MENY

JUSS I BARNEVERNFAGLIG ARBEID (30 studiepoeng)
Videreutdanningen er på masternivå, og tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om juridisk metode, herunder rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten.

Videre behandles tema som forsvarlig saksbehandling, tverretatlig samarbeid, forholdet mellom barnevernloven og barneloven, samt barnevern og menneskerettigheter. Studiet tilbys av to utdanningsinstitusjoner: Universitetet i Stavanger og Oslo Met.

Videreutdanningen tilbys for ansatte i barnevernet, og er en del av regjeringens satsning på kompetanseheving i barneverntjenesten. Videreutdanningen skal gi faglig fordypning og spesialisering, og bygger på en praksisnær tilnærming.

Målgruppe

Ansatte i den kommunale barnevernstjenesten vil bli prioritert for opptak og tilskudd. Dersom det er ledige plasser, kan ansatte i statlige eller private barnevernsinstitusjoner innvilges opptak.

Hva lærer du?

For mer detaljert informasjon – se emnebeskrivelse her.

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger

Undervisningsuker

Høst 2020

Undervisningssamilngene er:
1. samling: Uke 38; 15.- 17. september
2. samling: Uke 43; 20.- 22. oktober
3. samling: Uke 48; 24.- 26. november

Vår 2021

Undervisningssamlingene er:
4. samling: Uke 4; 25.- 28. januar
5. samling: Uke 11; 15.- 18. mars
6. samling: uke 17; 26.- 28. april 

Finansiering

Arbeidsgiver/ deltakere kan søke tilskudd for utgiftsdekning for vikar, reiser og studiemateriell via Bufdir.

Vennligst merk:
Portalen er åpen for søking om tilskudd i perioden 27. mars - 15. mai. Følg denne lenken:
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnevern/barnevernfaglig_videreutdanning/

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Opptakskrav

Fullført og bestått 3-årig utdanning på universitets-/høgskolenivå innen relevant fagområde. Eventuell realkompetanse kan oppveie for manglende utdanning. Utdanning og arbeidserfaring må dokumenteres med kopi av vitnemål (alle sider) og attester.
Søknaden må inneholde en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver som dokumenterer gjeldende arbeidstilknytning til barnevernet.
Dokumentasjon for opptakskravet må lastes inn i søknadsportalen snarest mulig, og innen en uke etter søknad. Filformat for vedlegg er pdf-format. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Det er 32 studieplasser på videreutdanningen. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er tilgjengelige studieplasser, vil følgende rangeringsregler gjøres gjeldende:
*Søkere rangeres etter vektet karaktersnitt fra sin bachelorgrad.
*Søkere som har dokumentert mer enn 2 års relevant arbeidserfaring, vil bli prioritert framfor søkere med under 2 års arbeidserfaring.
*Søkere med ansettelse i kommunal barneverntjeneste vil bli prioritert.
*For å sikre kompetansespredning i barnevernet, vil det kun bli gitt opptak til 2 søkere fra samme kontor. Ved ledige studieplasser, kan dette prinsippet fravikes.

 

Påmelding

 

Kontaktpersoner

Fagansvarlig
Christian Børge Sørensen, førsteamanuensis
Institutt for sosialfag, Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Epost: christian.b.sorensen@uis.no

 

Administrativ kontakt og opptak
Rune Løwehr, seniorrådgiver, UiS Etter- og videreutdanning
Epost: rune.m.lowehr@uis.no
Telefon: 51833728

Mette Høgsand, seniorkonsulent, UiS Etter- og videreutdanning
Epost: mette.h.hogsand@uis.no
Telefon: 51833078

Med forbehold om endringer!

Publisert 15.09.2020