Skip to main content

Innføring i historiske emner HIS185

Emnet skal gi innsikt i et utvalgt historisk tema. Emnet gir gjennom dette grunnleggende kunnskap om og ferdigheter i den historiske forskningsprosessen.  

Historisk tema høst 2021 er:

Teknologiens kulturhistorie

I alle historiske tider og samfunn er kultur og teknologi uoppløselig sammenflettet. Å være menneske er å utvikle og bruke redskap, verktøy, teknikker, maskiner og arbeidsprosesser. Samtidig preger bruk av ulike teknologier oss som mennesker - både våre selvbilder, relasjoner og kjønnsroller, våre hverdagsliv og vår livskvalitet, og vårt forhold til naturen.

Teknologihistorie handler om hvordan mennesker har funnet opp og tatt i bruk ulike teknologier og hvordan ulike teknologier har forandret menneskers liv. Teknologier har ført til eufori og skepsis, reddet liv og drept, skapt velferd og økt sosial ulikhet, ført oss nærmere naturen og fjernet oss fra den, erstattet arbeidsplasser og skapt nye, produsert og fanget CO2, og mye mer. Kort sagt: Teknologihistorie er motsetningsfylt, mangefasettert og grunnleggende for å forstå vår kultur.

I emnet fordyper vi oss i sentrale teknologihistoriske problemstillinger ved å utforske ulike teknologier i historien. Hver uke reflekterer vi over en annen teknologi: dens tilblivelse, utvikling, bruk og betydning for ulike samfunnsgrupper og kjønn, for maktforhold og politikk, for miljø, klima og landskap.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

HIS185

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • utvikle bred og dyptgående historisk kunnskap i tid og rom med vekt på synliggjøring av historiske sammenhenger
 • gjenkjenne hvordan mennesker i fortiden formet og samtidig ble preget av den unike tiden de levde i
 • forklare hvordan samtiden er formet av fortiden gjennom både kontinuitet og forandring
 • forstå nøkkelbegreper og konsepter som gjelder det aktuelle historiske temaet

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • samle inn, skille ut, organisere, syntetisere, sitere og kritisk fortolke komplekst materiale, inkludert sekundærkilder i tekst, visuell og digital form
 • formidle velbegrunnede historiske narrativer og argumenter
 • beherske grunnleggende normer og konvensjoner i akademisk lesning og skriving i historiefaget
 • evaluere historiske argumenter, forklare hvordan disse ble skapt for ulike formål og hvordan de kan forbedres, inkludert studentens egen historiske praksis

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne anvende historisk kunnskap og historisk tenkning i spørsmål i samtiden, spesielt utdanning, medborgerskap og miljøspørsmål
 • kunne gjenkjenne og utvikle standpunkter som skal vise evne til refleksjon, samarbeid og et mangfold av perspektiver
 • kunne konstruere faglig baserte argumenter ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
 • ha tilegnet seg evnen til analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbar til andre felt
Innhold
Emnet skal gi dypere innsikt i et historisk tema med utgangspunkt i tilgjengelig kompetanse i fagmiljøet. Emnet skal behandle sosiale, økonomiske, politiske, kulturelle og/eller didaktiske perspektiver. Det faktiske tematiske området som vil undervises avgjøres av faglærer og vil kunngjøres.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig eksamen 1/2 3 Timer A - F
Innleveringsoppgave 1/2 A - F

Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på oppgaven er 2000 ord +/-10 prosent (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger
Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt fire oppgaver. Disse må besvares og godkjennes før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen og innleveringsoppgave. Disse må være godkjent senest to uker før eksamensdatoen. Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eva Stina Maria Jakobsson
Faglærer: Marie-Theres Fojuth
Faglærer: Torjus Dversnes
Studiekoordinator: Margrethe Melin
Studiekoordinator: Irene Husveg
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Arbeidsformer
Emnet har pensumlitteratur som det forventes at studentene leser og reflekterer over på egen hånd. Undervisningen vil gi perspektiv og kontekst til tema innenfor pensumlitteraturen for å gi studentene en økt forståelse av temaet. Studentene forventes å ta notater fra forelesningene for å utvikle evnen til å syntetisere og sammenfatte materialet.
Åpent for
Åpent for studenter på årsstudiet i historie, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto