Skip to main content

Dansedidaktikk PPU450

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om fagets egenart, innhold og legitimering. I dansedidaktikk skal studenten tilegne seg nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter i å undervise i dans til et bredt spekter av målgrupper i ulike dansegenre.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

PPU450

Version

2

Credits (ECTS)

20

Semester tution start

Høst

Number of semesters

2

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha kunnskap om:

 • dansefagets rolle og betydning i opplæringssystemet, herunder læreplanutvikling
 • dansens plass og funksjon i et samfunnsperspektiv
 • sentrale prinsipper og metoder for undervisning i dans som kunstfag
 • motorisk utvikling og læring i og gjennom dans.
 • aktuelle spørsmål innenfor opplæring i dans som kunstfag: genreforståelse, kjønn, makt og etikk, legitimering av faget, tradisjon vs. det nye, veier videre

Ferdigheter

Etter fullført og bestått eksamen i emnet kan kandidaten:

 • tilrettelegge undervisning i dans i forhold til grunnleggende prinsipper innen motorisk læring og utvikling og ulike elevers forutsetninger for å tilegne seg dans
 • planlegge, gjennomføre, og vurdere opplæring i sceniske danseteknikker og skapende dans i grunnskolen og kulturskolen i samsvar med gjeldende lærerplaner
 • undervise og veilede elever i ulike sceniske dansegenre, både utøvende og skapende
 • anvende kunnskaper om koreografiske verktøy, prinsipper og prosesser, samt lyd/musikk i skapende og utøvende pedagogisk arbeid med elever
 • planlegge og gjennomføre en elevforestilling
 • reflektere over og drøfte relevant fagteori knyttet til utøvende dans og skapende prosesser
 • gjøre rede for sentrale perspektiv og spørsmål vedrørende legitimering av dansefaget, kjønn, makt og etikk, tradisjon vs. det nye, og veien videre

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått eksamen i emnet kan kandidaten:

 • utvikle fagkunnskap i relasjon til barn og unge i en flerkulturell hverdag
 • ha profesjonskunnskap relatert til egen utdanning
 • reflektere over fagets egenart i et samfunnsperspektivegne holdninger og grunnsyn i forhold til dans som kunstpedagogisk fag
 • med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til utviklingsarbeid innen fagområdet
 • bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktuelle aktører i ulike arena -- skoleverket, kommunale kulturskoler, den frivillige kulturvirksomheten, ulike kulturinstitusjoner, samt det profesjonelle dansefeltet
Innhold

Hovedtemaer inkluderer dansens egenart og legitimering, generell dansedidaktikk og spesialisert didaktikk i dansegenrene samtidsdans, klassisk ballett, jazzdans og barnedans.

Et felles grunnlag finnes i kunnskap om motorisk læring og utvikling og i sentrale metodiske prinsipper for planlegging og tilrettelegging av undervisningen. Både det utøvende og det skapende står i fokus, samt hvilke forutsetninger og rammebetingelser som er nødvendige for et godt læringsmiljø og for å utvikle potensialet hos eleven. Relevant fagteori danner basis for drøfting og refleksjon over dansens plass og betydning i samfunnet, videreutvikling av fagfeltet i fremtiden, og utvikling av et eget pedagogisk ståsted hos studenten. Emnet er sterkt tilknyttet praksis.  

Forkunnskapkrav
Ingen
Exam

Muntlig og praktisk-muntlig eksamen

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Muntlig eksamen 2/5 15 Minutter A - F
Praktisk-muntlig eksamen 3/5 30 Minutter A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for UK. Ytterligere fravær vil medføre tap av retten til å møte til eksamen.

Obligatorisk arbeid består av:

 • 5-7 mindre praktiske og skriftlige oppgaver
 • delprøve i danseferdighetsanalyse og undervisningsmetodikk
 • delprøve i klassisk ballett terminologi
 • skriftlige innleveringsoppgaver tilknyttet praksis: brev til elevene/foresatt: en for hver av 2 praksisperioder i øvingsskolenkursplan med mål og undervisningsplaner for hver av praksisperiodenerapport for hver praksisperiode  

Disse må være godkjent av faglærere før man kan få avsluttende vurdering.

Fagperson(er)
Arbeidsformer
Ukentlig gruppeundervisning med forelesning, praktisk arbeid, individuelt og gruppearbeid; skriftlig og praktiske oppgaver. Alle sentrale aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. Emnet er tilknyttet praksis.
Åpent for
Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag
Emneevaluering
Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto