Skip to main content

Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn MGL450M


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL450M

Version

1

Credits (ECTS)

45

Semester tution start

Høst

Number of semesters

2

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

  • Ha kunnskaper om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og sammenhengen mellom disse
  • Kunne utarbeide og vurdere en prosjektbeskrivelse for et mastergradsprosjekt
  • Kunne gjennomføre et forskningsprosjekt og kunne vurdere og anvende relevante metoder og teorier

Ferdigheter

  • Kunne formulere forskningsspørsmål/problemstilling
  • Kunne gjennomgå forskningslitteratur på feltet og eventuelt bruke anerkjente forskningsmetoder for å samle inn datamateriale
  • Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for eget mastergradsprosjekt som redegjør for: prosjektets tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk innramming og forskningsmetodisk tilnærming og aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet
  • Kunne skrive en oppgave på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling
  • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse

  • Ha kunnskaper om forskningsprosessen
  • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt
Innhold
Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid. Innholdet kan være drøftende, fortolkende eller ha en empirisk innretning. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende, eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.
Forkunnskapkrav
MGL2050 Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn), MGL2051 Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt, i tillegg til at studenten må ha bestått fordypning i samfunnsfag på grunnskolelærerutdanningen.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Masteroppgave 1/1 A - F

Omfanget på masteroppgaven er på 20 000- 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektbeskrivelse, Muntlig presentasjon av masteroppgave, Obligatorisk oppmøte på fellesseminar

Prosjektbeskrivelse 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Presentasjon av masteroppgave på 20-30 minutter, vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatorisk oppmøte på fellesseminar

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tord Austdal
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto