MENY

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i en reell problemstilling relatert til risiko, sikkerhet og sårbarhet. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk natur. Det forventes imidlertid at oppgaven anvender en vitenskapelig tilnærming. Denne kan tas når man har fullført grunnmodulen og 40 stp valgfrie emner.

30 studiepoeng

Uttak vår og høst 2021

Masteroppgaven skal vise at studentene kan gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid, og
derigjennom:

  • Vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering.
  • Anvende relevant bruk av kildestoff for å vise hvordan eget arbeid kan plasseres i forhold til eksisterende forskning.
  • Formulere en avgrenset problemstilling og sette denne inn i et større perspektiv.
  • Demonstrere teoretisk overblikk, innsikt i de valgte perspektiver og være i stand til å benytte disse i analyse av den konkrete problemstillingen.
  • Skape overblikk og systematisere et empirisk materiale med henblikk på å analysere den valgte problemstilling.
  • Demonstrere bevissthet om sammenhengene mellom problemformulering, teoretiske perspektiv, empiriske funn, analyse og konklusjon.

Veiledning

Fagstaben vil være behjelpelig med forslag til masteroppgaver, samt veiledere og eventuelt andre kontaktpersoner. Studenten må selv aktivt finne frem til og formulere problemstillinger i samråd med veileder. Det er viktig både for student og veileder at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven.

Kontakt med bedrift, offentlige etater/institusjoner eller lignende skjer primært gjennom personlig henvendelse fra studenten selv, eller i noen tilfeller gjennom veileder. Veiledningen gjennomføres i form av individuell veiledning, kollokviebasert veiledning og/eller seminarbasert veiledning.

Uttak av masteroppgaven

Uttak av masteroppgave forutsetter at studentene har fullført de obligatoriske 20 studiepoeng og kurs tilsvarende 40 studiepoeng. Studenten utarbeider, i samråd med veileder, endelig oppgavetekst og plan for gjennomføring av oppgaven. Oppgaven tas ut formelt ved å fylle ut skjemaet "Registrering av masteroppgave" som leveres til UiS EVU.
Masteroppgaven skal innleveres senest åtte måneder etter uttak.

Bedømming av masteroppgaven

Bedømmelse av masteroppgaven foretas av ekstern sensor i samarbeid med veileder eller faglig ansvarlig. Dersom det er uenighet om karakterfastsettelsen mellom veileder og ekstern sensor, er det sensor som har det avgjørende ordet. Dekanus oppnevner ekstern sensor, etter forslag fra veileder og eventuelt andre faglærere. Sensur skal foreligge senest 12 uker etter innleveringsfristen.

Masteroppgaven bedømmes etter en skala fra A - F.

Arbeidsformer

Metodesamling

Januar 2021 kl. 09.00-15.00

Det er utarbeidet en egen veileder med informasjon om masteroppgaven.

Eksamensform

Hjemmeoppgave 1/1, varighet 8 måneder.

 

Du vil kanskje også lese

Hvordan finansiere etter- og videreutdanning

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Bruk jobben som masteroppgave!

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

 

 
 

Publisert 04.03.2020