Skip to main content

Forsking- og utviklingsarbeid VLS203

Videreutdanningen er et tilbud til lærere som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.

Studiet er samlings- og nettbasert. Det vil være tre samlinger à tre dager. Samlingene vil tematisk være sentrert rundt temaene " vitenskapsteori og metode" og "FOU-arbeid". Mellom samlingene skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2020-2021. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

VLS203

Vekting (SP)

15

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Læringsutbytte

Kunnskap

Den ferdig utdannede kandidaten skal ha

  • avansert teoretisk kunnskap om literacy og læring
  • inngående kunnskap om hvordan en kan ta initiativ til, støtte og utfordre kollegaer i skolebasert kompetanseutvikling 

Ferdigheter

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • anvende ulike metoder for å studere egen og skolens praksis med et forskerblikk
  • på en selvstendig måte reflektere over og formulere problemstillinger knyttet til lese- og skriveopplæring, og kan planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid på egen skole gjennom å bruke relevant praktisk og teoretisk kunnskap
  • vurdere, begrunne og anvende relevant teori og relevante forskningsresultater som grunnlag for profesjonell veiledning

Generell kompetanse

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å organisere lese- og skriveopplæring etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende læreplan
  • på en selvstendig måte planlegge utveksling og deling av synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet om lesing og skriving, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder lese- og skriveopplæring
  • analysere og vurdere behov for samt ta initiativ til utvikling på egen skole
  • formidle omfattende selvstendig kunnskapsbasert arbeid
Innhold
Emnet inneholder en presentasjon og drøfting av grunnlaget for god vitenskapelig forsking innenfor humaniora inkludert sentrale begreper, etiske problemstillinger og etablerte tenkemåter i vitenskapsteori og metode som er relevant for skoleforskning. Emnet inneholder derfor temaer som aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning og kollegiale læringsfellesskap. 
Forkunnskapkrav
Emnet inngår i et studieprogram som bygger på VLS201 og VLS202. Alle tre emner må være bestått ved fullført lærerspesialiststudium.
Anbefalte forkunnskaper
Lærer som har tatt andre roller i faglig utviklingsarbeid, kan ha gode forutsetninger for opptak til studiet. Det sammen kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærespesialist.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig innlevering av rapport 1/1 1 Semestre A - F

FOU-arbeidet vurderes ut fra innlevert prosjektrapport på 4500 ord +/- 10 %.Alle arbeidskrav må være godkjente for å kunne avlegge eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Muntlig presentasjon
Muntlig presentasjon av planlegging og gjennomføring av et FOU-prosjekt. Arbeidet gjennomføres individuelt og med veiledning fra faglærer.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mary Genevieve Billington
Faglærer: Trude Kringstad
Faglærer: Marthe Lønnum
Faglærer: Toril Frafjord Hoem
Arbeidsformer
FOU-arbeid på egen skole. Arbeidet skal være tematisk knyttet til lese- og skriveopplæring. Gjennomføring og resultat skal diskuteres i lys av de teoretiske og metodologiske utgangspunktene som framkommer i emnets pensum.
Åpent for
Lærerspesialist
Deltakernes egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag, og derfor er det en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto