MENY

Vil du prøve ut noe nytt i din undervisning?

Nå har du mulighet til å realisere dine ønsker om utprøving. Søk om midler til utvikling og utprøving av studentaktive undervisningsformer!

Vil du prøve ut noe nytt med dine
studenter/ i din undervisning?

Midler til utvikling og utprøving av studentaktive undervisningsformer
Fakultetets strategi sier bl. a. følgende under Utdanning og læringsmiljø:

Mål: Studentaktiv læring
Et konsistent resultat fra forskning om læring, er betydningen av engasjement, det vil sin hvor mye tid og energi studenter bruker på læringsaktiviteter. Det humanistiske fakultetet vil prioritere undervisning og undervisningsformer som fremmer studenters engasjement.

Fakultetet skal nå dette målet ved:
• Å prioritere oppstart og tett oppfølging for å utvikle et godt grunnlag for studenters aktive deltakelse
• Å arbeide systematisk med utprøving av undervisningsformer og formidling av
resultater slik at det er mulig å bygge et kunnskapsgrunnlag om studenters aktive
deltakelse, engasjement og læring
•  Å styrke undervisning som omfatter aktivt samarbeid med regionale
samarbeidspartnere (offentlige og private institusjoner),
• satsing på IKT-støttet undervisning og læring med siktemål å være ledende på UiS for
et universelt utformet, digitalt læringsmiljø.

http://ansatt.uis.no/getfile.php/Strategi%20og%20handlingsplaner/Handlingsplaner%202014-2017/HF.pdf

Om midler og søknad
Nå har du mulighet til å realisere dine ønsker om utprøving!
Vi ber om at søkerne legger særlig vekt på å beskrive konkret hvordan man ser for seg at studentene engasjeres i gjennomføringen.  Det vil også i arbeidet med rangering bli lagt vekt på prosjektenes videreføringsverdi inn i ordinær undervisning.

Der det er mulig, er det ønskelig at to eller flere kolleger samarbeider om prosjektsøknad og selve prosjektet.

Det er en forutsetning at utviklingsarbeidet dokumenteres og gir resultater i form av muntlig formidling på Forum for studentaktive undervisningsformer og/eller artikkel i et aktuelt tidsskrift.

Søknad om midler sendes via instituttleder (instituttleder må godkjenne) til prodekan Jorunn Melberg med frist onsdag 9.april.
Kvalitetsutvalget ved fakultetet vil behandle søknadene og gi råd til dekan om prioritering.
Søknaden skal være kortfattet (maks tre sider) og må inneholde:
• Kort beskrivelse av utviklingsprosjektet med tidsramme (oppstart og sluttdato) og hva som er forventet resultat
• Budsjett med følgende poster:
- Omfang i arbeidstimer som det søkes dekning for
- Behov for teknisk utstyr
- Behov for støtte fra NettOp
- Evt. annet
Et prosjekt kan innebære behov for et mindre beløp eller inntil kr. 100 000.

På vegne av Dekan Elaine Munthe