Skip to main content

Fordypning i historiske temaer HIS271

Emnet skal gi dypere innsikt i et utvalgt historisk tema. Emnet gir gjennom dette en dypere kunnskap om og ferdigheter i den historiske forskningsprosessen. Emnet bygger på kompetansen og kunnskapene studentene har utviklet gjennom innføringsemnene i historie og forutsetter at studentene videreutvikler disse.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

HIS271

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten

 • kunne gjøre rede for utvalgte teorier, begrep og ståsted innenfor et tematisk emne i historiefaget
 • ha kjennskap til forskning som foregår innenfor fagområdene emnet omhandler
 • utvikle historisk kunnskap med bredde i tid og rom - samt dybde i detaljene - for å kunne utskille sammenhenger
 • gjenkjenne hvordan mennesker i fortiden formet sin egen unike historiske tid og ble formet av denne tiden
 • forklare hvordan samtiden er formet av fortiden i både kontinuitet og forandring
 • evaluere historiske argumenter og å kunne forklare hvordan disse ble skapt for ulike formål og kan forbedres. Dette inkluderer studentens egen historiske praksis

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten

 • kunne samle, sortere, organisere, granske, syntetisere, sitere og kritisk tolke komplekst materiale, inklusive primær- og sekundærkilder, i tekstlige, visuelle og digitale former
 • kunne utforme velbegrunnede historiske narrativ, argumenter og rapporter om forskningsfunn i varierte media for varierte publikum
 • beherske normer og konvensjoner i akademisk lesning og skriving i historiefaget

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten

 • kunne anvende historisk kunnskap og historisk tenkning på spørsmål i samtiden, spesielt utdanning, medborgerskap og miljøspørsmål
 • kunne gjenkjenne og utvikle standpunkter som skal gjenspeile refleksjon, samarbeid og et mangfold av perspektiver
 • kunne konstruere faglig baserte argument, ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
Innhold
Emnet skal gi dypere innsikt i et historisk tema med utgangspunkt i tilgjengelig kompetanse i fagmiljøet. Emnet skal behandle sosiale, økonomiske, politiske, kulturelle og/eller didaktiske perspektiver. Studentene skal sette seg inn i forskningslitteratur og primærkilder innenfor dette temaet. Det faktiske tematiske området som vil undervises avgjøres av faglærer og vil kunngjøres om høsten..
Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS165 Moderne historie, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk
HIS100 Moderne historie 1914-2000, HIS105 Nyere historie 1815-1914, HIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350, HIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, HIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk
HIS100 Moderne historie 1914-2000, HIS105 Nyere historie 1815-1914, HIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, HIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk
HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS195 Byens historie
HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS165 Moderne historie, HIS195 Byens historie
HIS165 Moderne historie, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS195 Byens historie

Et av følgende alternativer:

 • HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS165 Moderne historie, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk
 • HIS100 Moderne historie 1914-2000, HIS105 Nyere historie 1815-1914, HIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350, HIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, HIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk
 • HIS100 Moderne historie 1914-2000, HIS105 Nyere historie 1815-1914, HIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, HIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk
 • HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS195 Byens historie
 • HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS165 Moderne historie, HIS195 Byens historie
 • HIS165 Moderne historie, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS195 Byens historie

Andre emnekombinasjoner kan godtas hvis de har tilsvarende innhold.

Forkunnskapskravet er minimum 45 studiepoeng i historie eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Exam

Oppgave og muntlig eksamen

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Oppgave 1 1/4 A - F Alle
Oppgave 2 1/4 A - F Alle
Oppgave 3 1/4 A - F Alle
Muntlig eksamen 1/4 20 Minutter A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Oppgave 1 består av en skriftlig oppgave på 1500 ord +/-10 %, eksklusiv fotnoter, referanser, osv.Oppgave 2 består av en muntlig oppgave som skal opptas digitalt og innleveres, på 10 minutter +/-10 %.Oppgave 3 består av en skriftlig oppgave på 1500 ord +/-10 %, eksklusiv fotnoter, referanser, osv.Muntlig eksamen varer inntil 20 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk deltakelse 75%
Deltakelse i minst 75 % av seminarene.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Marie-Theres Fojuth
Faglærer: Vidar Fagerheim Kalsås
Studiekoordinator: Margrethe Melin
Arbeidsformer
Forelesninger og seminarer. Emnet har en pensumlitteratur som det forventes at studentene leser og reflekterer over på egen hånd. Forelesninger vil gi perspektiv og kontekst til tema innenfor pensumlitteraturen for å gi studentene en økt forståelse av perioden. Studentene forventes å ta notater fra forelesningene for å utvikle evnen til å syntetisere og sammenfatte materialet.
Åpent for
Åpent for studenter på Bachelor i historie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), forutsatt at forkunnskapskravene er innfridd. Åpent for fordypningstudenter i historie. 
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto