskapelege fakultetet, inn på korleis ein kan vareta teieplikta i det tverrprofesjonelle møtet og i samarbeidet med brukar/pasient. Elisabeth Willumsen, professor ved Det helsevitskaplege fakultetet, hadde førelesing om omgrepsavklaring kring tverrprofesjonelt samarbeid, og ulike modellar ein kan nytte i møte med klientar og pasientgrupper.

Det vart sett av god tid til at studentane i grupper skulle diskutere «Anne» sitt møte med TPS og korleis ho opplevde møtet.

Bakgrunn for initiativet

– Rutt Bengtsson og eg er med i eit felles forskingsprosjekt i regi av Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) der me har laga eit webbasert undervisningsopplegg. Denne ideen med felles undervisning internt på UiS og på tvers av profesjonar kom både frå dette forskingsprosjektet, og ikkje minst frå førande dokument som Stortingsmelding nr. 13 og ny forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningar frå 2017, forklarar Aase.

I Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd kjem det fram at helse- og sosialfagutdanningane treng ei kraftig fornying for å kunne tilby den kompetansen samfunnet vil trenge i framtida. Den viser mellom anna til behov for auka kompetanse om tverrprofesjonell samarbeidslæring på tvers av profesjonsutdanningane. Dette er også synleggjort i forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningar med eit felles læringsutbytte som seier at kandidaten kan samhandle både tverrfagleg, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av verksemder og nivåer, og initiere slik samhandling.

– Det er veldig viktig at me har inkludert tverrfagleg samarbeid i utdanningane i tråd med nye retningslinjer for profesjonsutdanningane, seier Aase. 

Tekst: Cathrine Sneberg