Skip to main content

Mat og helse (5.-10. trinn) MGL2090

Mat og helse skal gi en forståelse for sammenhengen mellom kosthold og helse og gi handlingskompetanse i dagliglivet i både hjem, skole og samfunn i tråd med helsefremmende og bærekraftige matvalg. Faget stiller krav til teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Gjennom studiet skal studentene ha både praktisk og teoretisk innfallsvinkel til tema som bruk av digitale verktøy, ernæringskunnskap, matvarekunnskap, matkultur, hygiene, tilpasset opplæring, bærekraft, bruk av naturen og folkehelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL2090

Version

1

Credits (ECTS)

30

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Studentene skal kunne lage trygg og innbydende mat i tråd med nasjonale kostanbefalinger, redegjøre for matens sammensetning, omsetningen av næringsstoffer og dens betydning for helse og miljø, samt kunne kommunisere denne kunnskapen i skolen. Grunnleggende ferdigheter som lesing, regning, muntlig, skriftlig og IKT er i fokus. Studentene skal kunne lede læringsarbeidet i mat og helse ved å differensiere og variere undervisningen, og kunne vurdere elevenes måloppnåelse.

Kunnskap

Studenten:

 • Har kunnskap om fagets historie, samisk mat, konservering, sentrale styringsdokumenter og nasjonale kostanbefalinger
 • Har kunnskap om matvaregrupper og trygg, bærekraftig og etisk mat
 • Har kunnskap om kulturelt mangfold i mat- og måltidsordninger
 • Har kunnskap om barn og unges matvaner, kostholds utfordringer og smaksutvikling
 • Har kunnskap om hvordan didaktiske planleggingsmodeller kan anvendes i planlegging, gjennomføring og vurdering av elevenes læringsarbeid i mat og helse
 • Har kunnskap om hvordan ny viten omdannes til nasjonale kostanbefalinger
 • Har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdighetene har betydning for elevenes læring i faget på ulike trinn
 • Har kunnskap om hvordan bearbeiding av matvarer og sammensetning av maten påvirker klima og den ernæringsmessige kvaliteten av måltidet

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan planlegge og grunngi faglige og didaktiske valg i undervisningen, samt vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
 • Kan anvende ulike teknikker, matlagingsmetoder og redskaper til å lage trygg mat med fokus på smak, matglede og helsefremmende dimensjoner
 • Kan legge til rette for at eleven forstår og selv setter ord på hva de mestrer, hva de må øve mer på og hvordan.
 • Kan bruke digitale verktøy og medier både i praktiske og teoretiske leksjoner
 • Kan kritisk vurdere kostholdsinformasjon og undervisningsmateriell fra ulike kilder
 • Kan bruke fagbegrep og anvende forskningsbasert kunnskap
 • Kan tilrettelegge læringsaktiviteter som utvikler elevenes kunnskap, matglede, motivasjon og ferdigheter til å foreta reflekterte matvarevalg
 • Kan bruke mangfoldet i elevgruppen som ressurs og tilrettelegge for matlaging for elever med ulike behov

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan se faget mat og helse i et helsefremmende og samfunnsaktuelt perspektiv
 • Kan benytte faget mat og helse som læringsmiljø og danningsarena
 • Kan ta ansvar for lokalt læreplanarbeid og drifte undervisningsressursene i mat og helse
Innhold
Kjerneelement i faget er Helsefremmende kosthold, Bærekraftig matvaner og forbruk og Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk. Emnet gir en grunnleggende innføring i det å være lærer i mat og helse på 5.-10. trinn i grunnskolen og omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid i faget. Det legges særlig vekt på mat og måltiders betydning for helsen. Emnet skal gi grunnlag for praktisk matlaging og andre elevaktive læringsformer i mat og helse. Emnet legger til rette for videre faglig påbygning.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam

Muntlig/praktisk prøve og skriftlig eksamen

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Muntlig/praktisk prøve 55/100 105 Minutter A - F
Skriftlig eksamen 45/100 4 Timer A - F

Det gjennomføres både skriftlig og praktisk/muntlig eksamen1) Fire timers skriftlig eksamen2) Praktisk eksamen (praktisk/didaktisk). Omfang: 24 timer til forberedelse av gitt tema før eksamen + 3 timer til forberedelse/eksaminering på kjøkkenet (gjelder pr. fire studenter, hvorav hver student gis anledning til 20 minutter presentasjon av praktisk/didaktisk opplegg og 5 minutter utspørring) (totalt 27 timer).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav, 80% oppmøte

Gruppearbeid og oppgaver vurderes til godkjent/ikke godkjent og må vurderes til godkjent for å gå opp til praktisk eksamen. Det er krav om 80 % tilstedeværelse i emnet grunnet gruppebasert undervisning i alt praktisk arbeid.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Margit Vea
Emneansvarlig: Merete Hagen Helland
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaver, praktisk arbeid og selvstudium.

 • Forelesninger (55 timer)
 • Praktiske arbeid på kjøkken (totalt 130 timer)
 • Oppgaveskriving (2 stk) relatert til grunnleggende matvareteknikker (totalt 15 timer)
 • Et arbeidskrav i forhold til en matvaregruppe (fordypning og vurdering av en medstudent) (4 timer)
 • En fordypningsoppgave tilknyttet dataprogrammet "Kostholdsplanleggeren". Arbeidsmengde tidfestes til 24 timer.
 • Utarbeidelse av ett praktisk didaktisk undervisningsopplegg tilpasset valgt trinn i grunnskolen (totalt 15 timer)
 • Det skal også utarbeides ett praktisk didaktisk gruppearbeid tilknyttet årsplanarbeid, 5-10. trinn i grunnskolen (totalt antas det å benytte 40 timer på denne oppgave/gruppearbeid).  
 • 2 ekskursjoner (totalt 16 timer)

Matvarekostnader kr. 1000/semester (dekker matvareutgifter studentene uansett vil ha i eget kosthold)

Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto