Skip to main content

Intensivsykepleie - kliniske studier III MIS123

Emnet skal gi studenten anledning til å demonstrere og utøve forståelse av intensivsykepleiers funksjons- og ansvarsområde gjennom å anvende vitenskapelig tenkemåte, integrere kunnskap fra ulike emner og anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet skal reflektere kunnskapsbasert praksis basert på systematisk innhentet forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Emnet bygger på erfaringer gjort i kliniske studier I (MIS112) og kliniske studier II (MIS122). Det forventes nå at studenten viser ytterligere faglig progresjon, og blir i stand til å arbeide selvstendig. Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og videreutvikle sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter og pårørende i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell.

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til Medisinske og naturvitenskapelige emner I (MSN100), Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100), Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111), Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk naturvitenskapelig grunnlag samt Intensivsykepleie kliniske studier I og II (MIS112 og MIS122).

Emnene MIS122 og MIS123 utgjør til sammen andre halvdel av de kliniske studier i utdanningen, og har noen felles læringsutbytter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MIS123

Credits (ECTS)

5

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Det helsevitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap innen intensivsykepleie for å kunne møte akutt og/eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase
 • inngående kunnskap i observasjon, overvåking og behandling til å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • avansert kunnskap om intensivsykepleie for å forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag, behandle og rehabilitere
 • avansert kunnskap om sykepleie og medisinsk behandling til pasientmålgruppen
 • inngående kunnskap om intensivsykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon og ansvar
 • Inngående kunnskap om funksjon, vedlikehold og kontroll av medisinsk teknisk utstyr
 • inngående kunnskap om teamarbeid og organisatoriske rammer som påvirker utøvelse av intensivsykepleie

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • beherske intensivsykepleie selvstendig og anvende oppdatert kunnskap i møte med ulike pasientsituasjoner
 • utøve intensivsykepleie til intensivpasienter, behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerte og ubehag og fremme rehabilitering
 • bedømme akutte pasientsituasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • observere, vurdere og identifisere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og deres pårørende
 • administrere, overvåke, vurdere og evaluere medisinsk behandling forordnet av ansvarlig lege
 • administrere og evaluere medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring
 • beherske relevant medisinsk teknisk utstyr og bruke dette på en sikker og forsvarlig måte
 • anvende oppdatert kunnskap om ulike behandlingsformer
 • beherske infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • beherske avansert hjerte - lungeredning

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • bidra til å redusere pasientens stress, lindre lidelse, smerter og ubehag
 • gi situasjonstilpasset undervisning og veiledning til pasient, pårørende, studenter og medarbeidere.
 • argumentere og handle ut fra intensivsykepleiers ansvar og funksjon, verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og lover som ivaretar pasientens rettigheter og helsepersonells plikter
 • analysere, vise sammenhenger og integrere medisinske og naturvitenskapelige fag som grunnlag for faglig forsvarlig intensivsykepleie
 • anvende faglig kunnskap kritisk og ha en analytisk tilnærming til egen praksis
 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser
 • være en aktiv deltaker i samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og -nivå
Innhold
 • intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde
 • fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved å være akutt og/eller kritisk syk
 • stress, krise og mestring ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende, kollegaer, avdelinger og andre etater
 • undervisning og veiledning av intensivpasienter, pårørende, medarbeidere og studenter
 • faglige og etiske utfordringer knyttet til alvorlig sykdom og behandling
 • pasientgrupper med svikt i ulike organsystemer
 • politiske prioriteringer, økonomiske og juridiske rammer for spesialisthelsetjenesten
Forkunnskapkrav
MIS111 Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MIS112 Intensivsykepleie - kliniske studier I, MIS121 Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MIS122 Intensivsykepleie - kliniske studier II, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Kliniske studier III 1/1 5 Uker Bestått - Ikke bestått

For å bestå kliniske studier III må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i veiledet kliniske studier, samt ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av kliniske studier skjer i henhold til rammeplanens forskrifter.Studentene skal gjennomføre en gruppeaktivitet. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Dagrunn Nåden Dyrstad
Studieprogramleder: Ida Helene Mykkeltveit
Arbeidsformer
Veiledet kliniske studier, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, e-læring og selvstudium.
Åpent for
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie
Emnet har veiledede kliniske studier.
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse II (MIS120) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto