MENY

Aktiv skole – daglig lærerstyrt fysisk aktivitet

Hva vil mer fysisk aktivitet hver dag ha å si for skoleelever? Vil elevene arbeide mer konsentrert i timene? Det skal forskere ved UiS se nærmere på i et forskningsprosjekt, der ni skoler fra Stavanger er involvert.

 • Blide og fornøyde elever fra Tjensvoll skole i en aktivitetstime.
  Blide og fornøyde elever fra Tjensvoll skole i en aktivitetstime.
 • Noen lærere har blant annet laget til opplegg med en stafett relatert til faget.
  Noen lærere har blant annet laget til opplegg med en stafett relatert til faget.
 • Forskerne skal se nærmere på effekten fysisk aktivitet har på ulike parametere i skolehverdagen.
  Forskerne skal blant annet se nærmere på effekten fysisk aktivitet har i skolehverdagen.
 • Silje Eikanger Kvalø skal undersøke om daglig fysisk aktivitet i skolen har effekt på elevenes konsentrasjon.
  Silje Eikanger Kvalø skal undersøke om daglig fysisk aktivitet i skolen har effekt på elevenes konsentrasjon.

«Aktiv skole» er en prosjektgruppe bestående av delegater fra Universitetet i Stavanger (UiS) samt Stavanger kommune. De gjennomførte en intervensjon skoleåret 2014/2015, der ni Stavanger-skoler var involvert. Nå er forskerne godt i gang med analysene på bakgrunn av intervensjonsstudien. 

Mer i aktivitet
Forskerne skal blant annet se nærmere på effekten fysisk aktivitet har på ulike parametere i skolehverdagen til elevene og lærerne. De skal også undersøke hvorvidt mer fysisk aktivitet hver dag, i tillegg til vanlige aktiviteter, vil gi utslag i elevenes prestasjoner på nasjonale prøver. Totalt fem av skolene som er med i prosjektet er såkalte intervensjonsskoler.

Det vil si at 5. klassinger ved disse skolene har gjennomført 2x45 minutter med fysisk fagaktivitet, 5x10 minutter lekser i kroppsøving/fysisk aktivitet og 5x10 minutter med aktivitet i friminuttene. I tillegg har elevene hatt vanlig kroppsøving og fysisk aktivitet. 

Vurderer konsentrasjonen
Fire kognitive tester ble brukt få å se på elevenes konsentrasjon; en løpetest som måler elevenes utholdenhet, aktivitetsmålere som måler daglig fysisk aktivitet og spørreskjema ser på elevenes livskvalitet. I tillegg observerte lærerne elevenes atferd i klasserommet ved hjelp av et gradert observasjonsskjema og foreldre har svart på bakgrunnspørsmål om utdanning og kulturell kapital.

Også vekt, høyde og midjemål ble målt av en helsesøster. De fire resterende skolene i prosjektet er «kontrollskoler». Her har skoleåret blitt gjennomført som «vanlig», men med testing av elvene. Resultatene fra kontrollskolene skal dermed sammenlignes med intervensjonsskolenes.

Ordstafetter og grublerier
Det er opp til hver enkelt skole og lærerne og bestemme hvordan
«aktivitetstimene» skal fylles, men lærerne har fått instruksjoner og tilbud om å delta på ulike kurs og workshops. Her har de fått delta i pedagogiske diskusjoner og lært mer om erfaringer og muligheter for å videreutvikle aktivitetstimene. Prosjektgruppen har også opprettet en webside der det ble lagt ut aktivitetsopplegg som lærerne kunne bruke for å få nye ideer. 

Noen av lærerne har laget ordstafetter i norskfaget, der elevene skal forsøke å løse ulike oppgaver på en stasjon og springe tilbake for å skrive svaret på en annen stasjon. Slik skal elevene bli bedre i norskfaget samtidig som de er i fysisk aktivitet, er tanken bak prosjektet. 

Mer fokuserte elever
Doktorgradsstipendiat Silje Eikanger Kvalø skal i sitt doktorgradsarbeid undersøke om implementering av daglig fysisk aktivitet i skolen har effekt på elevenes konsentrasjon og oppmerksomhet i skolearbeidet. Og om elevenes evne til å regulere sin egen atferd er en viktig forutsetning for å lykkes i skolen. 

– Vi har analysert noen av funnene, men ikke kommet frem til en endelig konklusjon ennå. Likevel - vi forventer funn som indikerer at elevene kommer i bedre fysisk form. Dette baserer vi på andre forskningsfunn, sier Eikanger Kvalø.

Positive tilbakemeldinger
Til sommeren ble første del av prosjektet avsluttet, men intervensjonsskolene og kontrollskolene er allerede invitert inn i et nytt prosjekt kommende år. Da skal også flere skoler bli med. Eikanger Kvalø forteller at hun allerede ser flere positive tendenser ved prosjektet. 

– Intervjuet med lærere viser at mange er positive til å bruke fysisk aktivitet som metodevalg i undervisningen, men at det også er viktig å oppleve støtte fra skoleledere for å være motiverte til gjennomføringen. Å oppleve å bli sett er viktig, sier hun.

Stipendiaten forteller at tilbakemeldingene fra lærerne også viser at de synes det er givende å ta i bruk nye måter å undervise på. I tillegg forteller de at barna er fornøyde med å være mer i aktivtert og at de virker mer motivert.

Samarbeid med Høgskole
Lignende forskningsprosjekt har blant annet blitt gjennomført ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, og prosjektgruppa har samarbeidet med fagpersoner ved høgskolen når det kommer til måleinstrument og lignende.

Også flere masterstudenter er involvert i prosjektet og skriver masteroppgavene sine basert på funn i forskningsprosjektet. Sindre Dyrstad er vitenskapelig ansvarlig for forskningsprosjektet og leder av prosjektgruppa. Han er også veileder for Eikanger Kvalø og flere av masterstudentene. Nå skal prosjektet «Aktiv skole» leve videre, ifølge Eikanger Kvalø.

– Videre i prosjektet skal vi ha mer fokus på implementering av fysisk aktivitet som metodevalg i skolene. Flere av intervensjonsskolene fortsetter med fysisk fagaktivitet og har også begynt å innføre det på flere klassetrinn, forteller hun.
 


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Elisabeth Tønnessen