Skip to main content

Kroppsøving 2 (5.-10.trinn) MGL2061

Emnet bygger på kroppsøving 1. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studenten øke sin praktisk-didaktiske kompetanse og videreutvikle selvstendig og faglig refleksjon over undervisning og læring i kroppsøving. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL2061

Version

1

Credits (ECTS)

30

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om fagdidaktisk forskning i kroppsøving
 • Har kunnskap om vurdering og dokumentasjon av læring i kroppsøving
 • Har kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i tverrfaglig perspektiv
 • Har kunnskap om deltakelse, medvirkning, samspill og respekt for andre i tilknytning til kroppsøving
 • Har kunnskap om bevegelsesmiljø, aktivitet og treningsprinsipp egnet for elever
 • Har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av bevegelsesaktiviteter

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving
 • Kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forskning til å forbedre undervisning i kroppsøving
 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse og undervisning i kroppsøving

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan bidra til nytenkning og innovasjon i faget kroppsøving og til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • Kan arbeide med mangfold og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole
 • Kan utøve profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Innhold

Emnet bygger på kroppsøving 1. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studenten øke sin praktisk-didaktiske kompetanse og videreutvikle selvstendig og faglig refleksjon over undervisning og læring i kroppsøving. Kroppsøving blir belyst og drøftet i tverrfaglig sammenheng og knyttet til mangfold og forskjellighet i elevgruppen i skolen. I emnet inngår også kunnskap om kroppen i bevegelse samt treningsprinsipp for barn. Det viser seg at læreres fagkunnskap har stor betydning for elevenes framtidige deltakelse i fysisk aktivitet.

Teoretiske emner

Fagdidaktikk og kroppsøvingsfaget i et samfunnsperspektiv

 • Vurdering for læring
 • Forskningsbasert undervisning gjennom Lesson Study
 • Refleksjon og kritisk tenking om kropp og bevegelse i kultur og samfunn

Bevegelsesglede, kropp og helse

 • Treningsprinsipp for barn - styrke, spenst, hurtighet, utholdenhet og bevegelighet
 • Kroppen i bevegelse - anatomi, fysiologi og bevegelseslære
 • Fysisk aktivitet i skolen

Praktiske emner

 • Alternative bevegelsesaktiviteter i ulike bevegelsesmiljø (for eksempel frisbee, crossfit, «Tufteparkaktiviteter»)
 • Naturferdsel og uteaktiviteter (høgfjell, nærmiljøaktiviteter og livredning ute)
 • Løp, hopp og kast
 • Turnaktiviteter
 • Ballspillaktiviteter
 • Praktisk treningslære
 • Arrangement - aktivitetsdager

Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
MGL2060 Kroppsøving 1 (5.-10.trinn)
GLU2060 Kroppsøving 1 (5.-10. trinn)
Studenten må ha deltatt i og ha eksamensrett i MGL2060, Kroppsøving 1.
Exam

Skriftlig eksamen og FOU oppgave

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Individuell skriftlig eksamen 6/10 4 Timer A - F
FOU oppgave 4/10 A - F
Uteaktiviteter og naturferdsel Bestått - Ikke bestått
Fjelltur Bestått - Ikke bestått

Individuell FOU oppgave knyttet til samfunnsvitenskapelige emner på 3000 ord (+/- 10%).Begge vurderingene må være bestått for å få karakter i MGL2061. Emnet uteaktiviteter og naturferdsel, samt fjelltur er deleksamen som må være godkjent for å få karakter i emnet

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav, 80% oppmøte

Profesjonskompetanse i kroppsøving utvikles gjennom aktiv deltakelse, utprøving av ulike aktiviteter og drøfting av gode metodiske tilnærminger. Det kreves 80 % tilstedeværelse i både den praktiske og teoretiske undervisningen for å få gå opp til eksamen. Det forventes at studenter er aktive deltagende i forbindelse med undervisningen i de praktiske emnene, inkludert fjellturen med overnatting.

Det er ett arbeidskrav knyttet til undervisning i hvert teoretiske emne som må være godkjent for å få avsluttende vurdering. Arbeidskravene vil være skriftlig eller praktisk rettet. Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering i bearbeidet form. Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen, jmf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Studenter som mangler godkjenning grunnet fravær i teoretisk og praktisk undervisning kan pålegges å ta opp igjen hele, - eller deler av emnet/emnene neste år for å få avsluttende vurdering.

Forberedelser og gjennomføring av praksis er obligatorisk. Studenter får tilbud om utveksling til Valencia og Leicester i praksisperioden.

Estimert arbeidsbelastning KRØ 2: 825 timer

 • Teoriundervisning (forelesning, arbeidskrav og selvstudium): 296 timer
 • Praktisk undervisning (egenøving og undervisning): 110 timer
 • Naturferdsel og uteaktiviteter (planlegging, reisetid og ekskursjon): 60 timer
 • Eksamen (praktisk metodisk og skriftlig eksamen): 140 timer
 • Praksis, trepartsmøte og forberedelser: 160 timer
 • Diverse: 59 timer

Fagperson(er)
Faglærer: Anna Magnussen Vik
Faglærer: Iljen Ina Leiros Fredheim
Faglærer: Cathrine Nyhus Hagum
Faglærer: Agnes Høigård Eriksen
Emneansvarlig: Agnes Høigård Eriksen
Faglærer: Kjetil Ingebrethsen
Faglærer: Andreas Åvitsland
Faglærer: Silje Eikanger Kvalø
Faglærer: Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Faglærer: Gro Næsheim-Bjørkvik
Faglærer: Åge Vigane
Faglærer: Atle Mjåtveit
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Emneevaluering
Emnet følger det til en hver tid gjeldende kvalitetssystem ved Universitetet i Stavanger
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto