Skip to main content

Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget MGL4067

Emnet legger vekt på profesjonsutvikling og forskning knyttet til kroppsøvingsfaget. Studentene skal kunne bruke relevante forskningsmetoder og redskaper på en selvstendig måte samt anvende fysisk aktiv læring i et tverrfaglig perspektiv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL4067

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal:

 • ha inngående kunnskap om forskningsprosesser innen kvalitative og kvantitative metoder og om ulike forskningstradisjoner innenfor kroppsøvingsfaget
 • ha inngående kunnskap om læreplananalyse i kroppsøvingsfaget
 • kunne analysere vitenskapsteoretiske problemstillinger innenfor kroppsøvingsfaget
 • ha kunnskap om fysisk aktiv læring som metode for å fremme elevens læring i et tverrfaglig perspektiv
 • ha kunnskap om profesjonsrettet forskningsprosjekt og forskningsetiske retningslinjer

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studentene:

 • kunne analysere og vurdere vitenskapelige arbeider knyttet til ulike teoretiske og fagdidaktiske tradisjoner innenfor den aktuelle fagprofilen
 • kunne bruke relevante forskningsmetoder og redskaper på en selvstendig måte
 • kunne utvikle og analysere et elev/lærer intervju i kroppsøvingsfaget
 • anvende fysisk aktiv læring som metode

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studentene:

 • kunne analysere og reflektere over fag- og forskningsetiske problemstillinger
 • bidra til å utvikle forskningsbasert profesjonskunnskap som kroppsøvingslærer
Innhold
 • Vurdering av kvalitativ og kvantitativ forskning i kroppsøvingsfaget
 • Forskningsetikk og lovverk
 • Utvikle og analysere elev og/eller lærerintervju
 • Vurdering for læring og karaktersetting
 • Fysisk aktiv læring
Forkunnskapkrav
MGL2060 Kroppsøving 1 (5.-10.trinn), MGL2061 Kroppsøving 2 (5.-10.trinn)
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Individuell skriftlig oppgave 1/1 10 Dager A - F Alle.

Individuell skriftlig oppgave over 10 arbeidsdager med karakter A-F. Oppgaven skal være på 4000 ord (+/- 10 %) og ha med sammendrag, litteraturliste, font 12 og linjeavstand 1,5. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste inngår ikke i ordavgrensningen. Alle hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuell skriftlig oppgave, Analyse av vitenskapelige artikler, Obligatorisk tilstedeværelse

Vilkår for å gå opp til eksamen:

 • Det er obligatorisk oppmøte: 80 %
 • Individuell skriftlig oppgave (1500 ord +/- 10 %). Denne oppgaven skal presenteres for klassen. Hver student skal også gi konstruktiv kritikk på en medstudent sin oppgave.
 • Analyser av to profesjonsfaglige fagfellevurderte artikler. Det skal utarbeides to skriftlige grupperapporter på henholdsvis 2500 ord +/- 10 %.

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Silje Eikanger Kvalø
Emneansvarlig: Eva Leibinger
Faglærer: Rune Giske
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Faglærer: Atle Mjåtveit
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Faglærer: Gro Næsheim-Bjørkvik
Arbeidsformer
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og seminar presentasjoner.
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto