Find an expert - for journalists

Do you need an researcher to comment on a case you are working on? At Centre for learning environment we have experts on children, school and kindergarten.

Published Updated on

Our experts

Professor i pedagogisk psykologi
51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Psykisk helse i skolen
- Motivasjon
- Frafall i videregående skole

Universitetslektor i pedagogikk
51832938
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Skoleutvikling
- Klasseledelse
- Mobbing
- Traumer
- Vold og overgrep
- Psykisk helse i skolen

Universitetslektor i pedagogikk psykologi
51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage
- SFO/AKS
- Forebygge og håndtere mobbeatferd
- Barn med sosiale og emosjonelle vansker
- Livsmestring
- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Professor i pedagogikk
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Klasseledelse
- Lærer-elev-relasjoner
- Mobbing
- Skoleutvikling og skoleledelse
- CIESL-prosjektet

Professor i spesialpedagogikk
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mangfold i skole og barnehager
- Psykologiske utfordringer blant elever med innvandrerbakgrunn
- Mobbing blant elever med innvandrerbakgrunn
- Ungdom med innvandrerbakgrunn og vennerelasjoner
- Mobbing
- Digital mobbing
- Identitetsbasert mobbing
- Rasisme

Ekstern uten utbetaling
51832909
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mobbing i barnehage og skole:
forebygging, gruppedynamikk, kultur,
voksnes holdninger, foreldres rolle i mobbesaker, samarbeid mellom skole og hjem, systematikk og implementering

- PP-tjenestens rolle i mobbearbeid

Doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap
51831128
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Inkludering- og ekskluderingsprosesser i skolen
- Barn og ungdom med innvandrer- eller fluktbakgrunn
- Mobbing
- Læringsmiljø i videregående skole

Førsteamanuensis i pedagogikk
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Skolevegring
- Skolefravær

Ekstern
51832966
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Inkludering / ekskludering
- Mobbing
- Læringsmiljø i grunnskolen
- Foreldresamarbeid i skolemiljøsaker
- PP-tjenestens rolle i skolenes utviklingsarbeid / systemarbeid
- Sosial kompetanse
- Pedagogisk analyse

Professor i barnehagepedagogikk og tidlig utvikling
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Barnehage
- Lese- og skriveferdigheter hos barn
- Barns bruk av teknologi (e-bøker og apper)

Førstelektor i spesialpedagogikk
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Barnehage
- Tilknytningsteori
- Relasjonskompetanse
- Sosial kompetanse
- Sammenheng mellom barnehage og skole
- SFO/AKS

Postdoktor knyttet til ‘Sensory books’
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage
- Relasjonskvalitet
- Relasjonskompetanse
- Sosial-emosjonell kompetanse 
- Barnehagekvalitet og barns utvikling
- Ledelse og lærende organisasjoner
- Veiledning og kompetanseutvikling

Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage
- Forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen
- Læringsmiljø i barnehage
- Fysisk miljø i barnehage
- Organisering av barn, rom og tid
- Lek
- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Ekstern uten utbetaling
51832918
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Skoleutvikling
- Skoleledelse
- Implementeringsarbeid

Ekstern
51832968
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Inkludering / segregering
- Alternativ opplæring
- Bruk av smågrupper i grunnopplæringen
- Pedagogisk analyse
- Skoleutvikling

Universitetslektor i læringsmiljø
51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage
​- Mobbing
- Lek
- Livsmestring
- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Ekstern
51832920
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mobbing
- Atferdsproblemer
- Aggresjon

Dosent i spesialpedagogikk
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Innovasjon / implementering
- Klasseledelse
- Atferdsvansker
- Mobbing
- Relasjonskompetanse
- Ledelse
- Organisasjonsutvikling

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mobbing
- Digital mobbing

Universitetslektor i pedagogikk
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- De yngste barnas behov
- Tilknytningsteori / relasjoner / samspill
- Barn i risiko
- Aggresjonsteori (aggresjonsvansker og begynnende mobbeatferd)
- Læringsmiljø i barnehagen
- Selvregulering

Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Læringsmiljø
- Mobbing i skolen
- Læringsmiljøprosjektet

Professor i psykologi
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Barnehage
- Faglig og sosial utvikling i tidlig alder
- Sosial kompetanse
- Selvregulering
- Lekbasert læring
- Barn som opplever samlivsbrudd
- Agderprosjektet

Postdoktor i utdanningsvitenskap
51832932
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Motivasjon for skolearbeid
- Betydningen av læringsmiljø i videregående skole

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Sosial og emosjonell kompetanse
- Stress og mestring
- Oppfølging etter mobbing
- Mindfulness
- Psykisk helse
- Læringsmiljø

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mobbing
- Disiplin- og autoritetsproblem
- Aggresjon
- Klasseledelse
- Lærer-elev-relasjoner
- Klasseromsinteraksjoner og -observasjon
- Videobasert veiledning i profesjonell utvikling for lærere
- VITE-prosjektet

førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Betydningen av sosial og emosjonell kompetanse for mestringstro og mental helse i ungdomsskolen

- Psykisk helse og livsmestring i ungdomsskolen

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Oppvekst for barn og unge
- Psykisk helse i skolen
- Antisosialitet / aggresjon
- Angst, depresjon, traumer og psykiske lidelser
- Barn på flukt
- Traumereaksjoner i barnehagen
- Foreldrereaksjoner
- Populærkultur og mediepåvirkning
- Kognitiv terapi