MENY

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i en reell problemstilling relatert til ledelse, strategi og økonomi. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk natur, men det forventes at oppgaven anvender en vitenskapelig tilnærming

30 sp

Innhold

Veiledning

Fagstaben vil være behjelpelig med forslag til masteroppgaver, samt veiledere og eventuelt andre kontaktpersoner. Studenten må selv aktivt finne frem til og formulere problemstillinger, gjerne relatert til egen arbeidsplass eller bransje i samråd med veileder. Det er viktig både for student og veileder at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven.
Veiledningen gjennomføres i form av individuell veiledning, kollokviebasert veiledning og/eller seminarbasert veiledning.
 

Uttak av masteroppgaven

Uttak av masteroppgave forutsetter at studentene har fullført 60 studiepoeng i studieprogrammet. Studenten utarbeider, i samråd med veileder, endelig oppgavetekst og plan for gjennomføring av oppgaven. Oppgaven tas ut formelt ved å fylle ut skjemaet "Registrering av masteroppgave" som leveres til UiS EVU. Oppgaven tas ut i høstsemesteret. 


Læringsmål

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i en reell problemstilling relatert til ledelse, strategi og økonomi. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk natur, men det forventes at oppgaven anvender en vitenskapelig tilnærming. Masteroppgaven skal vise at studentene kan gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid, og derigjennom:
- vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering.
- anvende relevant bruk av kildestoff for å vise hvordan eget arbeid kan plasseres i forhold til eksisterende forskning.
- formulere en avgrenset problemstilling og sette denne inn i et større perspektiv
- demonstrere teoretisk overblikk, innsikt i de valgte teorier og være i stand til å benytte disse i analyse av den konkrete problemstilling
- skape overblikk og systematisere et empirisk materiale med henblikk på å analysere den valgte problemstilling
- demonstrere bevissthet om sammenhengene mellom problemformulering, teoretiske perspektiv, analyse og konklusjon

Bedømming av masteroppgaven

Bedømmelse av masteroppgaven foretas av ekstern sensor i samarbeid med veileder eller faglig ansvarlig. Dersom det er uenighet om karakterfastsettelsen mellom veileder og ekstern sensor, er det sensor som har det avgjørende ordet. Dekanus oppnevner ekstern sensor, etter forslag fra veileder og eventuelt andre faglærere. Sensur skal foreligge senest 12 uker etter innleveringsfristen.
Masteroppgaven bedømmes etter en skala fra A - F (F er stryk).

Arbeidsformer

Det er utarbeidet en egen veileder med informasjon om masteroppgaven som studentene vil få når de er klare for oppgaveskriving. Arbeidet med masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng som går over tidsrommet september - mai.

Evaluering

Masteroppgaven skal leveres inn i Inspera Assessment, digital eksamensplattform og i bibliotekssystemet Brage ved UiS Biblioteket.
Vurdering: A - F (F er stryk).

Orienteringsmøte

Det vil bli avholdes et digitalt orienteringsmøte tirsdag 9. juni, kl 15.00-17.00 for studenter som skal starte på masteroppgaven. Møtet vil bli avholdt i Zoom. Det sendes ut innkalling til møtet av administrasjonen v/UiS EVU.

Undervisning metodeseminar

Datoer for metodeseminaret er:

7. september
11. september
X. september - dato under planlegging.
11. februar 2021
12. februar 2021 

Undervisningen er vanligvis mellom kl 09.00 - 16.00.

Det tas forbehold om at undervisning i metodeseminaret helt eller delvis kan måtte holdes via digitale plattformer, dersom det er påkrevd etter retningslinjer som gis med bakgrunn i koronasituasjonen.

Påmelding

 

Les mer om opptakskrav, pris, mm. i menyene til venstre.

Med forbehold om endringer.

Publisert 28.05.2020