Skip to main content

Find an expert - for journalists

Do you need an researcher to comment on a case you are working on? At Centre for learning environment we have experts on children, school and kindergarten.

Publisert: Endret:

Our experts

51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Psykisk helse i skolen
- Motivasjon
- Frafall i videregående skole

51832938
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor
Tema

- Skoleutvikling
- Klasseledelse
- Mobbing
- Traumer
- Vold og overgrep
- Psykisk helse i skolen

51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Tema

- Barnehage
- SFO/AKS
- Forebygge og håndtere mobbeatferd
- Barn med sosiale og emosjonelle vansker
- Livsmestring
- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Klasseledelse
- Lærer-elev-relasjoner
- Mobbing
- Skoleutvikling og skoleledelse
- CIESL-prosjektet

51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Mangfold i skole og barnehager
- Psykologiske utfordringer blant elever med innvandrerbakgrunn
- Mobbing blant elever med innvandrerbakgrunn
- Ungdom med innvandrerbakgrunn og vennerelasjoner
- Mobbing
- Digital mobbing
- Identitetsbasert mobbing
- Rasisme

51832909
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Ekstern uten utbetaling
Tema

- Mobbing i barnehage og skole:
forebygging, gruppedynamikk, kultur,
voksnes holdninger, foreldres rolle i mobbesaker, samarbeid mellom skole og hjem, systematikk og implementering

- PP-tjenestens rolle i mobbearbeid

51831128
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Forsker
Tema

- Inkludering- og ekskluderingsprosesser i skolen
- Barn og ungdom med innvandrer- eller fluktbakgrunn
- Mobbing
- Læringsmiljø i videregående skole

51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Skolevegring
- Skolefravær

51832966
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor
Tema

- Inkludering / ekskludering
- Mobbing
- Læringsmiljø i grunnskolen
- Foreldresamarbeid i skolemiljøsaker
- PP-tjenestens rolle i skolenes utviklingsarbeid / systemarbeid
- Sosial kompetanse
- Pedagogisk analyse

51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Barnehage
- Lese- og skriveferdigheter hos barn
- Barns bruk av teknologi (e-bøker og apper)

51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Universitetslektor
Tema

- Barnehage
- Tilknytningsteori
- Relasjonskompetanse
- Sosial kompetanse
- Sammenheng mellom barnehage og skole
- SFO/AKS

51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Tema

- Barnehage
- Relasjonskvalitet
- Relasjonskompetanse
- Sosial-emosjonell kompetanse 
- Barnehagekvalitet og barns utvikling
- Ledelse og lærende organisasjoner
- Veiledning og kompetanseutvikling

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor
Tema

- Barnehage
- Forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen
- Læringsmiljø i barnehage
- Fysisk miljø i barnehage
- Organisering av barn, rom og tid
- Lek
- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

51832918
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Skoleutvikling
- Skoleledelse
- Implementeringsarbeid

51832968
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor
Tema

- Inkludering / segregering
- Alternativ opplæring
- Bruk av smågrupper i grunnopplæringen
- Pedagogisk analyse
- Skoleutvikling

51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Avdeling Porsgrunn
Universitetslektor
Tema

- Barnehage
​- Mobbing
- Lek
- Livsmestring
- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

51832920
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Ekstern
Tema

- Mobbing
- Atferdsproblemer
- Aggresjon

51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Dosent
Tema

- Innovasjon / implementering
- Klasseledelse
- Atferdsvansker
- Mobbing
- Relasjonskompetanse
- Ledelse
- Organisasjonsutvikling

51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Mobbing
- Digital mobbing

51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
Tema

- De yngste barnas behov
- Tilknytningsteori / relasjoner / samspill
- Barn i risiko
- Aggresjonsteori (aggresjonsvansker og begynnende mobbeatferd)
- Læringsmiljø i barnehagen
- Selvregulering

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor
Tema

- Læringsmiljø
- Mobbing i skolen
- Læringsmiljøprosjektet

51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Professor
Tema

- Barnehage
- Faglig og sosial utvikling i tidlig alder
- Sosial kompetanse
- Selvregulering
- Lekbasert læring
- Barn som opplever samlivsbrudd
- Agderprosjektet

51832932
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
Tema

- Motivasjon for skolearbeid
- Betydningen av læringsmiljø i videregående skole

51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Sosial og emosjonell kompetanse
- Stress og mestring
- Oppfølging etter mobbing
- Mindfulness
- Psykisk helse
- Læringsmiljø

51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Mobbing
- Disiplin- og autoritetsproblem
- Aggresjon
- Klasseledelse
- Lærer-elev-relasjoner
- Klasseromsinteraksjoner og -observasjon
- Videobasert veiledning i profesjonell utvikling for lærere
- VITE-prosjektet

51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Stipendiat
Tema

- Betydningen av sosial og emosjonell kompetanse for mestringstro og mental helse i ungdomsskolen

- Psykisk helse og livsmestring i ungdomsskolen

51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
Tema

- Oppvekst for barn og unge
- Psykisk helse i skolen
- Antisosialitet / aggresjon
- Angst, depresjon, traumer og psykiske lidelser
- Barn på flukt
- Traumereaksjoner i barnehagen
- Foreldrereaksjoner
- Populærkultur og mediepåvirkning
- Kognitiv terapi