Skip to main content

Aktivitetslære IDR115

Emnet belyser eksplisitt og implisitt motorisk læring gjennom teoretiske og praktiske timer. Studentene får mulighet til å reflektere over betydningen av implisitt og eksplisitt motorisk læring i kroppsøving eller treningsvirksomhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

IDR115

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • Gjøre rede for hva som menes med «den brede» forståelsen av faget aktivitetslære
  • Gjøre rede for implisitt og eksplisitt motorisk læring

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • Foreta analyse av aktivitetsopplegg for å belyse eksplisitt og implisitt læring
  • Studere, planlegge, evaluere og utvikle metoder til praktisk opplæring på individ- og/eller gruppenivå

Generelle kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • Reflektere over betydningen av eksplisitt og implisitt læring i kroppsøving eller treningsvirksomhet
  • Bruke idrettsfaglig kompetanse og kunnskap for å binde sammen praksis og teori
Innhold
  • Idrettslige aktiviteter i eksplisitt og implisitt læringskontekst
  • Idrettslige aktiviteter hvor teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse (ferdigheter) knyttes sammen
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
IDR113 Teknikklæring og utvikling av bevegelser
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Individuell skriftlig prosjektoppgave 1/1 2 Uker A - F Alle

Omfang: 3000 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk oppmøte (80%), Artikkelfremføring, Undervisningsfremlegg, Samtale med idrettsutøver

Artikkelframføring: Grupper av 3 studenter skal presentere eksamens-relevant artikkel (15 min + 5 min diskusjon).

Undervisningsframlegg: Det skal utvikles et opplegg i en valgt aktivitet som skal prøves ut med klassen. Opplegget skal planlegges, gjennomføres og evalueres i forhold til eksplisitt og implisitt læringskontekst. 2 studenter jobber sammen (undervisning i 30 minutter). Refleksjoner etter gjennomført undervisning skal leveres inn.

Samtale med idrettsutøver: grupper av 2/3 studenter; det skal utarbeides en intervjuplan. Samtalen skal gjennomføres og presenteres for klassen.

Studenter som får arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første forsøk, gis mulighet for nytt forsøk. Dersom en student ikke får godkjent ved andre forsøk, må tredje og siste innlevering skje ved neste ordinære innlevering (neste studentkulls innlevering).

I emnet aktivitetslære forutsettes det at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog med studenter og lærere, i praktiske økter, i framføringer, gjennom feltarbeid og i grundig arbeid med lærestoffet. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Det er derfor krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen. 

Arbeidskravene må være godkjent for å få adgang til prøving. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eva Leibinger
Faglærer: Rune Giske
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer
Undervisningen organiseres som praktiske timer, forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og 2 dagers ekskursjon.
Åpent for
Idrettsvitenskap - bachelorprogram
Emneevaluering
I henhold til UiS sitt kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto