MENY

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse. Emnet gir en introduksjon til mange problemstillinger og perspektiver i fordypningsemnene i master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Kurset i 2021 er nå fulltegnet, og du vil bli satt på venteliste fra 02.03.2020.

20 studiepoeng

Samfunnet, mennesker, institusjoner og infrastruktur utsettes for ulike former for påkjenninger. Emnet Risiko, sikkerhet og sårbarhet tar utgangspunkt i de påkjenninger som samfunnet kan utsettes for og hvordan disse påkjenningene kan håndteres ved hjelp av innebygd robusthet.

Truslene mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte; som økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme. Disse truslene krever at flere organisatoriske og institusjonelle nivåer engasjerer seg i sikkerhetsarbeidet og at det brukes ulike faglige perspektiver. Emnet egner seg derfor godt som en introduksjon til en del sentrale problemstillinger i forhold til risikostyring og samfunnssikkerhet.

Det legges vekt på å gi studentene kunnskap om hvilke faktorer som er avgjørende for hvordan vi som individer opplever risiko, hvordan vi kan redusere risiko gjennom måten samfunnet organiseres på, hvilke forhold som bidrar til at ulykker skjer og hvordan vi kan unngå uønskede hendelser i organisasjoner og samfunn. Studentene vil få en innføring i hvordan samfunnssikkerhet preger samfunnsplanlegging og hvordan interessekonflikter og dilemmaer påvirker beslutningsprosesser i samfunnet.

Innhold

Sentrale begreper: risiko, sårbarhet, pålitelighet, usikkerhet.
Følgende temaer vil bli belyst:

  • Rasjonalitet i samfunnsplanlegging (inkl. samspill mellom fagekspertise, politikere og interessegrupper: dialog og medvirkning).
  • Sårbarhet i infrastrukturer.
  • "Normal Accident"-teori, "High reliability"-teori.
  • Sikkerhetsstyring (inkl. Risiko- og sårbarhetsanalyser og planlegging og gjennomføring av slike).
  • Risikosamfunnet (inkl. risikokilden, opplevd risiko, akseptabel risiko).
  • Sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur.
  • Risikopersepsjon.
  • Kriser og krisehåndtering (inkl. naturskapte- og menneskeskapte kriser, og det norske responssystemet i kriser).

Det vil bli lagt vekt på kritisk vurdering av teorier og metoder.

Klikk her for fullstendig emneplan.

Undervisningsform

Samlingsbaserte forelesninger med 3 samlinger á 3 dager

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Undervisningstidspunkt

20 – 22. januar
5 – 7. mai
1 – 3 september

Innlevering prosjekt: 15. september

Eksamen: 1-4. oktober

Eksamen

Obligatorisk prosjektoppgave (i grupper) på ca. 8000 ord skal bestås før kandidaten kan gå opp til eksamen. Eksamen er en 72 timers hjemmeeksamen.

Finansiering

Det finnes ulike måter å finansiere etter- og videreutdanning. Klikk her for noen forslag.

Med forbehold om endringer.

Publisert 06.04.2020