MENY

"Variasjon og mønster: Drag ved det norske talemålet til en del barn i Guovdageaidnu"

Førsteamanuensis Nils Danemark ved Samisk høgskole har i sin doktorgradsavhandling sett nærmere på talemålet til barn i Guovdageaidnu(Kautokeino).

Norsk språk har en kort historie i Guovdageaidnu. Det er svært mye variasjon i det norske talemålet, både hos hver enkelt språkbruker og mellom språkbrukerne. Nils Dannemark forsvarte 2. september 2010 avhandlingen "Variasjon og mønster: Drag ved det norske talemålet til en del barn i Guovdageaidnu" for ph.d.-graden i språkvitenskap.

Det har fram til nå ikke vært forsket på norsk talemål i Guovdageaidnu. Målet for dette doktorgradsprosjektet har vært å kartlegge visse sider ved norsk talemål i bygda. Det har vært særlig viktig å se på variasjon i talemålet og hvordan variasjon kan forklares.
Avhandlingen presenterer en undersøkelse av variasjon i morfologiske og morfosyntaktiske trekk i det norske talemålet til tolv barn i Guovdageaidnu. Materialet som er undersøkt, er samtaler mellom barna og mellom barna og en voksenperson. Samtalene er tatt opp gjennom fire år fra da barna var seks/sju år gamle til de var ti/elleve. Samtalene er naturlige dagligsamtaler om emner som var aktuelle for samtalepartnerne da samtalene fant sted. Det viser seg at det er mye variasjon i talemålet til barna, både mellom barna og hos hvert enkelt barn.  Former som varierer, er former en elles finner i norsk finnmarksmål, mer bokmålspregede former og former som ikke er etablerte talemålsformer i noen annen varietet av norsk.  I en del tilfeller ser det ut til at variasjonen mellom ulike former i seg selv utgjør et mønster.

Omtalen er hentet fra hjemmesiden til Samisk høgskole