Skip to main content

Teknikklæring og utvikling av bevegelser IDR113

Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg i temaene knyttet til motorisk utvikling og motorisk læring. Faglige diskusjoner i tematikken leder til kritisk, analytisk tenkning omkring aktivitet, lek og idrett.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

IDR113

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • Gjøre rede for begrepet: "physical literacy"
 • Beskrive barn og unges motoriske, fysiske, psykiske og sosiale utvikling i et livslang perspektiv
 • Forklare prosesser og mekanismer i informasjonsbearbeiding knyttet til aktivitet/idrett
 • Gjøre rede for læringsprosesser relatert til idrettslige ferdigheter og klargjøre tiltak som kan fremme læring av ulike idrettslige bevegelsesoppgaver

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • Utvikle en kritisk analytisk tenkning omkring aktivitet, lek og idrett knyttet til barn og unges oppvekst
 • Illustrere hvordan forskjellige teorier forklare endringer i motorisk utvikling
 • Observere og analysere utviklingen av grunnleggende naturlige bevegelser (løp, hopp, hinke, kast, spark)
 • Observere og analysere trening for barn og unge i lys av sentral teorier knyttet til fagområdet motorisk læring

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • Diskutere om hvordan ulik organisering av praksis innvirker på læring og prestasjon
 • Diskutere hvordan rammebetingelser knyttet til individ, oppgave og miljø forklarer motorisk utvikling i et livslang perspektiv
Innhold
 • Beredskap, arv, modning, læring, ferdighet og miljø, fysisk-motorisk kompetanse
 • Bevegelses-, fysisk, og sansemotorisk utvikling og motorisk stimulering hos spedbarn, barn og ungdom
 • Aldring i en motorisk kontekst
 • Feedback, hel-del-hel-metoden, læringsfaser, informasjonsbearbeiding, spesifisitet  
 • Organisering av praksis og forhold knyttet til øvingssituasjonen
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Studentpresentasjoner, Individuell oppgave med hverandrevurdering

En individuell oppgave med hverandre vurdering (1800 ord +/-10%) og to gruppeoppgaver (1800/3500 ord +/-10%; hver gruppeoppgave presenteres i plenum/10 minutter) skal være godkjent av faglærer. Nærmere beskrivelse av oppgavens tema og omfang står i emnets undervisningsplan i Canvas.

Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første forsøk/innlevering, gis mulighet for èn ny gjennomføring av kravet i bearbeidet form.

Arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til prøving.  

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eva Leibinger
Studiekoordinator: Kari-Anne Svensen Malmo
Faglærer: Rune Giske
Emneansvarlig: Eva Leibinger
Faglærer: Rune Giske
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer
Forelesning, gruppearbeid, studentpresentasjoner og feltarbeid med observasjon.
Åpent for
Idrettsvitenskap - bachelorprogram
Emneevaluering
I henhold til kvalitetssystemet ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto