MENY

Kvalifisering for profesjonsutøving

Professor Kåre Heggen (Høgskulen i Volda og Høgskolen i Oslo) i samarbeid med Hilde Larsen Damsgård (Høgskolen i Telemark) har gitt oss en bok som gjør det mulig å sammenligne kvalifisering til læreryrket med andre profesjonsutdanninger. Ved å sammenligne utvikling av profesjonsutdanninger på tvers, belyser Heggen interessante forskjeller.

Viktig diskusjonsgrunnlag skapes ved å analysere studentsvar om egen utdanning og oppstart i det nye yrket på tvers av sykepleie, sosialt arbeid og allmennlærerutdanning.I den historiske oversikten, gis innblikk i likheter og forskjeller når det gjelder årstall for når den formelle utdanningen ble igangsatt, når det offentlige overtok ansvar for utdanningene, praksisomfang i utdanningene, om det er noe som kan kalles et integrerende profesjonsfag i utdanningene, profesjonskontroll over utdanningene, vitenskapelig kompetanse blant ansatte som gir utdanningen og styring av utdanningene (politiker vs profesjon). 

De kvantitative analysene er gjort med utgangspunkt i StudData (Senter for Profesjonsstudier, HiO).  Resultater oppgis kun som gjennomsnittsverdier på tvers av de deltakende institusjonene. Det er et savn at vi ikke får vite mer om variasjon mellom utdanningssteder da dette kan gi viktig informasjon om faktorer som kan ha betydning for kvalifisering. Resultatene er likevel viktige som diskusjonsgrunnlag, selv om det ikke er mulig å trekke som konklusjon at "slik er det".  Resultatene må behandles med varsomhet ettersom validitet og reliabilitet ikke er drøftet i god nok grad og det er mange spørsmål å stille omkring dette.

Likevel: Boken anbefales på det sterkeste som et viktig bidrag i diskusjonen omkring profesjonsutdanning og som et viktig grunnlag for å stille spørsmål og utvikle forskningsdesign og forskningsspørsmål på bakgrunn av.

Boken er et resultat av forskningsprosjektene "Velferdsstatens yrker" og "Qualifying for professional careers" ved Senter for Profesjonsstudier (HiO).  "Kvalifisering for profesjonsutøving" er på 195 sider og er gitt ut av Abstrakt forlag. ISBN: 978-82-7935-290-7