Skip to main content

Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) MGL2051

Dette emnet gir innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget. Det blir lagt vekt på at studenter tilegner seg kunnskap og ferdigheter relevante for fremtidig arbeid som lærer i barne- og ungdomsskolen. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL2051

Version

1

Credits (ECTS)

30

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • Har kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i nær og fjern fortid
 • Har kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår
 • Har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien og politiske, kulturelle, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen.
 • Har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i faget
 • Har kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Har kunnskap om sentrale fagdidaktiske metoder og teorier
 • Har kunnskap om ungdomstrinnets valgfag og samfunnsfagets rolle i praktisering av disse

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Anvende faglig kunnskap og resultat fra nyere forskning samt kunne delta i relevant utviklingsarbeid i egen institusjon
 • Arbeide selvstendig med faglige og fagdidaktiske spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • Anvende sentrale fagdidaktiske metoder og teorier
 • Kritisk analysere samfunnsfaglige problemstillinger og stimulere til dette i opplæringen
 • Beherske og vurdere bruk av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag
 • Samarbeide med andre aktører lokalt/regionalt
 • Ta initiativ for å utvide skolens internasjonale kontaktflate

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan oppdatere seg faglig og reflektere over egen praksis
 • Kritisk reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger
 • Kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget
Innhold

I samfunnsfaget skal studentene gjennom å tilegne seg kunnskap og myndiggjøring, utvikle sin evne til kritisk refleksjon, resonnement og argumentasjon og utvikle verdier og holdninger som mangfoldige og demokratiske samfunn trenger.

Tre kriger, første verdenskrig, andre verdenskrig og den kalde krigen, står sentral i historieundervisningen. I samfunnsfagundervisningen er et viktig tema migrasjon og integrasjon, før og nå. Dessuten står menneskerettigheter og demokrati sentralt, herunder urfolksrettigheter. Olje og gass historie og politikk er en viktig ingrediens, både for å forstå vår nasjonale og lokale historie, men også for å diskutere økonomi og bærekraft.

Didaktikk for samfunnsfagene er et gjennomgående tema.

Forkunnskapkrav
Ingen
Exam

Mappevurdering og muntlig eksamen

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Mappevurdering 7/10 A - F
Muntlig eksamen 3/10 45 Minutter A - F

Mappen utarbeides gjennom semesteret. Studentene skal bearbeide tre arbeidskrav (nr. 1 eller 3, 4 og 5) som skal leveres samlet mot slutten av semesteret som en mappe.  Omfang på mappeelementene (linjeavstand 1 ½, Times New Roman); Arbeidskrav 1 (gruppe): 4000-5600 ord.Arbeidskrav 3 (gruppe): 2200 - 2400 ord.Arbeidskrav 4 (individuell): 2,5 minutter – 1,5 minutter (video).Arbeidskrav 5 (gruppe): tre deler med 500-800 ord på hver del. Gruppeoppgavene blir gjennomgående i gruppe fra begynnelse til slutt. Det er gruppen som gruppe som gjøre oppgaven, og det er gruppen som bearbeider etter underveisevaluering. Kandidatene må derfor oppgi kandidatnummer på alle gruppemedlemmene i de aktuelle besvarelsene. Det gis en samlet karakter (A-F) for mappen.  Ved stryk kan kandidaten velge mellom å bearbeide de allerede innleverte elementene, eller velge å erstatte et eller flere element med nye bearbeida elementer. Ved stryk vil kandidaten ikke få mulighet til videre veiledning. Den bearbeida mappen blir levert i den ordinære perioden for kontinuasjonseksamen.» Den muntlige prøven er individuell og på inntil 45 minutter. Vektes 30 %.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav 1, Arbeidskrav 2, Arbeidskrav 3, Arbeidskrav 4, Arbeidskrav 5, Kunnskapsquiz, Studiebesøk/Ekskursjoner, 70% frammøte

Arbeidskrav er innlevering av oppgaver av ulik størrelse (mellom 2 og 6 sider) og leveres for godkjenning på ulike tidspunkt gjennom semesteret. Mot slutten av semesteret leveres 4 av disse skriftlige oppgavene til mappevurdering (arbeidskrav 1 eller 3, 4 og 5).

Studentene må bestå en kunnskapsquiz. For å bestå må 90% av svarene være riktige. Alt gjennomgått pensum fram til quizen avholdes kan inngå som spørsmål. 

Det arrangeres kun studiebesøk og ekskursjoner i nærområdet og er av en varighet på mellom 2 og 8 timer. Deltagelse er nødvendige for å kunne nå læringsutbyttene. De eksemplifiserer og konkretiserer pensum og er obligatoriske. Det gis ikke fritak fra studiebesøk og ekskursjoner. Ved dokumentert sykdom gis det arbeidskrav som tilsvarer læringsutbyttene fra studiebesøk/ekskursjon.

Fordi undervisningen i stor grad involverer studentene og at arbeidsmåter og diskusjoner anses som viktige for å kunne utdanne seg til en god samfunnsfagslærer, kreves minst 70% tilstedeværelse i øvrig undervisning.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Alle arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til muntlig eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Marie Smith-Solbakken
Faglærer: Nils Olav Østrem
Faglærer: Marie Smith-Solbakken
Studiekoordinator: Hanne Elise Pollack
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, drøftinger i plenum, studentfremlegginger og ekskursjoner vil være aktuelle arbeidsformer. Studiet krever aktiv deltagelse av studentene. 
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn
Emneevaluering
Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto