MENY

Fortgang i samlingen av guideutdanningene i Norge

Nylig ble det avholdt en konferanse ved Norsk hotellhøgskole om guideutdanningen i Norge og serifiseringsordninger i den anledning. Her er hva som ble utfallet av sammenkomsten.

Oppsummering

Samlingen «Nasjonal utdanning og sertifiseringsordninger for profesjonelle guider»

Mandag 28.10.2013 kl 11.00 – 16.00 på Norsk Hotellhøgskole, Universitet i Stavanger (UiS)
 
Samlingen var en oppfølging av et seminar for utdannings- og forskningsmiljøer som ble gjennomført hos Virke i mars 2013. Arrangørene denne gangen var Norsk Hotellhøgskole og NCE Tourism – Fjord Norway. Arrangørene ønsket å invitere til en åpen diskusjon om hvordan de mange og gode initiativene innen guideutdanning, autorisasjon og sertifisering av profesjonelle guider kan konkretiseres og organiseres.

·         Programmet og presentasjonene er lagt ut her:
http://www.fjordnorway.com/no/NCE-Tourism/Aktuelt/Aktuelt/Nasjonal-utdanning-og-sertifiseringsordninger-for-profesjonelle-guider/

·         Oppdatert deltakerliste følger som vedlegg 1

·         Skjemaene som ble innfylt for «Dokumentasjon om guideutdanning i Norge» av utdanningsinstitusjonene ble gjennomgått og delt ut på samlingen. UiS vil om kort tid sende de tilsendte skjemaene og presentasjonen til de enkelte utdanningsinstitusjonene for en rask gjennomgang og evt. korrektur før publisering. Dessuten oppfordres de institusjonene som ennå ikke har sendt inn sitt skjema om å gjøre dette.

Veien videre – oppsummering fra den avsluttende plenumsdebatten
Hilde C. Solheim, Virke innledet om bakgrunnen for initiativet til denne samlingen. Hun understreket at negative hendelser som ulykker og skader har gitt tilbakemeldinger om at Norge har fått et omdømmeproblem fordi det ikke finnes sertifiseringsordninger som kvalitetssikrer alle som driver med guiding. Markedsundersøkelsene som er gjennomført, både hos incomingbransjen og i Innovasjon Norges Turistundersøkelse 2012, bekrefter at aktiviteter og innhold blir stadig viktigere, og at vi derfor må ta tak i dette nå. Videre understreket hun behovet for å etablere et nasjonalt forum hvor organisasjonene i reiselivet må være eiere. De må sette seg sammen og se nærmere på hvordan utdannings- og sertifiseringsordninger av både profesjonelle/individuelle guider og bedrifter kan utvikles og driftes. Hun pekte videre på betydningen av å holde dette arbeidet unna det frivillige friluftslivet, men få tak i dem som skal leve av dette, og ikke bare ha det som en hobby av og til. 

Ola Einang, NORTIND, bekreftet at fjellføring nå har meldt sin interesse for å kommer inn under EUs regelverk, (EU Direktivet 2005/36/EC - under revidering) for «European Professional  Card» som sikrer at kun sertifiserte fjellføre kan drive sin virksomhet i EU/EØS-området. Han refererte til et godt samarbeid med Norges Guideforbund, (NGF) og definerte NGF til å ha sammenfallende mål, men at de bare jobber på et annet felt. Guiding, spesielt på «krevende områder» må ses på som en profesjon. Det er selvfølgelig viktig med utdanning, men også kvalitetssikring i etterkant. Han understreket også viktigheten av å kunne leve av å være guide. Børre Berglund, ARENA Innovative Vinteropplevelser fulgte også opp dette ved å referere til en nylig gjennomført undersøkelse som viser at aktivitetsturistene i snitt har et forbruk på NOK 2300 pr døgn hvorav andelen som går til aktiviteter og guiding utgjør NOK 1100.

Arild Røkenes, UiT, Norges Arktiske Universitet, understreket også at sertifisering nå må inn i en forskrift eller lov. Dette fordi alle kan alle bruke naturen som de vil basert på dagens Friluftslov.  Han refererte til flere useriøse bedrifter som i sine forsøk på å utnytte for eksempel veksten i nordlysturismen både har bidratt til dårlige opplevelser for gjestene, negativ medieomtale og problemer for de seriøse aktørene.

Børre Berglund, ARENA Innovative Vinteropplevelser, støttet Røkenes og hevdet at det er alt for lett å få etablere seg med enkeltmannsforetak. Han anmodet arrangørene om at også bedriftsutfordringene tas med på neste samling. Dette fikk støtte av Knut Fossgard, UMB som refererte til deres kartlegging av 3000 aktivitetsbedrifter hvor 40 % driver med guiding og over halvparten har bekreftet at de ønsker mer kunnskap. Dette ble fulgt opp av Øystein Jensen, UiS, som fremhevet betydningen av at kompetanse for å skape opplevelser gir gode opplevelsesprodusenter. Han stilte også spørsmål om det er andre virkemidler enn sertifisering som kan benyttes?

Truls Engstrøm, UiS, understreket at utdanningsbiten må på plass. Engstrøm illustrerte sine tanker med tegningen av en blomst hvor kjernen kan være noen felles fagområder som går igjen i all utdanning uavhengig av guidekategorier; som service, vertskap, felles verdier, språk og formidling. Kronbladene dekker de forskjellige kategoriene hvor utdanningstilbudet må spesialtilpasses som for dykking, rafting, havpadling, arktiske opplevelser osv. Han foreslo at de tre universitetsmiljøene som deltar på samlingen, (UiS, UiT og UMB), starter en dialog for å se på en arbeids- og fagfordeling. Dette vil kunne gi studentene en unik mulighet til både å kunne følge de samme fagene på flere universiteter og å ta spesialiseringsfagene på det enkelte lærested. Han viste også hvordan UiS Bachelorutdanning, som p.t. ikke er igangsatt, kan tilpasses blomstermetaforen. Arild Røkenes understreket også at det er mye med guiderollen som kan dekkes i felles utdanningstilbud. Kristian Bredby, rådgiver/Osloguide, stilte spørsmål om hvor denne modellen skal bo? Han etterlyste også «årstidsbaserte moduler» hvor guider med solid utdanning allerede behersker mye av fagstoffet. Tarjei Gjelstad, Vest-Telemark Museum, oppfordret til også å tenke på tilbud til sommervikarene på f.eks. museene.

Ola Einang stilte spørsmålet om hvilke verdier vi har felles, og ikke minst hvordan vi definerer naturbasert turisme? Er det scooterkjøring? Han mente videre at vi ikke kommer utenom sertifisering ved risikoaktiviteter som for eksempel havpadling. Einang stilte også spørsmål til hvor lenge det skal være gratis å bevege seg over alt. Til det siste opplyste Borgtor Kjærnested, Islands/Nordens Guideforbund at det på Island nå arbeides med å lansere et turistpass til Euro 35 for å få tilgang til den islandske naturen og hvor inntektene skal gå til vedlikehold og utvikling av aktiviteter. Hilde C. Solheim bekreftet at flere har tatt opp behovet for en diskusjon om verdier, prinsipper og etikk. Hun viste også til Bærekraftprosjektet som har vært kjørt i reiselivet for å synliggjøre behovet for sertifiseringer. Denne gode prosessen dekket også behov som sammenfaller med guideområdet. Her ble også en samling av merkeordninger samlet i Innovasjon Norges Gresstustordning. I Bærekraft-prosjektet var det også et godt utgangspunkt å bruke UNWTO’s bærekraftprinsipper som verktøy. Videre bekreftet Solheim at guideutdanning og sertifisering tas opp i det kommende møtet med Nasjonalt råd for reiselivsfag og er også satt på dagsorden i NHDs Reiselivsutvalg, (RLU). Anne-Mari Planke, Norsk Fjellsportforum/DNT etterlyste mer kunnskap om Bærekraftprosjektet generelt og hvordan Innovasjon Norge arbeider med sin Gresstust-ordning. Hun oppfordret til å se nærmere på den åpenbart vellykkede arbeidsprosessen som ligger til grunn. (Mer info her [1] ). Hun uttalte videre at vi som bransje må jobbe for å få frem en forskrift i fellesskap, og at det også er viktig at myndighetene deltar på en felles arena.

Truls Engstrøm refererte også til søknaden til Norgesuniversitetet som NDLA og Høgskolen i Bergen har tatt initiativ til, og hvor mange av deltakerne på dagens samling er med som samarbeidspartnere. Dersom søknaden blir innvilget vil dette kunne gi en unik elektronisk læringsplattform for den fremtidige guideutdanningen.

Neste samling

Kirsten Elmar Mikkelsen, Norges Guideforbund understreket sterkt betydningen av at «nå må vi ikke miste hverandre, vi har etablert en kjerne som må fortsette å jobbe sammen». Hilde C. Solheim fremmet forslag om at Nord-Norge/UiT-miljøet påtar seg vertskapsrollen for den praktiske gjennomføringen av neste samling. Børre Berglund, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser, bekreftet at de gjerne påtar seg denne rollen. De faglige forberedelser og utarbeidelse av programmet vil fortsatt skje i regi av arrangørgruppen for denne samlingen; UiS, NCE Tourism-Fjord Norway, Norges Guideforbund, NHO Reiseliv og Virke og vil i tillegg bli utvidet med UiT og UMB. Innovasjon Norge må kontaktes for å få bekreftet om de også ønsker å være medarrangør ved neste samling.

Engasjert prosjektleder for de to samlingene i 2013, Elisabeth Heyerdahl Refsum, avklarer videre fremdrift med arrangørgruppen.

Oslo, 4.11.2013/Elisabeth Heyerdahl Refsum