Skip to main content

Bacheloroppgave IDR200

Bacheloroppgaven består av en individuell skriftlig oppgave som gir studenten en fordypning I en valgt vitenskapelig problemstilling knyttet til idrett eller kroppsøving.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

IDR200

Version

1

Credits (ECTS)

20

Semester tution start

Høst

Number of semesters

2

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter gjennomført emne skal studentene:

  • kunne ta utgangspunkt i faglitteraturen og demonstrere en vitenskapelig problemstilling innenfor et valgt fagområde/tema knyttet til idrett/kroppsøving

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studentene:

  • kunne bruke vitenskapelige metoder for å belyse en problemstilling innenfor et valgt fagområde/tema knyttet til idrett/kroppsøving

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studentene:

  • kunne drøfte resultater knyttet til en vitenskapelig problemstilling innenfor idrett/kroppsøving.
Innhold
Arbeidet med bacheloroppgaven skal gi studenten en fordypning i et valgt tema hvor det legges vekt på at studenten gjennomfører relevante litteratursøk og er i stand til å analysere og formidle dette. Studenten skal demonstrere metodiske kunnskaper og ferdigheter for å belyse forskningsspørsmålet i oppgaven. I tillegg skal studenten presentere data/empiri på en oversiktlig måte for deretter å drøfte resultatene i lys av foreliggende litteratur og metode(r).
Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
IDR101 Idrett og samfunn, IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter, IDR117 Treningslære 1, IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi
IDR100 Kropp og trening, IDR101 Idrett og samfunn, IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter
IDR100 Kropp og trening, IDR101 Idrett og samfunn, IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv
IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter, IDR108 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner, IDR117 Treningslære 1, IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi

1. årskurs idrett, med en av følgende emnekombinasjoner:

  • IDR101 Idrett og samfunn, IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter, IDR117 Treningslære 1, IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 
  • IDR100 Kropp og trening, IDR101 Idrett og samfunn, IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter 
  • IDR100 Kropp og trening, IDR101 Idrett og samfunn, IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv 
  • IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter, IDR108 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner, IDR117 Treningslære 1, IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 

2. Fullført 120 studiepoeng, tilsvarende alle emner fra 1. og 2. studieår innen utgangen av høstsemesteret i 3. år.

3. Bestått IDR106 Vitenskapsteori, metode og statistikk innen utgangen av høstsemesteret i 3. år for at man kan fullføre bacheloroppgaven.

Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Bacheloroppgave og muntlig prøve 1/1 A - F

Omfang og formelle krav:8.000 ord +/-10%, skrift: Times New Roman 12 p, med marg, linjeavstand 1 ½ og sidenummerering.  Sammendrag, innholdsfortegnelse, illustrasjoner og vedlegg kommer i tillegg til sideantallet. Det brukes standard framside på bokmål eller nynorsk som inneholder: emnekode og emnenavn, studentens navn, tittel på oppgaven (norsk og engelsk), antall ord. Referanser oppgis i tråd med gjeldende retningslinjer.  Oppgaven leveres som pdf-fil på Inspera.Vurdering:Bacheloroppgave (skriftlig): karakter mellom A-FMuntlig eksamen består av en presentasjon av oppgaven og en muntlig høring. Den muntlige eksamen kan justere karakteren gitt på den skriftlige oppgaven med inntil en karakter. Kandidater som har fått strykkarakteren F på den skriftlige oppgaven gis ikke anledning til å gå opp til muntlig eksamen.Begge vurderingsdeler må være bestått for at bacheloroppgaven kan godkjennes. Det blir gitt en avsluttende karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Midtveispresentasjon
Midtveispresentasjon. Bacheloroppgaven skal presenteres i et 10-15 minutters framlegg for medstudenter og lærere.  Gjennomført og godkjent framlegg er en forutsetning for å få den skriftlige bacheloroppgaven endelig vurdert, men framlegget er ikke en del av vurderingsgrunnlaget for bacheloroppgaven.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Eva Leibinger
Faglærer: Therese Engen
Faglærer: Åge Vigane
Faglærer: Atle Mjåtveit
Faglærer: Rune Giske
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Arbeidsformer
Selvstendig skriftlig oppgave. Hver student har 4 timer til veiledning. Plan for veiledning avtales med de respektive veiledere. Presentasjon av oppgaven.
Åpent for
Idrettsvitenskap - bachelorprogram
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto