Skip to main content

Vinterfriluftsliv og ledelse IDR122

I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner knyttet til vinterfriluftsliv. Friluftslivsledelse er et sentralt element i emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

IDR122

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Engelsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • Kunne planlegge friluftslivsturer i vinterfjellet
 • Kunne gjøre rede for ulike faktorer som kan bidra til snøskred
 • Kunne gjøre rede for noen sentrale teorier i friluftslivsledelse

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • Kunne gjenkjenne skredfarlige områder, og foreta sikre veivalg
 • Kunne lede kameratredning etter snøskred
 • Kunne forebygge og behandle frostskader
 • Kunne bygge og vurdere sikre overnattingsformer i snøen
 • Kunne gjennomføre og vurdere friluftslivsturer i vinterfjellet

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • Kunne ta vare på seg selv og andre i vinterfjellet
 • Kunne lede grupper på tur vinterstid
 • Kunne ivareta sikkerheten på tur vinterstid
Innhold
 • Turplanlegging med ferdsplan og risikovurdering vinterstid.
 • kunnskap om nødvendig utstyr.
 • Naturkjennskap.
 • Førstehjelp i vinterfjellet.
 • Friluftslivsledelse i vinterfjellet.
 • Kart, kompass og GPS.
 • Egenferd.

Kostnader: Transport til obligatoriske ekskursjoner på bachelorprogrammet i idrett, 2. studieår dekkes av instituttet. En hytteovernatting i tilknytning til en vintertur dekkes også. For andre overnattinger tilbys gratis overnatting i telt. Mat, frivillig overnating i hytte og personlig utstyr dekkes av studenten selv.

Forkunnskapkrav
IDR121 Friluftsliv i skog og høyfjell, IDR123 Kyst, klatring og nærfriluftsliv
Exam

Hjemmeeksamen og to ekskursjoner

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Hjemmeeksamen 4/10 A - F
Ekskusjon 1: Base-camp vintertur 3/10 A - F
Ekskusjon 2: Egenferd 3/10 A - F
3-4 dagers grunnleggende vinterkurs på Ådneram. 4 Dager Bestått - Ikke bestått
Ledelse av dagstur for førsteårsstudenter Bestått - Ikke bestått

Skriftlig hjemmeeksamen i friluftslivsledelse og naturkjennskap med gradert vurdering. (A-F). Eksamen vektes 40%.Praktisk gradert vurdering av handlingskompetanse etter utført 4-dagers Base-camp vintertur og egenferd (A-F).Hver av turene i den praktiske vurderingen vektes til 30% av totalkarakter. For å bli vurdert på ekskursjonene må man i tillegg til gjennomføringen også delta på planleggingsarbeidet i forkant av ekskursjonene, samt skrive et refleksjonsnotat i etterkant. Egne kriterier i tilknytning til praktisk vurdering utarbeides og gjøres kjent for studentene.Alle ekskursjoner er deleksamener, og må være gjennomført og vurdert for å få samlet karakter og studiepoeng i emnet.Praktiske deleksamenene vurderes på følgende måte:
• 3-4 dagers grunnleggende vinterkurs på Ådneram (bestått/ikke bestått)
• Lede dagstur for førsteårsstudenter (bestått/ikke bestått)
• 4-dagers Base-Camp ekskursjon på Ådneram (A-F)
• Egenferd sammen med medstudenter på minimum 3 netter. Filmpresentasjon og refleksjon (A-F)

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Åge Vigane
Studieprogramleder: Eva Leibinger
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer

Undervisningen veksler mellom ekskursjoner og teoriundervisning.

Obligatoriske ekskursjoner:

 • 3 dagers vintertur til Frikvarteret på Ådneram i januar
 • Ledelse av dagstur for idrett studentene som går første året
 • 4 dagers basecamp tur i Sirdal
 • Egenferd vinter på minimum 3 netter
Åpent for
Idrettsvitenskap - bachelorprogram
Emneevaluering
Tidligdialog og sluttevaluering.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto