Find an expert - for journalists

Do you need an researcher to comment on a case you are working on? At Centre for learning environment we have experts on children, school and kindergarten.

Published Updated on

Our experts

Professor
51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Psykisk helse i skolen
- Motivasjon
- Frafall i videregående skole

Universitetslektor
51832938
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Skoleutvikling
- Klasseledelse
- Mobbing
- Traumer
- Vold og overgrep
- Psykisk helse i skolen

Universitetslektor
51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage
- SFO/AKS
- Forebygge og håndtere mobbeatferd
- Barn med sosiale og emosjonelle vansker
- Livsmestring
- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Professor
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Klasseledelse
- Lærer-elev-relasjoner
- Mobbing
- Skoleutvikling og skoleledelse
- CIESL-prosjektet

Professor
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mangfold i skole og barnehager
- Psykologiske utfordringer blant elever med innvandrerbakgrunn
- Mobbing blant elever med innvandrerbakgrunn
- Ungdom med innvandrerbakgrunn og vennerelasjoner
- Mobbing
- Digital mobbing
- Identitetsbasert mobbing
- Rasisme

Ekstern uten utbetaling
51832909
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mobbing i barnehage og skole:
forebygging, gruppedynamikk, kultur,
voksnes holdninger, foreldres rolle i mobbesaker, samarbeid mellom skole og hjem, systematikk og implementering

- PP-tjenestens rolle i mobbearbeid

Forsker
51831128
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Inkludering- og ekskluderingsprosesser i skolen
- Barn og ungdom med innvandrer- eller fluktbakgrunn
- Mobbing
- Læringsmiljø i videregående skole

Førsteamanuensis
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Skolevegring
- Skolefravær

Førstelektor
51832966
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Inkludering / ekskludering
- Mobbing
- Læringsmiljø i grunnskolen
- Foreldresamarbeid i skolemiljøsaker
- PP-tjenestens rolle i skolenes utviklingsarbeid / systemarbeid
- Sosial kompetanse
- Pedagogisk analyse

Professor
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Barnehage
- Lese- og skriveferdigheter hos barn
- Barns bruk av teknologi (e-bøker og apper)

Førstelektor
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Barnehage
- Tilknytningsteori
- Relasjonskompetanse
- Sosial kompetanse
- Sammenheng mellom barnehage og skole
- SFO/AKS

Postdoktor
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage
- Relasjonskvalitet
- Relasjonskompetanse
- Sosial-emosjonell kompetanse 
- Barnehagekvalitet og barns utvikling
- Ledelse og lærende organisasjoner
- Veiledning og kompetanseutvikling

Førstelektor
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage
- Forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen
- Læringsmiljø i barnehage
- Fysisk miljø i barnehage
- Organisering av barn, rom og tid
- Lek
- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Ekstern uten utbetaling
51832918
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Skoleutvikling
- Skoleledelse
- Implementeringsarbeid

Ekstern
51832968
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Inkludering / segregering
- Alternativ opplæring
- Bruk av smågrupper i grunnopplæringen
- Pedagogisk analyse
- Skoleutvikling

Universitetslektor
51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage
​- Mobbing
- Lek
- Livsmestring
- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Ekstern
51832920
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mobbing
- Atferdsproblemer
- Aggresjon

Dosent
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Innovasjon / implementering
- Klasseledelse
- Atferdsvansker
- Mobbing
- Relasjonskompetanse
- Ledelse
- Organisasjonsutvikling

Førsteamanuensis
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mobbing
- Digital mobbing

Stipendiat
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- De yngste barnas behov
- Tilknytningsteori / relasjoner / samspill
- Barn i risiko
- Aggresjonsteori (aggresjonsvansker og begynnende mobbeatferd)
- Læringsmiljø i barnehagen
- Selvregulering

Førstelektor
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Tema

- Læringsmiljø
- Mobbing i skolen
- Læringsmiljøprosjektet

Professor
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Barnehage
- Faglig og sosial utvikling i tidlig alder
- Sosial kompetanse
- Selvregulering
- Lekbasert læring
- Barn som opplever samlivsbrudd
- Agderprosjektet

Postdoktor
51832932
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Motivasjon for skolearbeid
- Betydningen av læringsmiljø i videregående skole

Førsteamanuensis
51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Sosial og emosjonell kompetanse
- Stress og mestring
- Oppfølging etter mobbing
- Mindfulness
- Psykisk helse
- Læringsmiljø

Førsteamanuensis
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mobbing
- Disiplin- og autoritetsproblem
- Aggresjon
- Klasseledelse
- Lærer-elev-relasjoner
- Klasseromsinteraksjoner og -observasjon
- Videobasert veiledning i profesjonell utvikling for lærere
- VITE-prosjektet

Førsteamanuensis
51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Betydningen av sosial og emosjonell kompetanse for mestringstro og mental helse i ungdomsskolen

- Psykisk helse og livsmestring i ungdomsskolen

Førsteamanuensis
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Oppvekst for barn og unge
- Psykisk helse i skolen
- Antisosialitet / aggresjon
- Angst, depresjon, traumer og psykiske lidelser
- Barn på flukt
- Traumereaksjoner i barnehagen
- Foreldrereaksjoner
- Populærkultur og mediepåvirkning
- Kognitiv terapi