Skip to main content

Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (5.-10. trinn) MGL2006

Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL2006

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • Har kunnskap og erfaring med fenomenologisk forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk
  • Har oversikt i sentrale spørsmål knyttet til kunstnerisk og pedagogisk fou-arbeid
  • Har god kunnskap om det emnet den enkelte har valgt å fordype seg i både teoretisk og via praktisk estetisk arbeid

Ferdigheter

  • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i faget kunst og håndverk
  • Kan knytte resultater av egen praktisk estetisk og teoretisk forskning til undervisningsmetodikk og oppbygging av egen didaktisk kompetanse

Generell kompetanse

  • Kan anvende relevant teori innen vitenskapsteori, metode, kunst, kultur og fagdidaktikk med tanke på egen problemstilling
  • Kan gå inn i skapende prosesser med en forskerrolle
Innhold

Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et fenomenologisk forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng. Universitetet kan gi tilbud om fordypning i ett eller flere tema gjerne i samarbeid med kompetansemiljø utenfor høgskolen. Fordypningsoppgaven kan knyttes opp mot praksisfeltet eller den forskningen som foregår på universitetet.

Det kan bli gitt tilbud om studietur til utlandet med fokus på kunst, arkitektur og design. Temaet for turen er knyttet opp mot fagliginnhold i kunst og håndverk 1 og 2.Turen er ikke obligatorisk.

Forkunnskapkrav
Dette emnet bygger på Kunst og håndverk 2, emne 1: Bærekraftig utvikling og håndverk (15 sp). Studenter som ikke har tatt kunst og håndverk I (Analoge og digitale kunst- og designprosesser) må knytte denne oppgaven til fagstoff i emnet "Bærekraftig  utvikling og design" (Kunst og håndverk II, emne 1).
Anbefalte forkunnskaper
MGL2002 Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10)
Kunst og håndverk 1, MGL 1002, (Analoge og digitale kunst- og designprosesser).
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Oppgave og fremlegg/utstilling 1/1 A - F

Eksamen består av et fremlegg/utstilling av praktisk estetisk arbeid og en skriftlig rapport. Det gis en samlet karakter på dette arbeidet (A- F). Sluttproduktet skal bestå av en visualisert skriftlig rapport og skapende arbeid i selvvalgte materialer/teknikker. Omfanget av den skriftlige rapporten er satt til ca. 6000 ord (+/- 10%). Rapporten skal være visualisert. Visualiseringen kan også omfatte f.eks. video, animasjoner og andre digitale presentasjoner.Oppgaven skal inneholde:
• Problemstilling
• Metodevalg og strategi. Fenomenologi som metode.
• Teori sett i forhold til problemområdet. (Kunst og formkultur og fagdidaktikk)
• Eget praktisk estetisk arbeid med prosessdokumentasjon
• Fagdidaktikk
• Litteraturliste og bildeliste

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav, 70% oppmøte

Problemstillingen må være godkjent av veileder og studenten må ha gjennomført minst to av tre veiledningsmøter for å få legge oppgaven frem til eksamen. Det er obligatorisk fremmøte på forelesinger knyttet opp mot skapende og pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.

70 % tilstedeværelse i undervisningen er påkrevd.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)
Faglærer: Elin Austbø Simonsen
Faglærer: Hildegunn Kalviknes Tessmann
Faglærer: Pia Susanne Wall
Faglærer: Hildegunn Kalviknes Tessmann
Emneansvarlig: Pia Susanne Wall
Faglærer: Pia Susanne Wall
Emneansvarlig: Torunn Paulsen Dagsland
Emneansvarlig: Torunn Paulsen Dagsland
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Praksiskoordinator: Kari-Anne Svensen Malmo
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Oppgaven krever stor grad av selvstudium, studentene får avsatt tid til individuell - og/ eller gruppeveiledning som er obligatorisk. Studiet vil bestå av noen forelesninger som omhandler forskning- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk.
Åpent for
MGL studenter som tar kunst og håndverk 2.
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto