Skip to main content

Organisasjon og ledelse i barnehagen BBL301

Organisasjon og ledelse i barnehagen er en fordypning knyttet til faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBL301

Vekting (SP)

30

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for barnehagelærerutdanning

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:

Kunnskap:

 • Barnehagelærerrollen i barnehagen
 • Et samfunnsvitenskapelig begrepsapparat
 • Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon
 • Forskning og teori om organisasjonsutvikling og ledelse i barnehagen
 • Profesjonell identitetsutvikling
 • Organisasjonskultur og ledelse av endringsprosesser i barnehagen
 • Likestilling, kjønn og ledelse
 • Lover og sentrale styringsdokument

Ferdigheter:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsprosesser
 • Forholde seg til sentrale samarbeidspartnere
 • Gi faglige begrunnelser for egne pedagogiske prioriteringer
 • Skape engasjement og dele kunnskap om hvordan barnehagen kan innfri sitt samfunnsmandat
 • Tenke bærekraft i møte med et samfunn i endring

Generell kompetanse:

 • Sette i gang og lede refleksjon- og læringsprosesser i egen personalgruppe
 • Analysere og vurdere forutsetninger for og dilemmaer i utvikling- og endringsarbeid i barnehagen
 • Bygge sin lederrolle på kunnskap om barnehagen som organisasjon og ledelse i et relasjonelt perspektiv
 • Vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdigrunnlaget i sentrale styringsdokument
 • Forholde seg til relevante digitale verktøy som kommunikasjonskanaler

Innhold

I emnet vektlegges barnehagelæreren sitt ledelsesansvar i arbeidet med andre voksne. Sentralt er kunnskapen om ledelse som et relasjonelt forhold, barnehagen som en lærende organisasjon, læringskulturer og ledelse av utviklings- og endringsprosesser, samt likestilling og danning. Gjennom fordypningen skal studentene tilegne seg innsikt i aktuelle lover og sentrale styringsdokument. I undervisningen inngår følgende temaer:

 • Ledelsesteori
 • Barnehagelæreryrket som profesjon
 • Lederroller i barnehagen
 • Ledelse, likestilling og kjønn
 • Ledelse av endringsprosesser
 • Egenutvikling som leder

Forkunnskapkrav
Ingen
Exam

Semesteroppgave og skriftlig prøve

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Semesteroppgave 4/10 A - F Alle.
Skriftlig eksamen 6/10 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Deleksamen 1: Semesteroppgave, individuell: 2000 ord (+/-10%). Teller 40% av endelig karakter. Deleksamen 2: Skriftlig eksamen (4 timer). Teller 60% av endelig karakter.Begge vurderingsdelene må være bestått for å få endelig karakter i emnet.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Semesteroppgave: Framlegg,opponering og veiledning, Artikkelseminar, Refleksjonsnotat

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav 1: Refleksjonsnotat. Omfang 500 ord (+/-10%).

Arbeidskrav 2: Artikkelseminar. Fremlegg i grupper. Omfang: Inntil 45 min.

Arbeidskrav 3: Fremlegg, opponering og veiledning knyttet til semesteroppgaven. Omfang: Inntil 1 time.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Karin Hole
Studieprogramleder: Anne Kristine Solberg Runestad
Praksiskoordinator: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Praksiskoordinator: Birte Berg
Arbeidsformer

Ordinær undervisning, gruppearbeid, bruk av filmer som illustrerer pensumlitteraturens innhold, artikkelseminar hvor studentene legger frem pensumlitteratur, fremlegg av semesteroppgave, opponering, veiledning, eksterne forelesere og bruk av case hvor studentene oppfordres til samarbeid i kollokviegrupper.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto