Skip to main content

Masteroppgave i norskdidaktikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn MGL420M


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL420M

Version

1

Credits (ECTS)

45

Semester tution start

Høst

Number of semesters

2

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • har spesialisert innsikt i et avgrenset norskfaglig og/eller norskdidaktisk område (masteroppgava).
 • har avanserte kunnskaper innenfor norskfaglig og profesjonsrettet vitenskapsteori og metode, som grunnlag for egen norskdidaktisk forsking.
 • har inngående kunnskap om innsamling og/eller analyse av den typen tekster eller data som den valgte masteroppgaven retter seg mot.

Ferdigheter:

 • kan gjennomføre et norskrelatert forskningsprosjekt og kunne vurdere og anvende metoder og teorier som er relevante for et slikt prosjekt.
 • kan på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse utforme en masteroppgave i norskdidaktikk individuelt eller sammen med andre. Kandidaten skal vise innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling og forskningsetiske problemstillinger.
 • kan gjennomgå forskningslitteratur innenfor det norskdidaktiske feltet og eventuelt samle inn et empirisk materiale.
 • kan utvikle og formulere forskningsspørsmål med norskfaglig relevans i samarbeid med veileder.  
 • kan analysere problemstillinger basert på kunnskap om norskfagets kjerneelementer, verdigrunnlag og historie, og bruke slik innsikt i undervisning, formidling, og forsknings- og utviklingsarbeid i skolen.

Generell kompetanse:

 • har kompetanse til avansert formidling av norskfaglige og -didaktiske problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen.
 • har profesjons- og norskfaglig relevant digital kompetanse.
 • har innsikt i forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt.
 • har kompetanse innenfor vitenskapsteori og metode, til å kunne gjennomføre et profesjonsrettet forskningsprosjekt i norskdidaktikk, med støtte fra veileder.
Innhold

Masteroppgaven i norskdidaktikk har kunnskapsutvikling innenfor norskfaget som mål. Innholdet kan være drøftende, fortolkende eller ha en mer empirisk innretning. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende og kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Oppgaven skal ha norskfaglig relevans og profesjonsrelevans i vid forstand for trinn 5-10 i grunnskolen. Obligatorisk del av oppgaven er en skriftlig akademisk tekst som behandler valgt emne og problemstilling. Utover dette kan oppgaven bestå av ulike sjangre, teksttyper, modaliteter og medium.

 

Masteroppgaven i norskdidaktikk er et veiledet vitenskapelig arbeid som kan leveres individuelt eller i grupper på inntil tre kandidater, forutsatt at søknad om dette innvilges. Søknad sendes til studieprogramleder. De som leverer sammen, blir også vurdert samlet. I slike tilfeller skal kandidatene legge ved en erklæring, signert av alle, der de gjør rede for den enkeltes bidrag, disse skal være likeverdige.

Forkunnskapkrav
MGL2120 Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med vekt på mellomtrinnet, MGL2121 Norsk 1, emne 2: Språkstrukturer og tekstskaping - med vekt på mellomtrinnet, MGL2122 Språk og litteratur i tid og rom - med vekt på ungdomstrinnet, MGL2220 Skolens tekster, med særlig vekt på ungdomsskolen. FoU-oppgave
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt, i tillegg til at studenten må ha bestått fordypning i norsk på grunnskolelærerutdanningen.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Masteroppgave 1/1 A - F

Omfanget på masteroppgaven er 20-40 000 ord. Dersom kandidater skriver sammen forventes normalt opp mot maksimal lengde. Dersom innleveringen også består av andre elementer enn skriftlig oppgave, kan dette ha betydning for vurderingen av oppgavens lengde. Oppgaven skal ha skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman). Referansestil: APA7.Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Den skriftlige oppgaven skal skrives på norsk, valgfri målform.Dersom masteroppgaven består av flere elementer, gjøres det en helhetsvurdering.  Hjelpemiddel. Jf. eksamensforskriften, § 3-3. Alle hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektbeskrivelse, Muntlig presentasjon av masteroppgave

Følgende arbeidskrav inngår i emnet:

Prosjektbeskrivelse 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Muntlig presentasjon av masteroppgaven 20-30 minutter, godkjent/ikke godkjent. Hvis studenten må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Emneansvarlig: Magne Ivar Drangeid
Arbeidsformer
Individuell veiledning, seminararbeid, forelesning, gruppearbeid
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med det gjeldende kvalitetssystemet for utdanninger ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto