Skip to main content

Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget MGL4066

Emnet legger vekt på å belyse sentrale fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget. Refleksjonene vil dreie seg om elevenes læringsutbytte av kroppsøvingsundervisningen sett i lys av læreplan, læringsstrategier og læringsklima.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL4066

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • Kunnskap om fagdidaktisk forskning i kroppsøving
 • Kunnskap om betydningen av ulike bevegelsesmiljø for elevenes læring
 • Kunnskap om ulike utfordringer knyttet til inkludering i kroppsøvingsundervisning
 • Kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i ett tverrfaglig perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • Analysere kroppsøvingsundervisning i lys av gjeldende læreplan, reflektere over planlegging, gjennomføring og evaluering av kroppsøvingsundervisning
 • Drøfte hvordan gode læringsmiljø kan utvikles og påvirke elevenes læring i kroppsøvingsundervisningen
 • Reflektere over hvordan livslang bevegelsesglede kan fremmes gjennom kroppsøvingsfaget
 • Arbeide med digitale verktøy ved analyser av læringssituasjoner i kroppsøvingsfage

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Analysere fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøving i lys av forskningslitteratur
 • Bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i kroppsøvingsfaget
Innhold
 • Fagdidaktikk i kroppsøving, elevens læring og allmenndanning
 • Fra læreplan til undervisning i kroppsøving
 • Praktiske observasjoner av undervisningsopplegg
 • Inkluderende kroppsøving
 • Læringsklima i kroppsøving
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam

En oppgave fra arbeidskrav må omarbeides og leveres på nytt, hvilken oppgave som må leveres blir avgjort ved tilfeldig trekning. Omfang: 3000 +/- 10 %, utenom forside, innholdsfortegnelse, litteratur og evt. vedlegg; krav til APA 7th. Ved kontinuasjonseksamen bearbeides samme oppgave.Allerede innsamlet datamateriale kan benyttes ved ny innlevering ved kontinuasjonseksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav, Obligatorisk oppmøte
 • 80 % tilstedeværelse, datainnsamling av samtlige arbeidskrav skjer i undervisningen, dermed er dette nødvendig.
 • 3 arbeidskrav på 3000 ord +/- 10 %

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Eva Leibinger
Emneansvarlig: Rune Giske
Faglærer: Gro Næsheim-Bjørkvik
Faglærer: Atle Mjåtveit
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, seminar presentasjoner, praktisk utprøving av aktivitetstilbud.
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto