MENY

Sjefens vaner er vonde å vende

Ledere som opplever høy grad av rollekonflikter, sliter ofte med det samme tolv år senere.

Det kommer fram i en studie av 577 norske ledere på alle nivåer.

– Ledere framstår mindre foranderlige enn vi har trodd, sier professor i sosiologi og førsteforfatter Knud Knudsen ved Universitetet i Stavanger.

– I sosiologien har vi trodd at jobbkonflikter er noe folk gjør noe med. All coaching, kursing og seminarer for ledere hviler dessuten på en antakelse om at ledere kan endres på.

Nivået er stabilt for både ledere som opplever høy og lav grad av rollekonflikter. Sjefer finner fram til et konfliktnivå som de kan håndtere og leve med, tror forskerne bak studien. Det at typen jobb ofte er den samme kan også bidra til at konfliktnivået holder seg stabilt.

Datagrunnlaget til undersøkelsen er fra Administrativt Forskningsfonds (AFF) lederundersøkelser.


Ledere særlig utsatt
De fleste ansatte opplever motstridende press fra ulike kanter, og ledere er trolig særlig utsatt. I studien ser forskerne på tre typer rollekonflikter.

Den første gjelder kollisjonen  mellom jobb og hjem. Å skulle være idealversjonen av leder og familieperson er vanskelig å forene. Kravene trekker i ulike retninger. De ser også på lederes erfaringer med å få motstridende signaler på jobb, det de de kaller jobb-jobb-konflikter.

Det kan skje når eierne av en bedrift krever høye mål for salg, som igjen fører til at de til at de ansatte reagerer og i verste fall gjør motstand.

Den tredje typen er konflikt mellom arbeidsoppgaver og ledernes etiske standarder. Alle de tre typene konflikter holder seg overraskende stabile over tid.

Et eksempel er når sjefen må presse de ansatte til å ferdigstille en leveranse, selv om det innebærer at tjenesten de leverer blir dårligere.


Positive konflikter
Motstridende krav trenger ikke bare oppleves som negative.

– Rollekonflikter kan også erfares som en bekreftelse på deg som betydningsfullt menneske og sosialt vesen. For eksempel er en konflikt mellom jobb og hjem uttrykk for at du er ettertraktet ulike steder. Flere vil ha deg, sier Knudsen.


Normaltilstand for ledere
Håndtering av press fra ulike kanter er normaltilstanden for mange ledere. Lederne i undersøkelsen har svart på spørreskjema ved tre anledninger, i 1999, 2002 og 2011.

– I og med at deltakerne i undersøkelsen er ledere både i 1999 og 2011, har de vært det lenge. Med tiden setter mønsteret for rollekonflikter seg, og den enkelte finner sin tilpasning, poengterer Hulda Mjöll Gunnarsdóttir, som har deltatt i gjennomføringen av undersøkelsen og tar doktorgrad i ledelse ved UiS.


Miljø viktigere enn egenskaper
– Tradisjonelt har lederutvikling mye dreid seg om å se på personlige egenskaper og egnethet. Det har dreid seg om hvordan ledere kan endre og utvikle adferden sin, sier Arne Selvik, kommunikasjonsdirektør i AFF ved Norges handelshøyskole.

AFF har lederutviklingsprogram, etterutdanningsprogram og konsulenttjenester innen lederforskning. Forskningen er gjennomført med utgangspunkt i en samarbeidsavtale mellom UiS og AFF.

– I program for utvikling av ledere er det viktig å se på konteksten. Det er nyttig å besøke deltakerne på arbeidsplassen og snakke med lederne deres igjen, sier Selvik.

– Da får vi et inntrykk av arbeidsplassen og -miljøet. Det er viktig at ledere har jobber som passer til deres konfliktrolle- og reaksjonsmønster, avslutter han.


Forskningen er presentert i artikkelen Aldri fred å få? Rollekonflikter midt i lederlivet i Sosiologisk tidsskrift nr. 1, 2014 av Knud Knudsen, Hulda Mjöll Gunnarsdóttir og Jan Erik Karlsen. Knudsen drøfter også temaet i artikkelen Uforanderlige? Alternative forklaringer på lederes vedvarende rollekonflikter som kommer i Magma denne måneden.

Knud Knudsen

Sjefer finner fram til et konfliktnivå de kan håndtere og leve med, tror Knud Knudsen.