Skip to main content

Vitenskapsteori, metode og statistikk IDR106

I dette emnet skal studentene få en grunnleggende innføring i sentral (i) vitenskapsteori, (ii) ulike vitenskapelige metoder i tilknytning til idrettsforskning og (iii) grunnleggende statistiske begreper og databehandling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

IDR106

Version

2

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studentene:

 • Ha kjennskap til ulike vitenskapelige metoder i tilknytning til idrettsforskning.
 • Ha kjennskap til ulike grunnleggende sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger.
 • Ha kjennskap til grunnleggende statistiske begreper.

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studentene:

 • Kunne bruke SPSS og Excel til hensiktsmessige statistiske utregninger, samt tabell og figurpresentasjoner.
 • Kunne skrive rapporter hvor oppsett og referering er i henhold til gjeldende standarder.
 • Kunne presentere kvalitative og kvantitative data på en oversiktlig måte.
 • Kunne forstå og kritisk vurdere vitenskapelig forskningslitteratur innen idrett.

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studentene:

 • Kunne drøfte etiske overveielser og forskningens bidrag knyttet til idrettsforskning.
 • Kunne hovedprinsippene for vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte.
 • Ha kritisk vurderingsevne av ulike skriftlige kilder, med tanke på metodiske utfordringer og bruk av statistikk.
Innhold
 • Grunnlaget for ulike vitenskapstradisjoner
 • Metoder: observasjon, spørreskjema, intervju, målinger
 • Statistikk: målinger og datakvalitet; organisering og presentasjon av data; sentraltendens og spredning; korrelasjoner; signifikans, usikkerhet og konfidensintervaller
 • Rapportskriving og referering
 • Litteratursøk
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Akademisk skriving og lesing
Exam

Skriftlig eksamen og oppgave

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig eksamen 1/2 3 Timer Bestått - Ikke bestått Enkel kalkulator
Oppgave 1/2 Bestått - Ikke bestått

Omfang på oppgaven: 4000 ord +/- 10% utenom tittelside, abstrakt, forord, referanseliste og vedlegg.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk oppmøte (80%)
Studentpresentasjoner og arbeidskravene på dette kurset trenger en aktiv veiledning og dermed forutsettes det at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Utvikling av bacheloroppgaven krever at man er i dialog med skoler, utvalgte elever og gjennomfører feltarbeid. Det kreves at studentene jobber grundig med lærestoffet. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Det er derfor krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Faglærer: Håvard Myklebust
Faglærer: Sebastian Schanche Sandgren
Faglærer: Håvard Myklebust
Studiekoordinator: Kari-Anne Svensen Malmo
Faglærer: Andreas Åvitsland
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer

Forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Det utarbeides fem individuelle oppgaver/studentpresentasjoner. Oppgavene hjelper studenter med å gjennomføre hjemmeeksamensoppgaven som er på ca. 4000 ord +/- 10%. Oppgavene gjennomføres i klassetimer.

Tidfesting av studentaktiviteter på 10 stp = 275 timer i aktivitet.

Åpent for
Idrettsvitenskap - bachelorprogram
Emneevaluering
Tidligdialog og sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsteori, metode og statistikk (IDR106) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto