Skip to main content

Anvendt forskningsmetode MEN225

Emnet skal utvikle studentenes innsikt i ulike forskningsdesign og ferdigheter i empirisk analyse av organisasjonsmessige og samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Studentene skal få kunnskap om de metodologiske forutsetningene for ulike forskningstradisjoner og lære seg noen av de mest sentrale analyseverktøy innenfor kvalitativ og kvantitativ samfunnsforskning. Målet med emnet er at deltakerne selv skal kunne bli i stand til å planlegge, vurdere, tilrettelegge og gjennomføre empiriske studier av samfunnsvitenskapelig problemstillinger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

MEN225

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studentene skal etter kurset kunne forstå de viktigste elementene som inngår i et forskningsdesign og hva slags vurderinger som ligger bak valg av forskningsdesign og metoder for å samle inn og analysere data. Studentene skal videre kunne utarbeide og formulere problemstillinger og forskningsspørsmål som kan gjøres til gjenstand for empiriske studier. Studentene skal også være i stand til å skille mellom ulike forskningstradisjoner og kjenne ulike metoders styrker og svakheter.

Ferdigheter

Studentene forventes å være i stand til å: utvikle og formulere problemstillinger; utarbeide empirisk forskningsdesign for å undersøke problemstillinger; samle inn, bearbeide og analysere empiriske data ved hjelp av både kvalitative og kvantitative metoder; kritisk vurdere bruken av empiriske data i egne og andres undersøkelser.

Generell kompetanse

Kandidatene forventes å kunne bruke kunnskapen og ferdighetene i utarbeidelsen av egne forskningsopplegg og i vurderingen av andre empiriske studier.

Kandidaten skal kunne forstå og kritisk vurdere empirisk samfunnsforskning som benytter metodene som kurset dekker. I tillegg vil den generelle innføringen i forskningsdesign og metode bidra til at kandidaten kan vurdere bruk av data i offentligheten med et kritisk blikk. Kandidaten skal kunne oversette en faglig problemstilling fra eget interessefelt til et hensiktsmessig forskningsdesign. I tillegg til analyse- og tolkningsferdigheter omfatter dette kompetanse til å orientere seg i og anvende tilgjengelige datakilder, og kompetanse til å gjennomføre egen datainnsamling.

Innhold

Emnet består av tre hovedtema:

1. Problemformulering, forskningsdesign og metodevalg

Studentene skal under dette temaet lære seg hvordan en nærmer seg en vitenskapelig studie, herunder problemstilling og forskningsspørsmål, forskningsstrategier, bruk av teori, valg av data og analyse av data. Temaer som etikk og retningslinjer for datainnsamling og personvern blir gjennomgått.

2. Anvendt kvalitativ metode

I denne delen vil studentene lære mer om de metodologiske forutsetningene for å gjøre valg mellom forskjellige metodiske tilnærminger og arbeidsformer. Dette er delt opp i tre temaer: 1) forberedelse, gjennomføring og tolkning av kvalitative intervjuer, 2) forberedelse, gjennomføring og fortolkning av design tenkning/ aksjonsforskning og 3) tekstanalyse. Disse temaene kan justeres og endres fra år til år.

3. Anvendt kvantitativ metode

Første dag gir en kort innføring i grunnleggende begreper innenfor kvantitativ metode før vi går gjennom tabell og korrelasjonsanalyse. Andre dag er tema kausal modellering og regresjonsanalyse. I gruppeoppgavene skal studentene anvende de ulike metodene til å undersøke en relevant problemstilling innen endringsledelsesfaget. Analysene gjennomføres i statistikkprogrammet SPSS.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Bachelorkurs i kvantitativ metode og kvalitativ metode.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Mappeevaluering 1/1 A - F

Mappen består av tre underveis-innleveringer. Innleveringene gjennomføres i gruppe med inntil fire studenter. Innleveringene omfatter både teori og analyse. Krav til format publiseres på læringsplattformen canvas ved oppstart av emnet.Den endelige mappen teller 100 prosent av karakteren. Dersom mappen ikke bestås må mappen leveres inn på nytt i forbindelse med neste ordinære undervisningstermin for emnet. Ved dokumentert gyldig fravær er det mulig å få utsatt innleveringsfrist tilsvarende lengden på fraværet. jf. forskrift om studier og eksamen ved universitetet i Stavanger.

Fagperson(er)
Faglærer: Elin Merethe Oftedal
Emneansvarlig: Jens Kaae Fisker
Arbeidsformer
Undervisningen blir fordelt over seks heldagssamlinger. Arbeidsformen er forelesning og oppgaveløsning i grupper. Gruppeoppgavene er utgangspunkt for mappeinnleveringene.
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Kvalitative metoder (MEN115) 5
Kvantitative metoder (MEN215) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto