Skip to main content

Organisasjon, ressurser og ledelse BØK225

Emnet gir en tverrfaglig innføring i organisasjonsteori og organisasjonstrender med fokus på profesjonelle organisasjoner, det vil si organisasjoner med ansatte. Dette kan være offentlige etater, store internasjonale konserner, nystartede teknologiselskaper, konsulentbedrifter eller utdanningsinstitusjoner. Emnet bygger på forelesninger og oppgaveseminarer. Studentene skal levere én oppgave og ett strategiforslag i løpet av semesteret. Målet er at studentene skal få en grunnleggende forståelse av sentrale begreper og utviklingstrekk, og trening i å skrive en selvstendig faglig tekst om en eksisterende profesjonell organisasjon.

Studentene skal lære å se organisasjoner gjennom organisasjonsteoretiske begreper og modeller, og være i stand til å kritisk vurdere organisasjoners praksis ut fra de viktigste og mest robuste forskningsfunnene innenfor organisasjon og ledelse på ulike analysenivå.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

BØK225

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om de mest sentrale teoriene og perspektiver som benyttes i studier av organisasjoner, og hvordan disse teoriene kan anvendes til å forstå og analysere organisasjoner. Studenten skal etter å ha gjennomført dette emnet også kjenne til og forstå hovedinnretningen på de viktigste og mest robuste forskningsfunnene innenfor organisasjonsteori og ledelse. Studentene skal også ha fått en helhetlig modell for forståelse av hva en organisasjon er og gjør, og kunnskap om hvordan omgivelser, formelle og uformelle strukturer, og ledelse påvirker atferd og prosesser i organisasjoner.

Kurset vil endelig gi en forståelse av hvordan ny informasjonsteknologi og trendene knyttet til industri 4.0, påvirker miljøene rundt organisasjoner og organisasjonenes virkemåte

 

Ferdigheter

 

Studenten skal ha tilegnet seg ferdigheter slik at de selv kan anvende både klassiske og nyere teorier innenfor organisasjonsteorien.

Studenten skal i tillegg ha fått grunnleggende trening i analytisk tenkning og systematiske undersøkelser av hvordan profesjonelle organisasjoner fungerer gjennom anvendelse av enkle organisasjonsmodeller og teorier anvendt i studier av eksisterende profesjonelle organisasjoner. Emnet gjør dermed studenten i stand til å identifisere, analysere og forstå hva som preger ulike typer organisasjoner.

Innhold

Sentrale organisasjonsforhold som:

  • historikk og utviklingstrekk innen organisasjonsteori
  • motivasjon, emosjoner, persepsjon og gruppepsykologi
  • individuell og organisatorisk læring
  • kommunikasjonsteknologi og roboter
  • formell og uformell organisasjonsstruktur
  • oppgaver, mål og effektivitet i organisasjoner
  • organisasjon og omgivelser
  • beslutningsprosesser
  • makt og konflikt i organisasjoner
  • strategi og ledelse

Studentene vil arbeide med en oppgave (velger mellom ulike alternativer) der de skal benytte begreper og modeller som presenteres i emnet, til å analysere en eksisterende profesjonell organisasjon.

Gjesteforelesere vil som regel benyttes for å presentere praktiske eksempler på hvordan elementer fra organisasjonsteorien brukes opp mot praksis.

Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk arbeidskrav

Det obligatoriske arbeidskravet består av én oppgave (4-6 sider), ett "Strategiforslag" (én side) og én "vurdering av strategiforslag" (halv side).

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få tilgang til skriftlig eksamen. Det forventes at alle studenter i emnet deltar på tre oppgaveseminarer. Mer info om obligatoriske oppgaver gis i Canvas.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Thomas Laudal
Arbeidsformer

Dette emnet bygger på følgende anslag for arbeidstimer:

 - Forelesninger: 38 timer.

 - Lesing av litteraturen til emnet / forberedelser til forelesninger: 144 timer.

 - Oppgaveseminarer (3): 6 timer.

 - Arbeid med oppgave og strategiforslag: 48 timer.

 - Oppsummering og repetisjon av pensum og forberedelse til eksamen: 32 timer.

Det forventes at studenten legger ned minimum 250 arbeidstimer i dette emnet.

Åpent for
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Organisasjonsfag (BØK280) 10
Serviceledelse og serviceorganisering (BHO110) 10
Organisasjon og ledelse (BIP220) 5
Serviceledelse og serviceorganisering (BHO130) 5
Organisasjonsteori (BST310) 5
Økonomi og marked (IND200) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto