Skip to main content

Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi BØK195

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i bedriftsøkonomiske sammenhenger. Dette betyr at emnet omhandler hvordan inntekter, kostnader, innbetalinger og utbetalinger påvirker resultat, rentabilitet, likviditet og soliditet i en bedrift.

Studenten skal både kunne utføre beregninger, forstå sammenhenger og diskutere mulige konsekvenser av de tallene man kommer fram til.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

BØK195

Version

3

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studenten har fullført emnet, forventes det følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Studenten skal

  • kjenne til hovedbestemmelsene i bokføringsloven og regnskapsloven
  • kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat, balanse og likviditet

Ferdigheter

Studenten skal

  • kunne forklare formålet med finansregnskap og driftsregnskap
  • kunne anvende viktige regnskapsbegreper og sentrale regnskapsbestemmelser
  • kunne utføre enkle produktkalkulasjoner
  • kunne registrere forskjellige forretningstilfeller på ulike kontoer ved hjelp av regnskapsprogram
  • kunne avslutte regnskapet med utgangspunkt i et avgrenset tallmateriale
  • kunne utarbeide kontantstrømoppstilling, sentrale nøkkeltall og simuleringer ved hjelp av Excel og analysere disse
  • kunne presentere vurderings- og analyseoppgaver skriftlig og muntlig for større grupper
Innhold

Emnets første del gir en grundig innføring i begrepene inntekter, kostnader, innbetalinger og utbetalinger. Sentralt er beholdningsendringer og deres påvirkning på resultat. Studenten vil i denne delen få en innføring i kalkulasjon.

I emnets andre del gis en grunnleggende innføring i regnskapsarbeid i form av bokføring av enkle, men viktige transaksjoner. Ulike kontotyper og regnskapsmessige registreringer gjennomgås og illustreres.

Også kontoplansystematikken som anvendes i norske bedrifter blir belyst.

Bokføringen vil skje ved hjelp av et bokføringsprogram/regnskapsprogram. Dette programmet må også brukes for å få fram datagrunnlag for rapporten som gruppene skal utarbeide og vurderes på bakgrunn av.

Videre behandles regnskapsavslutningen. Før regnskapet kan avsluttes, må en del regnskapsposter vurderes særskilt og tilleggsposteringer må gjennomføres. Hovedreglene for slike vurderinger gjennomgås. Selve regnskapsavslutningen skal gjennomføres ved hjelp av Excel.

Emnets tredje del omhandler årsregnskap og regnskapsanalyse. I denne delen vil det bli lagt mye vekt på vurdering av ulike balanseposter som grunnlag for analyser. Ved hjelp av Excel skal man utarbeide en rekke nøkkeltall. Avslutningsvis skal disse analyseres.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Man bør ha eller skaffe seg grunnleggende kunnskaper i bruk av Excel.
Exam

Rapport i gruppe og individuell eksamen

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Rapport i gruppe 6/10 A - F Alle.
Individuell eksamen 4/10 4 Timer A - F Godkjent kalkulator. , Lovsamling

Det er to vurderinger i emnet:1. Man skal i grupper på inntil 5 studenter utarbeide en rapport som teller 60 % av endelig karakter. I rapporten skal man blant annet utarbeide og analysere kontantstrøm og nøkkeltall. For å komme fram til tallgrunnlaget for analysene skal studentene bokføre en rekke transaksjoner og avslutte regnskapet. I vurderingen vil det bli vektlagt at man kan begrunne vurderinger/beslutninger med utgangspunkt i lovgivningen.2. Individuell eksamen. Denne teller 40 % av endelig karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Innlevering av foreløpig rapport med muntlig presentasjon i gruppe
Omtrent 3 uker før rapporten skal leveres inn, skal gruppene levere inn en foreløpig rapport og presentere denne muntlig. Det er gruppen som skal presentere, og det er en forutsetning at alle deltar aktivt i presentasjonen. Man vil få en tilbakemelding på den foreløpige rapporten som grunnlag for å kunne utarbeide den endelige versjonen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ola Barkved
Faglærer: Dengjun Zhang
Arbeidsformer

Målet er at arbeidsformen i dette emnet skal ligge tett opp til hvordan man arbeider med emnet i næringslivet. Dette gjøres ved hjelp av bokførings-/regnskapsprogram og utstrakt bruk av Excel. I første omgang skal man foreta bøkføringen i ett år (selvsagt avgrenset tallmateriale) for en oppstartsbedrift. Deretter får alle en inngående balanse for en etablert bedrift. Man skal så bokføre ulike transaksjoner i takt med innholdet/progresjonen i pensum. Man avslutter denne sekvensen ved å hente ned saldobalansen til Excel. Man kan få tilbakemelding på arbeidet (innlevering er frivillig), men det man har kommet fram til danner grunnlaget for det videre arbeidet og rapporten som skal karaktersettes.

Det er laget videopresentasjoner til de aller fleste temaene i tillegg til at flere oppgaveløsninger presenteres på video. Som forberedelse til samlingene forutsettes det at studenten har gjennomgått videoforelesningene og pensum.

Selve samlingene vil bli brukt til en kort oppsummering og gjennomgang av pensum. Hoveddelene av samlingene vil bli brukt på diskusjoner, oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver. Det vil bli både praktisk oppgaveløsning og tid til individuell refleksjon. For at man skal ha utbytte av samlingene kreves det derfor aktivt engasjement. Det vil derfor i svært liten grad bli brukt det som kalles tradisjonelle forelesninger.

Undervisningsopplegget er valgt for å gi studenten bedre forutsetninger for å kunne gjøre vurderinger, analyser og se mulige løsninger på problemstillinger. På kurset vil det kunne være gjesteforelesere fra næringslivet. Det vil være inntil 4 samlingstimer per uke.

Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i emnet.

Her er en indikasjon på hvordan disse timene kan brukes: Samlingstimer: 50 timer. Forberedelse til samlingene: 75 timer. Gruppearbeid: 85 timer. Selvstudier og oppgaveløsning: 80 timer.

Åpent for
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto