Skip to main content

Sosial og emosjonell sårbarhet MGL4700


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL4700

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Forhold som fremmer positiv sosial og emosjonell utvikling, samt evne til å takle utfordringer
  • Forhold som kan gjøre barn og unge emosjonelt og sosialt sårbare
  • Inngående kunnskaper om forskningsprosessen innen kvalitative og kvantitative metoder og hvordan disse metodene anvendes i forskningen i spesialpedagogikk og pedagogikk

Ferdigheter

Kandidatene skal kunne:

  • identifisere barn i skolen som viser  sosial og emosjonell sårbarhet og beskrive hvordan læringsmiljøet i skolen best kan tilrettelegges for disse elevene, både på individ- og systemnivå.
  • beskrive hvordan en kan stimulere utvikling, selvregulering og adekvate mestringsstrategier hos slike barn og unge
  • kunne analysere og vurdere vitenskapelige arbeider innenfor spesialpedagogikk og pedagogikk

Generell kompetanse

Kandidatene skal:

  • ha en inngående forståelse av hva sosial og emosjonell sårbarhet innebærer og hva som kan være risikofaktorer for denne type vansker
  • ha inngående kunnskap for å kunne forebygge, avdekke og avhjelpe sosiale og emosjonelle sårbarhet og legge best mulig til rette for læring for barn/elever med denne type vansker
  • kunne identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger i fagets forskning og i eget forskningsarbeid
Innhold

Emnet skal gi forståelse av hvilke forhold som kan bidra til emosjonell og sosial sårbarhet, kjennetegn hos sårbare barn og unge, samt hvordan skolen kan tilrettelegge et best mulig læringsmiljø for disse.

Emnet er et valgemne for de som ønsker å skrive sin masteroppgave i spesialpedagogikk på grunnskolelærerutdanningen.

Forkunnskapkrav
MGL2500 Spesialpedagogikk (5.-10. trinn)
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Muntlig eksamen 1/1 20 Minutter A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuell presentasjon, Analyse av artikler, Obligatorisk tilstedeværelse

70 % obligatorisk tilstedeværelse i undervisning.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

En 10 minutters individuell presentasjon i tilknytning til ett av emnets tema. Det skal foreligge et sammendrag på 500 ord, (+/- 10%) i tilknytning til presentasjonen. Det gis 2 timers veiledning i gruppe i tilknytning til utarbeidelse av presentasjonen.

Analyse av to vitenskapelige artikler. Det skal utarbeides to skriftlige grupperapporter på henholdsvis 2500 ord +/- 10%. Analysene skal presenteres og deltakelse i framleggene er obligatorisk. Vurderingsordningen er godkjent/ikke godkjent.

Det er obligatorisk frammøte på framlegg/presentasjoner

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Steffen Christensen Bekkelund
Faglærer: Dieuwer Ten Braak
Emneansvarlig: Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby
Emneansvarlig: Klara Øverland
Faglærer: Ida Risanger Sjursø
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Arbeidsformer
Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner, artikkelanalyser og casediskusjoner.
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto