Skip to main content

Organisasjonsteori BST310

Formålet med emnet er å engasjere til kritisk refleksjon over hva organisasjoner er, hvordan de fungerer og hvordan vi kan tenke annerledes om organisasjon og ledelse i antropocen. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

BST310

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte
Etter at studentene har fullført emnet forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:
  • Studentene skal ha kunnskap om sentrale tilnærminger til organisasjon, herunder for eksempel relatert til byråkratiet som idealtype og organisasjonsform, organisasjonskultur, organisasjoner som institusjoner, institusjonaliserte og rasjonaliserte myter, ledelse og kritisk teori.
  • Studentene skal kunne bruke ulike teoretiske tilnærminger til å analysere hva organisasjoner består av, hvordan de fungerer, og hvordan de påvirker samfunn og natur, herunder for eksempel realiseringen av FNs bærekraftsmål.
  • Studentene skal også ha utviklet egne evner til kritisk refleksjon om forholdet mellom organisasjon, mennesker og natur.
Innhold
Å forstå hva organisasjoner er, hvordan de fungerer og hvordan de kan formes, styres og ledes, er kjernen i det fagområdet som går under betegnelsen «organisasjonsteori». Emnet introduserer studentene for ulike tilnærminger til og begreper om organisasjon, herunder for eksempel organisasjon som «produksjon», «kultur» og «myte» (men også «fellesskap»).  Emnet legger samtidig stor vekt på at det er behov for å problematisere fagets teorier og begreper i forhold til de ulike samfunnsmessige utfordringer organisasjoner av alle typer i dag må forholde seg til, slik som for eksempel klima og miljø, teknologi, arbeid og inkludering. Organisasjonsfaget kan for eksempel ikke tilby et «ferdig» begrepsapparat for å analysere og forstå forholdet mellom organisasjon og antropocen. Begrepet «antropocen» er det foreslåtte navnet på det geologiske tidsavsnittet vi nå er inne i og som skal etterfølge holocen. Antropocen kan oversettes med «menneskets tidsalder» og er en kombinasjon av «antropos» som betyr menneske og «cen» som betyr ny. Bakgrunnen for forslaget er at den menneskelige sivilisasjon nå preger miljøet i den grad at vi setter tydelige geologiske spor på jorden. Eksempler på slike spor er artsutrydding, utslipp av drivhusgasser, forurensning og økning av arealbruk. Vel så viktig som konkret kunnskap om begreper og sammenhenger er det derfor at kurset skal invitere til utvikling av generiske ferdigheter som samfunns- og naturbevissthet, selvrefleksjon og kritisk tenkning om organisasjoner.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager A - F

Eksamensbevarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Fagperson(er)
Arbeidsformer
Forelesninger, arbeid i grupper, samt felles diskusjon.
Åpent for
Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Organisasjonssosiologi (BSP220) 10
Organisasjon, ressurser og ledelse (BØK225) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto