Skip to main content

Find an expert - for journalists

Do you need an researcher to comment on a case you are working on? At Centre for learning environment we have experts on children, school and kindergarten.

Publisert: Endret:

Our experts

Professor
51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Psykisk helse i skolen

- Motivasjon

- Frafall i videregående skole

Universitetslektor
51832938
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Skoleutvikling

- Klasseledelse

- Mobbing

- Traumer

- Vold og overgrep

- Psykisk helse i skolen

Universitetslektor
51833103
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage

- SFO/AKS

- Forebygge og håndtere mobbeatferd

- Barn med sosiale og emosjonelle vansker

- Livsmestring

- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Professor
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Klasseledelse

- Lærer-elev-relasjoner

- Mobbing

- Skoleutvikling og skoleledelse

- CIESL-prosjektet

Professor
51832914
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mangfold i skole og barnehager

- Psykologiske utfordringer blant elever med innvandrerbakgrunn

- Mobbing blant elever med innvandrerbakgrunn

- Ungdom med innvandrerbakgrunn og vennerelasjoner

- Mobbing

- Digital mobbing

- Identitetsbasert mobbing

- Rasisme

Ekstern uten utbetaling
51832909
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mobbing i barnehage og skole:

forebygging, gruppedynamikk, kultur,

voksnes holdninger, foreldres rolle i mobbesaker, samarbeid mellom skole og hjem, systematikk og implementering- PP-tjenestens rolle i mobbearbeid

Forsker
51831128
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Inkludering- og ekskluderingsprosesser i skolen

- Barn og ungdom med innvandrer- eller fluktbakgrunn

- Mobbing

- Læringsmiljø i videregående skole

Førsteamanuensis
51832919
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Skolevegring

- Skolefravær

Førstelektor
51832966
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Inkludering / ekskludering

- Mobbing

- Læringsmiljø i grunnskolen

- Foreldresamarbeid i skolemiljøsaker

- PP-tjenestens rolle i skolenes utviklingsarbeid / systemarbeid

- Sosial kompetanse

- Pedagogisk analyse

Professor
51834522
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Barnehage

- Lese- og skriveferdigheter hos barn

- Barns bruk av teknologi (e-bøker og apper)

Universitetslektor
51832954
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Barnehage

- Tilknytningsteori

- Relasjonskompetanse

- Sosial kompetanse

- Sammenheng mellom barnehage og skole

- SFO/AKS

Postdoktor
51834566
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage

- Relasjonskvalitet

- Relasjonskompetanse

- Sosial-emosjonell kompetanse 

- Barnehagekvalitet og barns utvikling

- Ledelse og lærende organisasjoner

- Veiledning og kompetanseutvikling

Førstelektor
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage

- Forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen

- Læringsmiljø i barnehage

- Fysisk miljø i barnehage

- Organisering av barn, rom og tid

- Lek

- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Ekstern uten utbetaling
51832918
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Skoleutvikling

- Skoleledelse

- Implementeringsarbeid

Ekstern
51832968
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Inkludering / segregering

- Alternativ opplæring

- Bruk av smågrupper i grunnopplæringen

- Pedagogisk analyse

- Skoleutvikling

Universitetslektor
51832970
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Barnehage

​- Mobbing

- Lek

- Livsmestring

- Læringsmiljøprosjektet i barnehage

Ekstern
51832920
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mobbing

- Atferdsproblemer

- Aggresjon

Dosent
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Innovasjon / implementering

- Klasseledelse

- Atferdsvansker

- Mobbing

- Relasjonskompetanse

- Ledelse

- Organisasjonsutvikling

Førsteamanuensis
51834506
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mobbing

- Digital mobbing

Stipendiat
51832828
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- De yngste barnas behov

- Tilknytningsteori / relasjoner / samspill

- Barn i risiko

- Aggresjonsteori (aggresjonsvansker og begynnende mobbeatferd)

- Læringsmiljø i barnehagen

- Selvregulering

Førstelektor
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education

Avdeling Porsgrunn
Tema

- Læringsmiljø

- Mobbing i skolen

- LæringsmiljøprosjektetProfessor
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Barnehage

- Faglig og sosial utvikling i tidlig alder

- Sosial kompetanse

- Selvregulering

- Lekbasert læring

- Barn som opplever samlivsbrudd

- Agderprosjektet

Postdoktor
51832932
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Motivasjon for skolearbeid

- Betydningen av læringsmiljø i videregående skole

Førsteamanuensis
51831660
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Sosial og emosjonell kompetanse

- Stress og mestring

- Oppfølging etter mobbing

- Mindfulness

- Psykisk helse

- Læringsmiljø

Førsteamanuensis
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Mobbing

- Disiplin- og autoritetsproblem

- Aggresjon

- Klasseledelse

- Lærer-elev-relasjoner

- Klasseromsinteraksjoner og -observasjon

- Videobasert veiledning i profesjonell utvikling for lærere

- VITE-prosjektet

Førsteamanuensis
51834568
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Betydningen av sosial og emosjonell kompetanse for mestringstro og mental helse i ungdomsskolen- Psykisk helse og livsmestring i ungdomsskolen

Førsteamanuensis
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education

Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Tema

- Oppvekst for barn og unge

- Psykisk helse i skolen

- Antisosialitet / aggresjon

- Angst, depresjon, traumer og psykiske lidelser

- Barn på flukt

- Traumereaksjoner i barnehagen

- Foreldrereaksjoner

- Populærkultur og mediepåvirkning

- Kognitiv terapi