MENY

Universitetet i Stavanger (UiS), i samarbeid med Klinikker psykisk helsevern ved Helse Stavanger HF, tilbyr en erfaringsbasert Master i Relasjonsbehandling 90 stp (psykisk helse) der man kan velge fordypning innen miljøterapi eller individualterapi.

I løpet av det siste tiåret har det skjedd betydelige endringer i behandling og forståelse av mennesker med psykiske lidelser. Med begrepet «relasjonell behandling» har den humanistiske psykiatrien fått et gjennombrudd nettopp på et relasjonelt nivå. Forskning innenfor emnet har resultert i metode og teori som har stor verdi i arbeidet med pasienter som hemmes av sviktende evne til kommunikasjon og kontakt med andre mennesker. Gjennom mange års klinisk erfaring med disse metodene, har relasjonell behandling blitt en viktig del av det psykiske fagfeltet.

Den erfaringsbaserte kunnskapen som tilegnes gjennom klinisk praksis har lett for å forbli «taus kunnskap» hos den enkelte terapeut. Å bringe den erfaringsbaserte kunnskapen fram i en tilgjengelig form er et hovedfokus i denne erfaringsbaserte mastergraden.

Hvem passer utdanningen for?
Fagpersoner med bachelor eller tilsvarende innen helse-/sosialfag og som arbeider miljøterapeutisk eller individualterapeutisk med personer med psykiske lidelser  i 1. eller 2. linjetjenesten.

Miljøterapeutisk fordypning passer for miljøterapeuter med minimum 3-årig høgskole-/ universitetsutdanning. I tillegg kreves minimum to år praksis i klinisk arbeid med pasienter med alvorlig psykisk lidelse.

Studiet er også åpent for kommunalt ansatte som har behov for denne type utdanning i sitt arbeidsforhold.
 

Emnenes oppbygging
Master i relasjonsbehandling er bygd opp som et studie over tre år (6 semestre) med følgende emner:

  • E-MRE100 Psykodynamisk tenking og forståelse (15 studiepoeng - felles for begge fordypninger): Emnet gir en innføring i utviklingstrekk, grunnleggende begreper og teorier innen psykodynamisk tenkning. Det blir lagt særlig vekt på menneskesyn, verdisyn og holdninger ut fra psykodynamisk forståelse. Pasient- og terapeuterfaringer er sentralt.
  • E-MRE110 Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk? (30 studiepoeng over to semestre - miljøterapeutisk fordypning): Emnet gir en fordypning i ulike relasjonelle aspekt knyttet opp mot miljøterapeutisk arbeid. Viktige fokusområder er indre psykologiske og ytre sosiale prosesser i relasjonelt arbeid. Relasjonelle faktorer, forståelse og tilnærming som fremmer bedringsprosesser vektlegges.
  • E-MRE170 Samspillets og samhandlingens betydning for bedringsprosesser (15 studiepoeng - felles for begge fordypninger): Emnets fokus vil være på virksomme relasjoner, styrking av pasientens relasjonskompetanse, helhetlig omsorg og individuelle ressurser/styrke. Samhandling på ulike nivå er et gjennomgripende tema. Pasientens/brukerens erfaringer er et sentralt utgangspunkt.
  • E-MREMAS Masteroppgave: Emnet består av metodeseminarer og en skriftlig oppgave tilsvarende 30 studiepoeng.

Organisering av undervisning
Studiet er modulbasert og tilrettelagt for deg som er i fullt arbeid. Antall samlinger vil variere fra emne til emne, men vil i hovedsak ha tre samlinger à to dager per semester + veiledning. Deler av undervisningen er obligatorisk. Studiet vil bruke Canvas som kommunikasjonsplattform.

Undervisningssted
Undervisningen vil foregå ved Stavanger Universitetssykehus og Universitetet i Stavanger.

Opptakskrav
For å bli opptatt til studiet må søker tilfredsstille kravene i § 2a i Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS. Dette innebærer oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning i helse-/sosialfag.

Det stilles krav til at søkere har minimum 2 års relevant klinisk erfaring.

Det forutsettes også at studentene er i relevant klinisk praksis under hele utdanningen, enten individualterapeutisk eller miljøterapeutisk ut fra studieretning som velges. Garanti fra arbeidssted om relevant praksis skal legges ved søknaden. Videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende er ønskelig.

Praksis i studiet
Det forutsettes også at studentene er i relevant klinisk praksis under hele utdanningen, enten individualterapeutisk eller miljøterapeutisk ut fra studieretning som velges.

Undervisningstidspunkt
Er under planlegging.

Forelesningstidspunkt
Forelesningene foregår på dagtid, kl 09.00 - 16.00 (med forbehold om endringer).

Eksamen/Vurdering
Det arrangeres en avsluttende eksamen med bokstavkarakterer etter hvert emne. Eksamenstype vil variere fra emne til emne. Det vil i tillegg være en utstrakt bruk av obligatoriske oppgaver og prosjektoppgaver som studentene kan arbeide med hjemme.
Hjemmeeksamen leveres via digital eksamensplattform.

Med forbehold om endringer.
 

Publisert 03.02.2020