Skip to main content

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn MGL2071

Dette emnet er knyttet til de fagdidaktiske delene av studiet og er i særlig grad rettet mot musikklæreren sitt arbeid med elevenes faglige utvikling på 5.-10. trinn i gjeldende læreplan. Undervisningsstoff og arbeidsmåter i studiet og i praksisopplæringa skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør dem i stand til å stimulere musikalsk utvikling hos alle elever.

Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2018-2019.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGL2071

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskaper om å lede og tilrettelegge musikkopplæring for trinn 5-10
 • har kunnskap om de særprega lærings- og erkjenningsformer som er knyttet til musikalsk, estetisk og kunstnerisk virksomhet
 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet og om læreplaner i faget 
 • kan reflektere over sammenhengen mellom mål og innhold i musikkfaget, andre fagområder og læreplanverk for trinn 5-10

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lede og instruere sang-, samspill- og danseprosesser med elever på trinn 5-10
 • kan skape musikk på varierte måter, improvisere med instrument og stemme og kan lede improvisasjons- og komponeringsprosesser for elever på trinn 5-10
 • kan ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og læringsmateriell som over tid er utviklet for skolefaget musikk for trinn 5-10
 • kan legge til rette for musikalsk opplæring og utvikling for elever med ulik bakgrunn og forutsetninger

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan aktivisere og stimulere elevenes evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere
 • kan initiere faglig samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i flerfaglige tema- og prosjektarbeid
 • har innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et flerkulturelt samfunn
Innhold

Emnet er delt inn i to hovedområder som går parallelt, utfyller hverandre og må ses i sammenheng gjennom hele studiet.

1. Musikkfagets komponenter

Praktisk arbeid med sang, spill, dans, aktiv lytting, improvisasjon og komponering, samt bruk av digitale verktøy er sentrale aktivitetsformer og deldisipliner.

2. Didaktikk

Dette hovedområdet omfatter musikkpedagogiske og -didaktiske grunnlagsproblemer, praktisk-metodisk arbeid og refleksjon knyttet til musikklærerens undervisning og elevens læring på trinn 5-10.

Forkunnskapkrav
Ingen
Exam

Praktisk metodisk prøve og prosjektoppgave

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Praktisk metodisk gruppeoppgave 0/1 Bestått - Ikke bestått
Individuell prosjektoppgave 1/1 A - F

Praktisk metodisk gruppeoppgave. Gjennomføring av didaktisk opplegg for klasse 5-10. Bestått/Ikke beståttIndividuell prosjektoppgave knyttet til et musikkdidaktisk emne. A-FAlle eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
1 presentasjon innen innholdsområde 1, 1 oppgave/presentasjon innenfor innholdsområde 2, 80 % deltakelse i undervisning

1 presentasjon innen innholdsområde 1, 1 oppgave/presentasjon innenfor innholdsområde 2.

Samspill, fremføring, utprøving og refleksjon  er helt sentralt  for læring i musikk. Det er derfor et krav om 80 % deltakelse i undervisning.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Marianne Øvregaard
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Praksiskoordinator: Kari-Anne Svensen Malmo
Praksiskoordinator: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Det blir benyttet ulike organiseringsformer med forelesninger, gruppearbeid og mye egenøving. I tillegg blir det praktisk musisering, lytting og komponering individuelt og i grupper. Utprøving av interaktive læringsressurser og Apper på Digitalt verksted. Canvas brukes som plattform for kommunikasjon, læringsressurser og innleveringer av ulike slag. 
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Emneevaluering
Tidligdialog ved Fagutvalg, underveisvurdering, ind. sluttevaluering via Canvas + møte med Fagutvalg
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto