Skip to main content

Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7 MGL360M


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

MGL360M

Version

1

Credits (ECTS)

45

Semester tution start

Høst

Number of semesters

2

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Ha kunnskaper om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og sammenhengen mellom disse
  • Kunne utarbeide og vurdere en prosjektbeskrivelse for et mastergradsprosjekt i kroppsøvingsdidaktikk
  • Kunne gjennomføre et forskningsprosjekt og kunne vurdere og anvende relevante metoder og teorier

Ferdigheter

  • Kunne formulere relevante forskningsspørsmål/problemstilling
  • Kunne redegjøre for forskningslitteratur på feltet og bruke anerkjente forskningsmetoder for å samle inn datamateriale
  • Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for eget mastergradsprosjekt som redegjør for prosjektets tematikk, forskningsspørsmål, teoretisk innramming, forskningsmetodisk tilnærming, aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet
  • Kunne skrive en oppgave hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling
  • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse

  • Ha kunnskaper om forskningsprosessen
  • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt
Innhold
Masteroppgaven er på 45 studiepoeng, den skal være profesjonsrettet, praksisorientert og solid forankret i kroppsøvingsfaget. Den kan skrives enten individuelt eller i par, forutsatt at søknad om dette innvilges. Søknad sendes til studeprogramleder.
Forkunnskapkrav
MGL1060 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn), MGL1061 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn), MGL3065 Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving, MGL3066 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt, i tillegg til at studenten må ha bestått fordypning i kroppsøving på grunnskolelærerutdanningen.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Masteroppgave 1/1 A - F

Omfanget på individuelle masteroppgaven er på 25 000 - 40 000 ord, paroppgaver skal ha et omfang på 35 000 - 45 000 ord, med skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging. Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger.Masteroppgaven skal skrives på norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave

Følgende arbeidskrav inngår i emnet:

Prosjektbeskrivelse 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Muntlig presentasjon av masteroppgaven 20-30 minutter, godkjent/ikke godkjent.

Hvis kandidaten må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Faglærer: Atle Mjåtveit
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram
Emneevaluering
Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto