MENY

JUSS I BARNEVERNFAGLIG ARBEID (30 studiepoeng)
Videreutdanningen er på masternivå, og tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om juridisk metode, herunder rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten.

Videre behandles tema som forsvarlig saksbehandling, tverretatlig samarbeid, forholdet mellom barnevernloven og barneloven, samt barnevern og menneskerettigheter. Studiet tilbys av to utdanningsinstitusjoner: Universitetet i Stavanger og Oslo Met.

Videreutdanningen tilbys for ansatte i barnevernet, og er en del av regjeringens satsning på kompetanseheving i barneverntjenesten. Videreutdanningen skal gi faglig fordypning og spesialisering, og bygger på en praksisnær tilnærming.

Målgruppe

Ansatte i den kommunale barnevernstjenesten vil bli prioritert for opptak og tilskudd. Dersom det er ledige plasser, kan ansatte i statlige eller private barnevernsinstitusjoner innvilges opptak.

Hva lærer du?

For mer detaljert informasjon – se emnebeskrivelse her.

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger

Undervisningsuker

Høst 2019
Tentative undervisningsdatoer:
Uke 37: 3 dager
Uke 43: 3 dager
Uke 48: 3 dager
Med forbehold om endringer.

Vår 2020
Tentative undervisningsdatoer:
Uke 4: 4 dager
Uke 11: 4 dager
Uke 17: 3 dager
Med forbehold om endringer.

Finansiering

Arbeidsgiver/ deltakere kan søke tilskudd for utgiftsdekning for vikar, reiser og studiemateriell via Bufdir.
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnevern/barnevernfaglig_videreutdanning/

Opptakskrav

Fullført og bestått 3-årig utdanning på universitets-/høgskolenivå innen relevant fagområde. Eventuell realkompetanse kan oppveie for manglende utdanning. Utdanning og arbeidserfaring må dokumenteres med kopi av vitnemål (alle sider) og attester.
Søknaden må inneholde en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver som dokumenterer gjeldende arbeidstilknytning til barnevernet.
Dokumentasjon for opptakskravet må lastes inn i søknadsportalen snarest mulig, og innen en uke etter søknad. Filformat for vedlegg er pdf-format. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Det er 32 studieplasser på videreutdanningen. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er tilgjengelige studieplasser, vil følgende rangeringsregler gjøres gjeldende:
*Søkere rangeres etter vektet karaktersnitt fra sin bachelorgrad.
*Søkere som har dokumentert mer enn 2 års relevant arbeidserfaring, vil bli prioritert framfor søkere med under 2 års arbeidserfaring.
*Søkere med ansettelse i kommunal barneverntjeneste vil bli prioritert.
*For å sikre kompetansespredning i barnevernet, vil det kun bli gitt opptak til 2 søkere fra samme kontor. Ved ledige studieplasser, kan dette prinsippet fravikes.

 

Påmelding

 

Kontaktpersoner

Fagansvarlig
Liv Jorunn Baggegård Skippervik, universitetslektor,
Institutt for sosialfag
Epost: liv.j.skippervik@uis.no

 

Administrativ kontakt og opptak
Rune Løwehr, seniorrådgiver, UiS EVU
Epost: rune.m.lowehr@uis.no
Telefon: 51833728

Mette Høgsand, seniorkonsulent, UiS EVU
Epost: mette.h.hogsand@uis.no
Telefon: 51833078

Med forbehold om endringer!

Publisert 17.09.2019