MENY

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsiktede uønskede handlinger. Undervisningen legger vekt på å gi studentene en forståelse av terrorisme og kriminelle angrep som fenomen, herunder årsaker, former og sikringstiltak.

10 studiepoeng - høsten 2020

Du vil bli kjent med ulike strategier for forebygging og bekjempelse av tilsiktede uønskede handlinger, som for eksempel ulike risikostyringsverktøy og regelverk. Kurset gir også innsikt i forhold som påvirker opplevelse av risiko og behovet for beskyttelse. 10 studiepoeng

Klikk her for fullstendig fagplan.

Målgruppe

Kurset passer for ansatte i bedrifter og kommuner som har ansvar for risikostyring og sikkerhet, og ansatte i politiet, forsvaret og PST som ønsker å utvikle karrieren. Kurset er samlingsbasert og nettbasert, og dermed godt egnet for å  kombineres med jobb.

Kurset kan tas for seg selv, eller som del av Master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Ferdigheter

Etter endt kurs vil du:

  • Kjenne til dagens trusselbilde i forhold til ulike typer tilsiktede uønskede handlinger, og være i stand til å skaffe denne typen informasjon som skal ligge til grunn for sikkerhetsarbeidet.
  • Ha kunnskap om ulike strategier for forebyggelse av terrorisme og annen kriminalitet, og være i stand til kritisk å kunne drøfte ulike former for forebyggingsstrategier.
  • Kunne gjøre rede for kjennetegn ved tilsiktede uønskede angrep og hva som skiller denne typen trusler i fra ordinære kriser og ulykker. Etter endt kurs skal studentene være i stand til å drøfte hvordan bedrifter kan utvikle en sikringskultur og et sikringsrisikostyringssystem.
  • Forstå grunnleggende forskjeller ved ulike typer reguleringsregimer innen sikringsfagfeltet, og hva disse ulike tilnærmingene til risikostyring betyr for det praktiske sikringsarbeidet. Studentene skal videre ha innsyn i den risikoanalysemetodikk som er anbefalt av norske myndigheter i forhold til sikring og evne å se fordeler og ulemper ved bruk av denne metodikken.
  • Være i stand til å kunne drøfte problemområder i forhold til sikkerhetstiltak slik som økonomi og innskrenkning av demokratiske friheter, og utfordringer ved å identifisere den risikoreduserende virkingen av slike tiltak.

Forelesningsdatoer for høsten 2020

1. Samling: 8-9 september

2. Samling: 30. september -1.oktober

3. Samling: 29-30. oktober

12.-19 November - 1 ukes hjemmeeksamen

Samlingene foregår fra kl 09.00-15.00 i Måltidets hus.

Undervisningsform

Samlingene består av forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det vil bli både individuelt arbeid og arbeid i grupper hvor studentene kan lære av hverandres erfaringer og tilegnet fagstoff. Det vil bli lagt vekt på å bruke case som er relevante for studentenes arbeidssituasjon og utfordringer. I forbindelse med case-arbeid og gruppediskusjoner vil studentene få trening i muntlig formidling.

Eksamen

Høsten 2020, dato kommer senere. 1 ukes hjemmeeksamen

Påmelding

Du vil kanskje også lese

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Hvordan finansiere etter- og videreutdanning

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Bruk jobben som masteroppgave

 

Publisert 08.01.2020