Skip to main content

Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (trinn 1-7) MGL1043

Faget er et innføringsstudium og gir kunnskap om et utvalg av sentrale religioner og livssyn, samt etikk og filosofi. Studiefaget er flerfaglig og bygger på elementer fra mange ulike vitenskaper, metoder og tilnærmingsmåter. I fagdidaktikken legges det vekt på tverrfaglige kontaktpunkter samtidig som faget fremtrer som ett fag med klar selvforståelse og indre sammenheng. Studiet har sterk tilknytning til grunnskolens overordnede formål og verdier og vil kvalifisere inn mot de faglige, fagdidaktiske og pedagogiske utfordringer skolen har i et stadig mer pluralistisk samfunn.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL1043

Version

1

Credits (ECTS)

30

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

DEL 1     KRISTENDOMSKUNNSKAP, OG ETIKK OG FILOSOFI

Kandidaten skal etter bestått fag ha følgende læringsutbytte:  

Kristendomskunnskap

Kunnskap om:

 • Bibelen som historisk, litterært og religiøst dokument, begreper, sentrale personer, fortellinger og andre typer tekster
 • Tolkning av Bibelen og materielle uttrykk som har betydning for virkelighetsforståelse, tro og etikk, eksistensielle spørsmål og kulturarv
 • Hovedtrekk ved kristendommens historie, endringsprosesser og utbredelse, og sentrale skikkelser
 • Kristendommens historie i norsk sammenheng med vekt på kristningen av Norge, reformasjonstiden og nyere tid
 • Mangfold og enhet mellom kristne trosretninger og kristendommens betydning for kultur og samfunn
 • Hovedinnholdet i kristen tro og lære med vekt på felleskristne oppfatninger
 • Kristen livstolkning, tro og etikk i møte med eksistensielle spørsmål, blant annet knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid
 • Praksis og kristne høytider, seremonier og estetiske uttrykk med vekt på aktuelle norske forhold

 

Ferdigheter til å:

 • Fortolke utvalgte bibeltekster i lys av opprinnelig historisk sammenheng
 • Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til sentrale fortellinger og andre typer tekster i Bibelen
 • Utforske, tolke og sammenligne estetiske og materielle uttrykk knyttet til Bibelen
 • Gjøre rede for sentrale sider ved kristendommens historie
 • Analysere og fortolke noen sentrale symboler, estetiske og materielle uttrykk knyttet til kristendommen  
 • Sammenligne og drøfte likheter og forskjeller mellom utvalgte kristne trostradisjoner med vekt på norske forhold og bruk av estetiske uttrykk
 • Reflektere kritisk over kilder, normer og definisjonsmakt
 • Identifisere og reflektere over etiske normer og etiske spørsmål i lys av kristen etikk, blant annet om kjønn og seksualitet, familie, barndom og samfunn, levesett og ressursbruk, menneskeverd og respekt og toleranse
 • Sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn og se likheter og forskjeller

 

 

 

Etikk og filosofi

 

Kunnskap om:

 • Etiske grunnlagsproblemer og teorier og bruken av disse i forhold til aktuelle problemstillinger i profesjonsetikk, elevorientert områdeetikk og menneskerettighetene
 • Barns etiske og moralske utvikling
 • Sentrale filosofer i antikken og nyere tid med vekt på virkelighetsoppfatning, menneske- og samfunnssyn, og sentrale etiske spørsmål
 • Filosofisk tenkemåte og kritisk refleksjon

 

Ferdigheter til å:

 • Sette seg inn i barn og unges tanker og forestillinger om filosofiske, etiske og eksistensielle spørsmål, og lede samtaler om disse med elever med ulik bakgrunn
 • Utforske, samtale om og formidle tanker fra sentrale skikkelser innenfor etikk og filosofi og lede filosofiske samtaler
 • Identifisere aktuelle etiske problemstillinger og gjennomføre analyse og drøfting av disse
 • Identifisere og drøfte etiske og eksistensielle spørsmål knyttet til menneskeverd, bærekraft og fattigdom

 

 

DEL 2     RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP, OG FAGDIDAKTIKK

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter bestått emne ha følgende læringsutbytte:

 

Religions- og livssynskunnskap

Kunnskap om:

 • Hovedtrekk ved historie, endringsprosesser, utbredelse og sentrale skikkelser til de fire religionene hinduisme, buddhisme, jødedom og islam
 • Trosforestillinger, sentrale hellige tekster og fortellinger, praksis, årstider og høytider, etikk og estetiske uttrykk i disse trostradisjonene.
 • Hovedtrekk ved Sikhisme, Bahai, Jehovas vitner og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som trostradisjoner, og alternativ religiøsitet
 • Fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
 • Religionenes historie i Norge, inkludert samisk og minoriteters religion
 • Religioner og trostradisjonene sin tro og etikk i møte med eksistensielle spørsmål og nåtidige utfordringer knyttet til levesett, levekår og klodens framtid
 • Humanisme, livssynshumanisme og naturalisme som livssyn og livsholdning i møte med etiske utfordringer og eksistensielle spørsmål
 • Utbredelse av religions- og livssynstradisjoner i dag nasjonalt og globalt
 • Ulike syn på kjønn og seksualitet i ulike religioner og livssyn og ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn

 

Ferdigheter til å:

 • Sammenligne de ulike religionene og livssynene i forhold til hverandre og med kristendommen, og peke på likheter og forskjeller
 • Forstå ulike måter å tolke hellige skrifter på og gjenkjenne estetiske og materielle uttrykk i ulike religioner
 • Identifisere humanistisk tenkning i sekulære og religiøse tradisjoner
 • Beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra religioner og livssynstradisjoner
 • Utforske og samtale om indre mangfold innenfor de ulike religions- og livssynssamfunnene
 • Gjøre rede for ulike syn på barndom, familie og samliv i religioner og livssyn
 • Utforske og presentere hvordan elementer fra religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur

 

Fagdidaktikk

Kunnskap om:

 • Hovedtrekkene ved grunnskolefaget, begrunnelse, innhold, mål og funksjon, og skolens fritaksordning
 • Sentrale fagdidaktiske begreper, aktuelle utfordringer for faget i møte med samfunnsutvikling og religions- og livssynskritikk
 • Arbeidsmåter i faget med vekt på trinn 1-7
 • Barns og unges gudsbegrep, religiøse forestillinger og samspillet med sosiokulturelle omgivelser, og hvilken rolle seremonier og høytider kan ha for barn og unge
 • Samarbeid mellom skole og hjem

 

Ferdigheter til å:

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere KRLE-undervisning på en selvstendig og faglig måte med vekt på realisering av lærings- og danningsmål og med bruka av varierte arbeidsmåter
 • Reflektere kritisk over innholdet i faget, over verdimålsettingene for faget og over forholdet mellom fag, læremidler
 • Reflektere over egne holdninger og utvikling som yrkesutøver
 • Legge til rette for bruk av internett og digitale læremidler på en kritisk og pedagogisk måte
 • Samtale om hvordan en kan tilrettelegge undervisning om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for elevene, læringsmiljø og samfunn
 • Legge til rette for ulike perspektiver i undervisningen som fremmer kompetanse hos elevene til å sette seg inn i og formidle egne og andres tanker og perspektiver, følelser og erfaringer, samt håndtere uenighet og meningsbrytning

 

 

 

 

 

 

 

Generell kompetanse til hele faget

 

Studenten:

 

 • Kan beskrive egne og andres perspektiver og sette seg inn i og utforske andre sine oppfatninger
 • Har yrkesetisk kompetanse og kan se dette i sammenheng med religiøse og livssynsmessige tradisjoner
 • Kan lede samtale hvor en reflekterer over sentrale eksistensielle spørsmål og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • Kan legge til rette for samarbeid med hjemmet, skolen og lokalmiljøet
 • Har forståelse for rollen som verdiformidler i et flerkulturelt samfunn

Innhold

Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 er et valgfag og innføringsstudium i grunnskolelærerutdanningen. Faget står i forhold til grunnskolefaget og gjeldende læreplanverk for grunnskolen. I undervisningen sikter en inn mot aktuelle tema- og hovedområder for 1.-7. årstrinn i grunnskolen. Studieplanen konkretiseres gjennom semesterplaner for de ulike delemnene.  

Faget er et profesjonsstudium med sterk tilknytning til grunnskolens overordnede formål (jf. Opplæringsloven og Overordnet del). Det gjenspeiler at norsk skole og samfunn i opplæringen bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, og at sentrale verdier også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og er forankret i menneskerettighetene.

Studiefaget gir substansiell kunnskap om et utvalg religioner og livssyn, og basiskunnskap om etikk og filosofi. Det vektlegger utvikling av kunnskap og ferdigheter med sikte på å ta både identitet og dialog på alvor og stimulere til respekt og forståelse på tvers av tros- og livssynsgrenser. Studiet tar også for seg etiske utfordringer knyttet til skolens verdigrunnlag, lærerrollen, yrkesetikken og oppdrageransvaret.

 

Som studiefag er KRLE flerfaglig og bygger på elementer fra filosofi, religionsvitenskap, teologi, litteraturvitenskap, historie og idéhistorie, pedagogikk og estetiske fag. Det benyttes et bredt spekter av vitenskapelige metoder og tilnærmingsmåter.

MGL1043 består av 2 deler og det er eksamen i hver av delene. Del 1 gir innføring i emneområdene Kristendomskunnskap og Etikk og filosofi. Ved sluttevaluering teller delene 45 % (37 % + 8 %). Del 2 gir innføring i emneområdene Religions- og livssynskunnskap og Fagdidaktikk (Religions- og livssynsdidaktikk). Ved sluttevaluering teller delene 35 % (27 % + 8 %).

I studiet inngår også en faglig individuell innleveringsoppgave med tema innen del 1 og/eller del 2, og den teller 20 %. I denne delen kan studentene velge tema innen alle fagområdene i del 1 og 2. Problemstilling skal være godkjent av faglærer.

Selv om Fagdidaktikk (Religions- og livssynsdidaktikk) er et eget emneområde i del 2, inngår fagdidaktiske perspektiver i undervisningen i alle emneområdene i del 1 og del 2 og vil også kunne være tema eller del av et tema i den individuelle innleveringsoppgaven som teller 20%. Fagdidaktiske vurderinger og refleksjoner er også en viktig del av den obligatoriske praksisoppgaven knyttet til eget undervisningopplegg, og i arbeidskravet innen digital kompetanse skal studentene lære å bruke og gi fagdidaktiske vurderinger av digitale læremidler, verktøy og ressurser i opplæringen med sikte på å gi elevene opplæring i digitale ferdigheter.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Studiefaget starter på et nivå som tilsvarer at studentene har faget Religion og etikk fra allmennfaglig studieretning i videregående skole.
Exam

Skriftlig eksamen, muntlig eksamen og oppgave

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Del 1: Skriftlig eksamen 45/100 6 Timer A - F
Del 2: Muntlig eksamen 35/100 A - F
Oppgave 20/100 1 Måneder A - F

Del 1 gir innføring i emneområdene Kristendomskunnskap og Etikk og filosofi.Del 2 gir innføring i emneområdene Religions- og livssynskunnskap og Fagdidaktikk (Religions- og livssynsdidaktikk). I studiet inngår også en faglig individuell innleveringsoppgave med tema innen del 1 og/eller del 2. I denne delen kan studentene velge tema innen alle fagområdene i del 1 og 2. Problemstilling skal være godkjent av faglærer.Individuell skriftlig oppgave skal være på 2000 ord +/- 10%. Studenten skal ha ca. en måned på oppgaven. For å få godkjent studiefaget må studentene ha bestått de faglige kravene til praksisoppgave, skriftlig og muntlige eksamener, og individuell semesteroppgave.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
70% obligatorisk oppmøte, Obligatorisk praksisoppgave

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell praksisoppgave godkjent, 70% oppmøte, Arbeidskrav innen digital kompetanse godkjent:

Individuell praksisoppgave. For å få godkjent studiefaget må studenten ha bestått de faglige kravene til praksisoppgaven.

70 % obligatorisk frammøte

Arbeidskrav innen digital kompetanse: Studentene skal ta del i kurs og arbeidsoppgaver innen digital kompetanse i KRLE-faget som utarbeides i semesterplanen hvor bruk av Didaktisk Digitalt Verksted (DDV) i en kreativ digital prosess inngår (f.eks. bruk av VR, teste dataspill, 3D-printer, bruk av digitale verktøy innen faglige emner som etikk osv.). For å få godkjent studiefaget må studenten ha levert og fått godkjent et arbeidskrav innen digital kompetanse innen en gitt frist.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Jørgen Jakobsson
Emneansvarlig: Jarle Stormark
Studiekoordinator: Hanne Elise Pollack
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer

Studiearbeidet veksler mellom forelesninger, seminar, selvstudium og individuelt forberedelsesarbeid, studentpresentasjoner og ekskursjoner. Samtale og diskusjon er viktig del av undervisningen og studiearbeidet. Studentene oppfordres også til å danne kollokviegrupper o.l. Leilighetsvis arrangeres ekskursjoner i Stavanger-regionen innen noen av emneområdene. Det kan bli gitt tilbud om studietur til Midtøsten eller andre steder med faglig tilknytning i løpet av studieåret (forutsatt tilstrekkelig deltakerantall). Selvstudium er viktig studieform og en forutsetning for studiet. En kan ikke regne med at hele pensum blir gjennomgått innen den organiserte undervisningen. Studentene har selv ansvar for å dekke hele pensum og framdrift i eget studium. Studentene har også ansvar for å holde seg orientert om pensum, arbeidsoppgaver og tidsfrister. Informasjon om dette vil bli lagt ut på Canvas-siden for studiefaget.

Forventet arbeidsomfang: Arbeidsomfang for faget i ett semester svarer til studium på heltid. Forventet arbeidsomfang for studieenheten er om lag 824 arbeidstimer som vil fordele seg om lag etter følgende arbeidsoppgaver: Undervisning: 172 timer; selvstudium og innleveringsoppgave: 479 timer; digitalt kurs og arbeidsoppgaver: 10 timer; praksis (3 uker) og praksisoppgave: 136 timer; eksamensforberedelse og eksamen: 27 timer.

Emneevaluering
Emnet følger kvalitetssystemet som til en hver tid er gjeldende ved Universitetet i Stavanger
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
() 30
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (trinn 1-7) (MGL1041) 15
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (trinn 1-7) (MGL1042) 15
() 30
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (trinn 5-10) (MGL2041) 15
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (trinn 5-10) (MGL2042) 15
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto