MENY

Praksislærerutdanning

Ønsker du faglig påfyll og erfaringsutveksling med andre praksislærere? Universitetet i Stavanger tilbyr et praksislærerstudie på 15 studiepoeng, for deg som jobber i ungdomsskole eller videregående skole.

Bildet viser en lærerstudent som hjelper en elev på en ungdomsskole.

Studiet er rettet mot deg som tar imot studenter i praksis fra lektorutdanningen eller praktisk pedagogisk utdanning (PPU). I studiet legges det stor vekt på forståelse av rollen som praksislærer, videreutvikling av veiledningskompetanse og trening i å aktivisere studentenes kunnskap og refleksjonsevne. Dette praksislærerstudiet gir 15 studiepoeng.

Hva er en praksislærer?

En praksislærer er en praktiserende lærer som tar imot studenter fra PPU eller lektorutdanningen ved UiS. Praksislærer skal lære studentene den praktiske utøvelsen av læreryrket. Som praksislærer er du en del av PPU/lektorutdanningen med ansvar for praktisk innføring i yrket.

I tillegg til arbeidet i klasserommet innebærer læreryrket også det å være en ansatt ved en skole, kollegasamarbeid og deltakelse i utviklingsarbeid som den enkelte skole gjennomfører. Studentene kan komme enkeltvis, eller i par/grupper. Når studentene kommer i par/grupper, er det praksislærers oppgave å legge til rette for læring blant studentene.

Organiseringen av studiet

I tråd med retningslinjene for lektorutdanningen skal alle praksislærere ha utdanning til dette, eller forplikte seg til å ta minimum 15 stp veiledning for praksislærere. Praksislærerstudiet er opprettet for dette formålet. 

Praksislærerutdanningen går over to semester og det er tre dagssamlinger hvert semester. Én av samlingene i hvert semester går over to dager. Samlingene vil være sterkt preget av interaktive arbeidsformer der egenaktivitet og gruppeaktiviteter skal bidra til erfaringsdeling og læring. Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene på 80 prosent, og det er obligatoriske arbeidskrav som skal være innfridd før eksamen. Dette studiet kvalifiserer til opptak på fordypningstudiet Profesjonell veiledning i utdanning og yrke.

Eksamen og forkunnskapskrav

Eksamen er individuell og er en fagtekst på 4000 ord (+/- 10 %). Oppgaven skal inneholde en faglig begrunnet plan for et læringsmøte med en student, referat fra det gjennomførte møtet og en reflekterende tekst knyttet til gjennomføringen. Oppgaven gjøres hjemme og med alle hjelpemidler tilgjengelig. Karakterer er bestått/ikke bestått. 

Forkunnskapskrav og anbefalte forkunnskaper er godkjent utdanning som lærer eller lektor med minimum tre års yrkespraksis som lærer. Det er også krav om at du er tilsatt ved en praksisskole og at du har studenter å veilede i praksis. Praksislærere som er interessert i å gjennomføre studiet, må avklare det med sin rektor før søknad om opptak.